ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันศุกร์ที่ 14 ส.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

วิยุดา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ  95 อัตรา ( ทางอินเตอร์เน็ต) ตั้งแต่บัดนี้- 18 มิถุนายน 2551

คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ รัฐสภาสามัญ และแต่งตั้งให้ดำ รงตำแหน่งต่าง ๆ ในสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสำนักงา นเลขาธิการวุฒิสภา
 
 1. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 จำนวน 32 อัตรา
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 - วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ ภาษาต่างประเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 - มีความสามารถใช้โปรแกรมประมวลผลคำโปรแกรมฐานข้อมูล โปรแกรมคำนวณได้อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 - มีความสามารถพิมพ์ดีดภาษาไทยได้ในอัตราความเร็วนาทีละไม่น้อยกว่า 35 คำ และภาษาอังกฤษนาทีละไม่น้อยกว่า 25 คำ
 
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบันทึกข้อมูล และงานพิมพ์ตรวจทานความถูกต้องของงาน จัดระบบการเก็บข้อมูลที่บันทึก ช่วยงานด้านธุรการและปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 2. เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 จำนวน 15 อัตรา
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 - วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ ภาษาต่างประเทศ หรือคอมพิว เตอร์
 
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ เช่น รับ ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภท จัดส่งและจัดเก็บหนังสือ เอกสาร จัดทำบันทึกสรุปเสนอ ร่างโต้ตอบหนังสือ รวมถึงดูแลรักษาและเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 3. เจ้าพนักงานพัสดุ 2 จำนวน 5 อัตรา
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 - วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ หรือได้รับอนุปริญญาทางพาณิชยการ บริหารธุรกิจ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
 
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการงานพัสดุ เช่น การจัดหา จัดซื้อ ตรวจรับ การเบิกจ่าย การดูแลรักษาพัสดุครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ รวมถึงจัดทำทะเบียนใบสำคัญและหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้องและปฏฺบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 4. นายช่างอิเล็กทรอนิกส์ 2
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 - วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางช่างอิเล็กทรอนิกส์
 
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานช่างอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ทดสอบซ่อมบำรุง ติดตั้ง ปรับแต่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อ จัดหา ทำบัญชีรับ-จ่าย วัสดุอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ เขียนแบบวิศวกรรมอิเล็ก ทรอนิกส์ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 5. นักวิชาการเงินและบัญชี 3 จำนวน 6 อัตรา
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 - วุฒิปริญญาตรี ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐ ศาสตร์ โดยจะต้องศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
 
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการเงินและบัญชี เช่น จัดทำฎีกา ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินและความถูกต้องของบัญชี จัดทำรายงานการเงินและงบประมาณ ประมาณการรายได้รายจ่าย แผนปฏิบัติการ วิเคราะห์ติดตามประเมินผล การใช้งบประมาณ และรายงานผลการตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 6. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 3 จำนวน 3 อัตรา
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 - วุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษา โสตทัศนศึกษา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน เวชนิทัศน์
 
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการโสตทัศนศึกษา เช่น ควบคุม และใช้อุปกรณ์ประเภทเครื่องเสียง เครื่องฉายควบคุมการผลิตวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดแสดงและการบรรยายเขียนและเรียงคำบรรยาย ภาพแผนภูมิ เพื่อเผยแพร่หรือให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ จัดหาและเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ทางด้านโสตทัศน ศึกษา และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 7. นักวิชาการพัสดุ 3 จำนวน 5 อัตรา
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 - วุฒิปริญญาตรี ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ บริหาร ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์
 
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการพัสดุ เช่น จัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง ตรวจรับ เก็บรักษา การ คิดค่าสึกหรอและเสื่อมราคา การวิเคราะห์ การกำหนดมาตรฐานและคุณภาพของพัสดุครุภัณฑ์ รวมถึงเสนอความเห็นเพื่อประกอบการจัดซื้อจัดหาพัสดุอุปกรณ์และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 8. นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 3 จำนวน 3 อัตรา
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 - วุฒิปริญญาตรี ทางรัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ การบริหารงานบุคคล การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จิตวิทยา เทคโนโลยีการศึกษา
 
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานฝึกอบรมและพัฒนาบุคคล ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแผนพัฒนาบุคลากรกำหนดกิจกรรมและหลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาบุคคล จัดทำและพัฒนาหลักสูตรเกี่ยวกับการฝึกอบรมและพัฒนาบุคคล และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 9. วิทยากร 3 จำนวน 21 อัตรา
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 - วุฒิปริญญาตรี ทางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ นิติศาสตร์ อักษรศาสตร์ ครุศาสตร์ ศิลปศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ
 
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ นิติศาสตร์ อักษรศาสตร์ ครุศาสตร์ ศิลปศาสตร์ เศรษฐ ศาสตร์ บริหารธุรกิจ เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย การบริหารวิทยาการและเทคโนโลยี และวิชาการเฉพาะด้าน โดยนำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ผลการวิเคราะห์ ความเห็น แนวโน้ม แนวทางการพัฒนาหรือการแก้ไขปัญหา เป็นต้น และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตาม ที่ได้รับมอบหมาย
 
 10. วิทยากร 3 จำนวน 2 อัตรา
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 - วุฒิปริญญาตรี ทางนิเทศศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ วารสารศาสตร์ อักษรศาสตร์
 
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลทางวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ วารสารศาสตร์ อักษรศาสตร์ เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย การบริหารวิทยากรและเทคโนโลยี และวิชาการเฉพาะด้าน โดยนำเสนอในรูปแบบต่างๆ เช่น ผลการวิเคราะห์ ความเห็น แนวโน้ม แนวทางการพัฒนาหรือการแก้ไขปัญหา เป็นต้น และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 11. วิทยากร 1
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 - วุฒิปริญญาตรี ทางสังคมวิทยา จิตวิทยา มานุษยวิทยา
 
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลทางด้านวิชาการด้านสังคมวิทยา จิตวิทยา มานุษยวิทยา เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย การบริหารวิทยากร และเทคโนโลยีและวิชาการเฉพาะด้าน โดยนำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ผลการวิเคราะห์ ความเห็น แนวโน้ม แนวทางการพัฒนาหรือการแก้ไขปัญหา เป็นต้น และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 12. นักประชาสัมพันธ์ 3
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 - วุฒิปริญญาตรี ทางนิเทศศาสตร์ วารสาร ศาสตร์ อักษรศาสตร์ สื่อสารมวลชน
 
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์และเทคนิคการบริหารจัดการด้านการพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน วิเคราะห์เหตุการณ์ปัจจุบัน โดยเฉพาะด้านการเมือง วางแผน พัฒนาแผน ให้คำแนะนำ เสนอแนะวิธีการ และแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับหน้าที่ที่รับผิดชอบ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 วิธีการสมัครสอบ
 
 สนใจเปิดรับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2551 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีขั้นตอนดังนี้
 
 - เข้าไปที่เว็บไซต์ www.parliament.go.th หัวข้อการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ หรือที่ http://job.parliament.go.th
 
 - กรอกข้อความในใบสมัครสอบให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ระบบจะออกใบสมัครพร้อมเลขประจำตัวสอบบัตรประจำตัวสอบ และแบบฟอร์มการชำระเงินให้โดยอัตโนมัติ
 
 - ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียง 1 ระดับ และไม่เกิน 3 ตำแหน่ง ในระดับนั้นในกรณีที่ผู้สมัครเลือกสมัครมากกว่า 1 ตำแหน่ง ผู้สมัครจะได้รับจำนวน
 
 แบบฟอร์มการชำระเงินเท่ากับจำนวนตำแหน่งที่เลือกสมัคร
 
 - ให้พิมพ์ใบสมัคร บัตรประจำตัวสอบ และแบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษขนาด A4 หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้ทำการบันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น Diskette หรือ Flash Drive เพื่อพิมพ์ในภายหลัง
 
 - ในกรณีไม่สามารถพิมพ์ใบสมัคร หรือบันทึกข้อมูลได้ให้กลับไปค้นหาใบสมัครเพื่อพิมพ์ใบสมัครหรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีกที่ปุ่มตรวจสอบ ใบสมัครที่สมัครสอบ แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลที่ได้กรอกไว้ในใบสมัคร
 
 หากผู้สมัครมีข้อขัดข้องในการดำเนินการให้สอบถามได้ที่ สำนักงานเลขานุการ ก.ร. อาคารทิปโก้ ชั้น 19 ถนนพระรามที่ 6 เขตสามเสนใน กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2357-3100 ต่อ 3190-3192, 3188 ในวันและเวลาราชการ
 
 ขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
 
 1. นำแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ไปชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2551 ภายในเวลาทำการของธนาคาร จึงจะถือว่าการสมัครสมบูรณ์
 
 2. ผู้สมัครสอบต้องชำระค่าธรรมเนียมสอบ ดังนี้
 
 - ตำแหน่งระดับ 1 ชำระค่าธรรมเนียมตำแหน่ง ละ 50 บาท
 
 - ตำแหน่งระดับ 2 ชำระค่าธรรมเนียมตำแหน่ง ละ 50 บาท
 
 - ตำแหน่งระดับ 3 ชำระค่าธรรมเนียมตำแหน่ง ละ 100 บาท
 
 ทั้งนี้ นอกจากค่าธรรมเนียมสอบแล้วผู้สมัครสอบต้องชำระค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเตอร์เน็ตในการสมัครสอบตำแหน่งละ 30 บาท โดยผู้สมัครสอบต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบให้ครบทุกตำแหน่งที่สมัครจึงจะมีสิทธิเข้าสอบและเมื่อสมัครสอบ และชำระเงินแล้วจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ในใบสมัครและบัตรประจำตัวสอบที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ตนั้น ให้ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ซึ่งถ่ายในครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) และไม่มีรอยประทับใด ๆ บนรูปถ่าย โดยใช้กระดาษอัดรูปภาพถ่ายโดยเฉพาะเท่านั้น จำนวน 2 รูป ให้ติดในใบสมัคร 1 รูป และบัตรประจำตัวสอบ 1 รูป
 
 การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้นถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือและรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็ก ทรอนิกส์ พ.ศ.2544 ดังนั้น หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูล อันเป็นเท็จอาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137
 
 หลักฐานและเอกสารที่ใช้ในการสอบ
 
 ให้ผู้สมัครสอบนำหลักฐานมาแสดงในวันสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ดังนี้
 
 - บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 - บัตรประจำตัวสอบที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต และติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้ว (ต้องลงลายมือชื่อต่อเจ้าหน้าที่ประจำห้องสอบ)
 - ใบเสร็จรับเงินของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย และหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบในตำแหน่ง ที่สมัครสอบ
 หากไม่นำหลักฐานดังกล่าวมาให้ครบถ้วน อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ ให้ผู้สมัครส่งหลักฐานและเอกสารการสมัครสอบโดยลงทะเบียนทางไปรษณีย์มาที่ สำนักงานเลขา นุการ ก.ร. ตู้ ปณ.75 ปณฝ.รัฐสภา กทม. 10305 โดยให้จัดส่งให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2551 (ให ถือวันที่ที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับลงทะเบียน)
 
 ซึ่งหลักฐานและเอกสารการสมัครสอบ มีดังนี้
 
 - ใบสมัครสอบที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ตตามข้อ
 
 3.1 โดยให้ผู้สมัครสอบลงลายมือชื่อให้ตรงตามบัตรประจำตัวสอบและหลักฐานอื่น ๆ
 
 - สำเนาประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตรและระเบียนแสดงผลการศึกษาที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษา ตรงกับตำแหน่งที่สมัครสอบ อย่างละ 1 ฉบับ ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษา นั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 18 มิถุนายน 2551 สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่ศึกษาหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี ให้ยื่นสำเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษาระดับ ปวท. ปวส. หรืออนุปริญญา ที่เกี่ยวเนื่องกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบด้วย และในกรณีที่สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาต่างประเทศ จะต้องเป็นสถานศึกษาและสาขาวิชาที่ ก.พ.รับรอง
 
 - สำเนาทะเบียนบ้านและหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 
 ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครสอบเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ พร้อมทั้งระบุเลขประจำตัวสอบไว้ที่มุมบนด้านขวาด้วย
 
 กรณีมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักงานเลขานุการ ก.ร. อาคารทิปโก้ ชั้น 19 ถนนพระรามที่ 6 เขตสามเสนใน กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2357-3100 ต่อ 3190-3192, 3188 ในวันและเวลาราชการ
 
 คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันจะประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ได้ชำระค่าธรรมเนียมถูกต้องแล้ว กำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบในวันที่ 26 มิถุนายน 2551 ทางเว็บไซต์ของรัฐสภา ที่ www.parliament.go.th หรือที่ http://job.parilament.go.th
  www.parliament.go.th http://job.parilament.go.th

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com