ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันจันทร์ที่ 25 พ.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

วิยุดา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รับเจ้าหน้าที่ 4 ตำแหน่ง

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน โดย มีรายละเอียดดังนี้
 
 ตำแหน่งที่รับสมัคร
 
 1.เจ้าหน้าที่บริหาร (สาย Takeover) ฝ่ายส่งเสริมบรรษัทภิบาล
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน หรือกฎหมาย โดยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินราคาหลักทรัพย์ด้วยวิธีต่าง ๆ
 -มีความสนใจข่าวสารและข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียนและตลาดทุน
 -มีความกระตือรือร้นในการทำงานและการค้นคว้าข้อมูล สามารถทำงานให้เสร็จได้ในเวลาจำกัด
 -มีทัศนคติที่ดีต่อการให้บริการ การให้คำปรึกษา และสามารถประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสำนักงานได้เป็นอย่างดี
 -สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 
 2.เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายยุทธ์ศาสตร์และการต่างประเทศ
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -วุฒิปริญญาโท การเงิน MBA หรือเศรษฐศาสตร์
 -มีความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ์ สนใจแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ
 -ภาษาอังกฤษดี
 
 3.เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายงานเลขาธิการ
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -วุฒิขั้นต่ำระดับปริญญาตรี
 -มีประสบการณ์ทางด้านการเขียน หรือการแปลภาษาอังกฤษอย่างน้อย 2 ปี โดยเฉพาะในสาขาบริหารธุรกิจ การเงิน และกฎหมาย
 -มีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 -มีความรู้เรื่องตลาดทุนและบทบาทหน้าที่ของ ก.ล.ต.
 -มีความสนใจใฝ่รู้อยู่เสมอเกี่ยวกับเรื่องราวและข่าวสารต่าง ๆ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบโดยตรง งานของสำนักงาน และความรู้รอบตัวเกี่ยวกับตลาดทุนทั่วไป
 -สามารถส่งมอบงานที่มีคุณภาพตามกำหนดเวลา
 -สามารถทำงานเป็นทีม และทำงานได้ด้วยตนเอง
 -กล้าแสดงออก มีวินัย มีความคิดสร้างสรรค์และทัศนคติที่ดีต่อการทำงานและสภาพ แวดล้อมรอบตัว
 -คุณสมบัติอื่น ๆ ในกรณีที่มีประสบการณ์การทำงานสื่อมวลชน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 4.เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายคดี
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -วุฒิปริญญาตรี ด้านกฎหมาย หากสำเร็จการศึกษาเนติบัณฑิตไทย หรือปริญญาโททางด้านกฎหมายมหาชน หรือมีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับการดำเนินคดีในศาลยุติธรรมหรือศาลปกครอง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 -ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ระดับดี
 -รักการทำงานวิเคราะห์ที่อาจต้องเริ่มต้นตั้งแต่การแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานให้เพียงพอต่อการดำเนินการ การวิเคราะห์แยกแยะประเด็นพิจารณาและลำดับความสำคัญของประเด็น และการให้ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นอย่างเป็นระบบและสมเหตุสมผล
 -นำเสนองานให้บุคคลอื่นเข้าใจได้อย่างกระจ่าง กระชับและชัดเจน ทั้งในรูปแบบวาจาและลายลักษณ์อักษร
 -มีความรับผิดชอบสูงต่องานและสังคม มุ่งผลสำเร็จของงานอย่างมีคุณภาพ และพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานเป็นทีมไม่ว่าในฐานะผู้นำทีมหรือผู้สนับสนุนทีม
 -หมั่นศึกษาหาความรู้เพื่อให้ทันวิทยาการที่ได้พัฒนาหรือกำลังพัฒนาในด้านต่าง ๆ คาดการณ์ได้ถึงผลกระทบของวิทยาการต่าง ๆ รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาการนั้นให้เป็นประโยชน์ต่องาน  
 
 
 
 ผู้สนใจสมัครเข้าทำงานในสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ดำเนินการดังนี้
 กรณีส่งใบสมัครทางไปรษณีย์
 
 1.พิมพ์ (print) แบบฟอร์มใบสมัครงาน ออกมาจาก web site สำนักงาน www.sec.or.th (มีจำนวนทั้งสิ้น 6 หน้า)
 2.ส่งใบสมัครงานพร้อมแนบหลักฐานการสมัครงานมาที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 
  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 10 อาคาร GPF วิทยุ 93/1 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 พร้อมวงเล็บมุมซองจดหมายด้วยว่า (สมัครงาน)
 
 กรณีส่งใบสมัครทาง E-mail
 กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มใบสมัครงานทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ให้ครบถ้วน แล้วส่งข้อมูลดังกล่าวไปที่ E-mail address : recruit@sec.or.th กรณีไม่สามารถแนบหลักฐานการสมัครงาน ขอให้จัดส่งหลักฐานดังกล่าวมาทางไปรษณีย์ หรือทางโทรสาร 0-2263-6433 โทร.0-2263-6175 คุณกนกวรรณ ใจมั่น หมายเหตุ ในกรณีที่ผู้สมัครงานส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ให้แนบหลักฐานการสมัครงาน ที่สำนักงานระบุไว้ในใบสมัครงาน เท่านั้น
 
 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โทร.0-2263-6175, 0-2695-9686 หรือ 0-2695-9999 ต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  
  www.sec.or.th

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com