ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอังคารที่ 26 พ.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

วิยุดา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
มหาวิยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป 17 ตำแหน่ง บัดนี้- 21 มีนาคม

มหาวิยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกพนักงานส ายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
       โครงการจัดตั้งคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์
 
 1.นักกายภาพบำบัด (1 อัตรา)
       -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขา
        กายภาพบำบัด และเป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปอย่าง
        ถูกต้อง
        -มีประสบการณ์การทำงานในวิชาชีพกายภาพบำบัดไม่น้อย
         กว่า 1 ปี
       -หากมีวุฒิบัตร หรือประกาศนียบัตรความชำนาญในวิชาชีพ
        ด้านใดด้านหนึ่ง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 สถาบันเพื่อการตรวจรักษาผู้ป่วยของสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
 
 2.เภสัชกร (1 อัตรา)
         -วุฒิปริญญาตรี สาขาเภสัช และเป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบ
          โรคศิลปอย่างถูกต้อง
 
 3.พยาบาล (2 อัตรา)
         -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการพยาบาล และเป็น
          ผู้มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปอย่างถูกต้อง
 
 4.นักกายภาพบำบัด (1 อัตรา)
       -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการพยาบาล และเป็น
        ผู้มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปอย่างถูกต้อง
 
 5.พนักงานธุรการ (ผู้ช่วยพยาบาล) (1 อัตรา)
       -สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา สาขาพยาบาล / สาธารณสุข
        ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ ระดับต้น (2 ปี) หรือสาขาอื่นที่
        เกี่ยวข้อง
 
 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
 
 6.พนักงานธุรการ (1 อัตรา)
       -สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
        ด้านบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน การตลาด การจัดการ เลขนุ
        การ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 
 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
 
 7.พนักงานธุรการ (1 อัตรา)
       -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านนิเทศศาสตร์ ประชา
        สัมพันธ์ การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
       -มีประสบการณ์ด้านการประชาสัมพันธ์ หรือด้านการตลาด
 
 ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
 8.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบ (2 อัตรา)
       -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
        วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
       -สามารถเขียนโปรแกรมด้านการจัดการฐานข้อมูล เช่น ASP,
        Visual Basic, Visual Basic of Application, Delphi, PHP,
        Java และ Visual C++ เป็นต้น
        -สามารถออกแบบ Database โดยใช้ Microsoft Access
         หรือ SQL หรือ Oracle
        -สามารถใช้ SQL statement ได้เป็นอย่างดี
        -มีประสบการณ์ในการพัฒนาซอร์ฟแวร์ จะพิจารณาเป็น
         พิเศษ
 9.เจ้าหน้าที่บริหาร (1 อัตรา)
       -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ สังคม
        ศาสตร์ มนุษยศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
       -มีความรู้ ความสามารถในการใช้โปรแกรมที่เกี่ยวกับอินเตอร์
       เน็ตและโปรแกรมสำนักงาน (MS Office)
       -มีประสบการณ์ด้านงานบริหารสำนักงาน จะพิจารณาเป็น
        พิเศษ
 
 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
 10.นักวิทยาศาสตร์ (ลูกจ้างชั่วคราว) (1 อัตรา)
       -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านเคมี เคมีวิเคราะห์
       หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
       -มีความรู้หรือประสบการณ์พื้นฐานด้านงานวิเคราะห์หรือ
        ทดสอบทางเคมี
       -มีความรู้หรือประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ด้วย
        Spectroscopy
       -มีความรู้หรือประสบการณ์เกี่ยวกับระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติ
        การ ISO/IEC 17025
 
 11.นักวิทยาศาสตร์ ด้านเคมี (ลูกจ้างชั่วคราว) (1 อัตรา)
       -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สาขาเคมี
       -มีความสามารถในการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบทาง
        Chromatographic และ Spectroscopic Technique
       -หากมีความรู้ ความสามารถหรือผ่านการอบรมเกี่ยวกับระบบ
        บริหารงาน เช่น GMP/HACCP/ISO 17025 จะพิจารณาเป็น
        พิเศษ
 
 12.เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ (1 อัตรา)
       -สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) -
        ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 
 13.นักวิทยาศาสตร์ (1 อัตรา)
       -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาทางด้านเทคนิคการ
        แพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
       -มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการแพทย์
        และการจัดซื้อครุภัณฑ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 
 14.เจ้าหน้าที่บริหาร (1 อัตรา)
        -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านศิลปศาสตร์
         มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ การจัดการ
         รัฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
        -มีความรู้ ความสามารถในด้านภาษาอังกฤษ ในระดับดีมาก
         หรือมีคะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษโดยได้รับคะแนน
         TOFEL ตั้งแต่ 470 ขึ้นไป หรือคะแนนสอบ IELTS ตั้งแต่ 4.5
          ขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 ส่วนอาคารสถานที่
 
 15.สถาปนิก (1 อัตรา)
       -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์
        (สายตรง 5 ปี)
       -มีใบอนุญาตปรกอบวิชาชีพระดับภาคีสถาปนิก
 
 16.ผู้ช่วยช่าง (ด้านโยธา-สถาปัตย์) (1 อัตรา)
       -สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
        สาขาโยธาก่อสร้าง
       -มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 1 ปี
        หน่วยประสานงาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 
 17.เจ้าหน้าที่บริหาร (1 อัตรา)
         -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านนิเทศศาสตร์
          ประชาสัมพันธ์ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
         -มีประสบการณ์ด้านการประชาสัมพันธ์หรือด้านการตลาด
 
 
 
 
 ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่
 
 1.สมัครด้วยตนเอง
        -ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
         เลขที่ 333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
         57100 โทร.0-5391-6020-1 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 มีนาคม
         2551 ในวันและเวลาราชการ
 
        -หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพมหานคร
         เลขที่ 127 อาคารปัจจภูมิ 2 ชั้น 7 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร
         กรุงเทพฯ 10210 โทร.0-2679-0038-9 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่
         21 มีนาคม 2551 ในวันและเวลาราชการ
 
 2.สมัครทางไปรษณีย์
       ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
       เลขที่ 333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
       57100 โทร.0-5391-6020-1 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 มีนาคม
       2551 (สมัครงาน)
 
 เลขที่ 333 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100    เชียงราย    57100  โทรศัพท์ : 0-5391-6034, 0-5391-7049  
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com