ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอังคารที่ 26 พ.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

วิยุดา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับอาจารย์ 18 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้- 26 , 30 กันยายน 2551

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์จะรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคค ลเข้าปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่รับสมัคร คณะ วิทยาศาสตร์
 
 1.อาจารย์ สังกัดภาควิชาสถิติ (พนักงานมหาวิทยาลัย) (1 อัตรา)
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาสถิติ สาขาวิชาสถิติประยุกต์
  โดยมีเงื่อนไขดังนี้
  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีด้วยเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.75 และเป็นผู้
  สำเร็จปริญญาโทด้วยเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.25
  เป็นผู้สำเร็จปริญญาเอกด้วยเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50
 -หากมีคุณสมบัติไม่ครบตามที่กำหนดไว้ต้องมีประสบการณ์การทำวิจัยด้วย
  ตนเองไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง
 
 2.อาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย) (1 อัตรา)
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาฟิสิกส์ และต้องมีคุณวุฒิพื้นฐาน
  ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ โดยมีเงื่อนไขดังนี้
  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีด้วยเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 2.75 หรือ
  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโทด้วยเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.25 หรือหาก
  สำเร็จการศึกษาปริญญาโทที่ไม่มีการเรียนการสอนแบบเกรดต้องมี
  International paper 1 เรื่อง หรือ
  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาเอกด้วยเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 หรือหาก
  สำเร็จปริญญาเอกที่ไม่มีการเรียนการสอนแบบเกรดต้องมี International
  paper 1 เรื่อง หรือ
 -หากมีคุณสมบัติไม่ครบ ต้องมีประสบการณ์การทำวิจัยด้วยตนเองไม่น้อย
  กว่า 1 เรื่องและมี International paper 2 เรื่อง
 
 3.อาจารย์ สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (พนักงานมหาวิทยาลัย) (1 อัตรา)
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิทยาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการ
  รับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือภูมิสารสนเทศศาสตร์
  หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่ทำวิทยานิพนธ์ทางด้านภูมิศาสตร์
  สารเทศ / การรับรู้จากระยะไกลฯ
 
 4.อาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย) (3 อัตรา)
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หรือสาขาวิชา
  คณิตศาสตร์ประยุกต์ โดยมีเงื่อนไขดังนี้
  เป็นผู้สำเร็จปริญญาตรีด้วยเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.75 หรือเป็นผู้สำเร็จ
  ปริญญาโทด้วยเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.25 หรือหากสำเร็จปริญญาโทที่ไม่
  มีการสอนแบบเกรด ต้องมี International paper 1 เรื่อง หรือ
  เป็นผู้สำเร็จปริญญาเอกด้วยเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 หรือหากสำเร็จ
  ปริญญาเอกที่ไม่มีการเรียนการสอนแบบเกรดต้องมี International paper
  1 เรื่อง หรือ
 -ถ้ามีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนด ต้องมีประสบการณ์การทำวิจัยด้วยตน
  เองไม่น้อยกว่า 1 เรื่องและมี International paper 2 เรื่อง
 
 5.อาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย) (2 อัตรา)
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ และต้อมีคุณวุฒิพื้น
  ฐานปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี โดยมีเงื่อนไขดังนี้
  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ด้วยเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.75 หรือเป็นผู้
  สำเร็จการศึกษาปริญญาโทด้วยเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.25 หรือหากสำเร็จ
  การศึกษาปริญญาโทที่ไม่มีการเรียนการสอนแบบเกรดต้องมี International
  paper 1 เรื่อง หรือ
  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาเอกด้วยเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 หรือหาก
  สำเร็จการศึกษาปริญญาเอกที่ไม่มีการเรียนการสอนแบบเกรด ต้องมี
  International paper 1 เรื่อง หรือ
 -หากมีคุณสมบัติไม่ครบตามกำหนด ต้องมีประสบการณ์การทำวิจัยด้วยตน
  เองไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง และมี International paper 2 เรื่อง
 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
 6.อาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (พนักงานมหาวิทยาลัย)
  (1 อัตรา)
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือวิศวกรรม
  เคมี
 -มีความรู้ ความสามารถด้านการวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้องกับมลพิษอากาศ
 -มีความรู้ ความชำนาญเป็นพิเศษในสาขาใดสาขาหนึ่งต่อไปนี้ (การจัดการ
  และการควบคุมมลพิษอากาศ, แบบจำลองสิ่งแวดล้อม)
 -มีประสบการณ์ในการวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศ หรือแบบ
  จำลองสิ่งแวดล้อม
 -มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการใช้ภาษาต่างประเทศเป็นอย่าง
  ดี
 
 สังกัดหน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์
 7.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พนักงานมหาวิทยาลัย) (1 อัตรา)
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางการ
  ศึกษา หรือสังคมศาสตร์
 -มีความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office
 -มีความสามารถในการใช้อินเตอร์เน็ต และสามารถปรับปรุงเว็บไซต์ได้
 -มีความสามารถในการใช้โปรแกรมระบบ FMIS
 
 สังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน
 8.นักตรวจสอบภายใน (พนักงานมหาวิทยาลัย) (1 อัตรา)
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี
  การเงิน พณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
 -มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office
  และ Microsoft Excel ได้เป็นอย่างดี
 -มีความรู้ ความสามารถในการจัดทำแผนกลยุทธ์หน่วยงาน
  ตำแหน่งที่ 1-8 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2551
 
 คณะแพทยศาสตร์
 9.นักวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา (ลูกจ้างชั่วคราว) (1 อัตรา)
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้
 -มีความรู้ ความสามารถในการทำงานทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
  ตำแหน่งที่ 9 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 กันยายน 2551
 
 คณะเกษตรศาสตร์
 10.อาจารย์ สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร (พนักงานมหาวิทยาลัย)
  (1 อัตรา)
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านเศรษฐศาสตร์ หรือธุรกิจการ
  เกษตร
 -มีความรู้ ความสามารถด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ด้านเศรษฐศาสตร์การ
  เกษตร เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจการเกษตร เป็นอย่างดี
 -มีความรู้ ความสามารถด้านการพูด และเขียนภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี ใน
  กรณีจบการศึกษาระดับปริญญาเอกภายในประเทศ ต้องผ่านการทดสอบ
  ภาษาอังกฤษตามที่คณะฯ กำหนด
  ตำแหน่งที่ 10 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2551
 
 คณะพยาบาลศาสตร์
 11.พนักงานธุรการ (ลูกจ้างชั่วคราว) (4 อัตรา)
 -สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าได้
  ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี บริหารธุรกิจ พณิชยการ เลขานุการ การตลาด การ
  จัดการ
 -มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 -มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณเป็นอย่างดี
  ตำแหน่งที่ 11 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 กันยายน 2551
 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 12.เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (พนักงานมหาวิทยาลัย) (1 อัตรา)
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทาง
  คอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
 -มีความรู้ ความสามารถใช้โปรแกรม Graphic Design เช่น Photoshop,
  Illustrator เป็นต้น
 -มีความรู้ ความสามารถใช้โปรแกรม Web Design เช่น Flash, Dream
  weaver เป็นต้น
 -มีความรู้ ความสามารถใช้โปรแกรมฐานข้อมูล เช่น MySQL, SQL เป็นต้น
  ตำแหน่งที่ 12 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 กันยายน 2551
 
 ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี อาคาร 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 โทร.0-4320-2222-41 หรือสมัครงาน Online ได้ที่ http://personweb.kku.ac.th
 
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002    ขอนแก่น    40002  
 โทรศัพท์ : 0-4320-2541-2 ต่อ 102, 106
  http://personweb.kku.ac.th

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com