ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอังคารที่ 7 ก.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

วิยุดา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย รับเจ้าหน้าที่ 9 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ตุลาคม 2551

บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย เป็นรัฐสาหกิจในสังกัดกระทร วงการคลัง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก โดยมีละเ อียดดังนี้
 
 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
 
 1. ผู้อำนวยการอาวุโส/ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารเงิน
 - วุฒิปริญญาโท สาขาการเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 - มีประสบการณ์ด้านบริหารเงินในสถาบันการเงินมาแล้วไม่ต่ำกว่า 8 ปี
   (สำหรับ ผอ.อาวุโส) หรือ 6 ปี (สำหรับ ผอ.) และอยู่ในตำแหน่งผู้บริหารมา
   แล้วไม่ต่ำกว่า 4 ปี (สำหรับ ผอ.อาวุโส) หรือ 3 ปี (สำหรับ ผอ.)
 
 2. รองผู้อำนวยการ/ผู้จัดการส่วน ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ จำนวน 2 อัตรา
 - วุฒิปริญญาโท สาขาบริหาร ธุรกิจ การตลาด การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 - มีประสบการณ์ด้านการตลาด วิเคราะห์สินเชื่อ วาณิชธนกิจ จากสถาบันการ
   เงินมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3-5 ปี
 
 3. รองผู้อำนวยการ/ผู้ช่วยผู้อำนวยการ/ผู้จัดการส่วน ฝ่ายบริหารความเสี่ยง 2 อัตรา
 - วุฒิปริญญาโท สาขาบริหาร ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยว
   ข้อง
 - มีประสบการณ์ด้านงานบริหารความเสี่ยงกับสถาบันการเงินไม่ต่ำกว่า
   3-5 ปี
 
 4. ผู้ช่วยผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการ/ผู้อำนวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 - วุฒิปริญญาโท สาขาการบริหารทรัพยากรบุคคล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 - มีประสบการณ์ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคลไม่ต่ำกว่า 7 ปี (สำหรับ ผอ.)
   หรือ 4 ปี
 - (สำหรับรอง ผอ./ผช.ผอ.) และอยู่ในตำแหน่งผู้บริหารมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3
   ปี (สำหรับ ผอ.) หรือ 2 ปี (สำหรับรอง ผอ./ผช.ผอ.)
 - มีทักษะในการกำหนด Core Competency การประเมินค่างาน การวัดและ
   ประเมินผลงาน การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร มีประสบการณ์จากสถาบัน
   การเงินจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 5. ผู้ช่วยผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการ ดูแลงานวาณิชธนกิจ
 - วุฒิปริญญาโท สาขาการบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 - มีประสบการณ์ด้านวาณิชธนกิจ ในสถาบันการเงินมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
   และอยู่ในตำแหน่งผู้บริหารมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 - มีความรู้/ประสบการณ์ การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Securiti-
   zation) การทำ Valuation จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 6. ผู้ช่วยผู้จัดการส่วน/ผู้จัดการส่วน/ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 - วุฒิปริญญาโท สาขาการบริหารทรัพยากรบุคคล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 - มีประสบการณ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 - มีประสบการณ์ด้านงานทรัพยากรบุคคลจากสถาบันการเงิน จะได้รับการ
   พิจารณาเป็นพิเศษ
 
 7. เลขานุการบริหาร
 - วุฒิปริญญาตรี/โท ด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
   (หากเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐชั้นนำที่มีชื่อเสียง จะได้รับการพิจารณาเป็น
   พิเศษ)
 - มีประสบการณ์งานด้านเลขานุการผู้บริหารมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
 - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
 - อายุไม่ต่ำกว่า 28 ปี
 
 8. พนักงานชั่วคราวฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
 - วุฒิปริญญาตรี ด้านบริหาร ธุรกิจ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 - มีประสบการณ์ด้านวิเคราะห์สินเชื่อที่อยู่อาศัย หรือส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์กับ
   สถาบันการเงินมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Presentation, Power Point, Excel, Word
   และภาษาอังกฤษได้ดี
 
 9. พนักงานชั่วคราว ฝ่ายนโยบายและแผน จำนวน 1-2 อัตรา
 - วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาเศรษฐ ศาสตร์ บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน
   หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 - มีทักษะในการวิเคราะห์และจัดทำข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ
 - มีความสามารถในการใช้คอม พิวเตอร์ MS Office ได้ดี
 - มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
 - มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร ติดต่อประสานงาน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 
 หมายเหตุ
 - ทุกตำแหน่งมีอายุไม่เกิน 55 ปี บริบูรณ์ในวันยื่นใบสมัคร
 - มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ.คุณสมบัติมาตรฐาน
   สำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 (มาตรา 9) และที่
   แก้ไขเพิ่มเติม
 - บรรษัทและคณะกรรมการสรรหาฯสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะผู้ที่
   มีคุณสมบัติครบถ้วน และเหมาะสมตามที่เห็นสมควรเท่านั้น และผู้สมัครต้อง
   ยอมรับในผลการตัดสินของบรรษัทและคณะกรรมการสรรหาฯโดยถือว่าเป็น
   ที่สิ้นสุด
 
       สมัครด้วยตนเอง หรือส่งประวัติย่อและบุคคลอ้างอิง พร้อมรูปถ่ายประกอบการสมัครที่ ฝ่ายอำนวยการและทรัพยากรบุคคล บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย เลขที่ 393 อาคารสำนักงานสีลม (ปากซอยสีลม 7) ชั้นที่ 5 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 หรือส่ง E-mail มาที่ webmaster@smcthailand.com หรือแฟกซ์ ประวัติย่อพร้อมรูปถ่ายมาที่ โทร. 0-2685-0637-8 หรือติดต่อ 0-2685-0695 ต่อ 223, 225 กรณีมีคำถามหรือข้อสงสัย ทุกตำแหน่งส่งใบสมัครก่อนวันที่ 31 ตุลาคม 2551
 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.smcthailand.com/
 
  http://www.smcthailand.com/

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com