ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันศุกร์ที่ 29 พ.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

วิยุดา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
สำนักงานแผนงาน ผรส. โรงพยาบาลสวนปรุง รับเจ้าหน้าที่ อัตราเงินเดือน12,000-18,000 บาท จำนวน 2 ตำแหน่ง

 “แผนงานการพัฒนาระบบ รูปแบบ และวิธีการการบำบัดรักษาผู้มีปัญ หาการบริโภคสุราแบบบูรณาการ” (ผรส.): เป็นแผนงานเชิงรุกที่ได้ร ับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ( สสส.) และ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข โดยมีวัตถุประสงค์ในก ารดำเนินงาน คือ พัฒนาหาระบบ รูปแบบและวิธีการบำบัดรักษาผู้มีป ัญหาการบริโภคสุราและผู้ติดสุราที่เหมาะกับบริบทสังคมไทยในพื้น ที่นำร่องเขตภาคเหนือ มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ร่วมงาน 2 ตำแ หน่ง ดังต่อไปนี้
 1. ผู้ประสานงานแผนงาน
 2. นักวิชาการบริหารโครงการ
 
 ผู้ประสานงานแผนงาน
 
 สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานแผนงาน ผรส. ชั้น 2 ตึกจิตสันติ โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัด เชียงใหม่
 อัตรา : 1 ตำแหน่ง
 เงินเดือน : 12,000-18,000 บาท ตามประสบการณ์และความสามารถพิเศษ
 วันที่เริ่มงาน : 1 พฤศจิกายน 2551
 
 ขอบเขตงาน :
 1. บริหารจัดการแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบริหารจัดการ
     งานธุรการเบ็ดเสร็จในงานที่รับผิดชอบ
 2. ประสานงาน ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานต่าง ๆ ในหน้าที่รับผิด
     ชอบเพื่อให้แผนงาน/โครงการที่รับผิดชอบสำเร็จลุล่วง
 3. ประสานภาคีและขยายเครือข่ายให้เกิดวงกว้างเพื่อพัฒนาแผน
     งาน/โครงการ ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมี
     ประสิทธิภาพสูงสุด
 4. ประสานงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อ
     สนับสนุนให้องค์กรบรรลุ ภารกิจที่กำหนดไว้
 5. ติดตาม อำนวยความสะดวกและประสานการดำเนินงานตาม
     แผนงาน/โครงการให้ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 6. ทำหน้าที่ประสานงานเชิญประชุม ช่วยเตรียมเอกสาร และสรุป
     ผลการประชุมแก่คณะกรรมการบริหารแผน เพื่อสนับสนุนให้
     ภารกิจของคณะกรรมการเป็นไปตามที่กำหนดไว้
 
 คุณสมบัติ
 1. มีสัญชาติไทย จบการศึกษาปริญญาโท สาขาใดสาขาหนึ่งดังนี้
     สาขาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาชีพสุขภาพ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยว
     ข้อง
 2. มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี ในด้านการบริหารหรือ
     ประสานงานแผนงานโครงการ
 3. มีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นในงานด้านการบริการ
     สุขภาพและ/หรือระบบบริการสาธารณสุข
 4. สามารถบริหารจัดการงานในความรับผิดชอบได้ดี มีความรับผิด
     ชอบสูง กระตือรือร้น รักการทำงานบริหารจัดการ และการ
     ประสานงาน พร้อมที่จะเรียนรู้ คิดเป็นระบบ มนุษยสัมพันธ์ดี
     มีจิตใจบริการ สามารถทำงานเป็นทีม
 5. สามารถใช้ ใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel, PowerPoint
 6. มีทักษะในการสื่อสารทั้งภาษาไทย และใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
 7. ไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี
 
 นักวิชาการบริหารโครงการ
 สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานแผนงาน ผรส. ชั้น 2 ตึกจิตสันติ โรงพยาบาลสวนปรุง  จังหวัด เชียงใหม่
 อัตรา : 1 ตำแหน่ง
 เงินเดือน : 12,000-18,000 บาท ตามประสบการณ์และความสามารถพิเศษ
 วันที่เริ่มงาน : 1 ธันวาคม 2551
 
 ขอบเขตงาน :
 1.บริหารโครงการวิชาการ โครงการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. วางแผน ติดตาม นิเทศ โครงการของแผนงาน
 3. เขียนรายงานวิชาการ รายงานสรุปโครงการ
 4. ประสานงาน ติดต่อสื่อสารกับโครงการต่าง ๆ ในแผนงาน
     เพื่อให้โครงการสามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. สรุปการประชุม สังเคราะห์เนื้อหาวิชาการ
 
 คุณสมบัติ
 1. มีสัญชาติไทย จบการศึกษาปริญญาโท สาขาใดสาขาหนึ่งดังนี้
     สาขาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาชีพสุขภาพ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยว
     ข้อง
 2. มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี ในด้านการทำงานวิจัย
     หรือบริหารโครงการวิจัย/โครงการวิชาการ
 3. มีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นในงานด้านการบริการ
     สุขภาพและ/หรือระบบบริการสาธารณสุข
 4. สามารถบริหารจัดการงานในความรับผิดชอบได้ดี มีความรับผิด
     ชอบสูง กระตือรือร้น รักการทำงานบริหารจัดการ และการ
     ประสานงาน พร้อมที่จะเรียนรู้ คิดเป็นระบบ มนุษยสัมพันธ์ดี มี
     จิตใจบริการ สามารถทำงานเป็นทีม
 5. สามารถใช้ ใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel, PowerPoint
 6. มีทักษะในการสื่อสารทั้งภาษาไทย และใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
 7. ไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี
 
 หากมีประสบการณ์บริหาร/ประสานงานแผนงาน สสส มาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร
 1. ประวัติส่วนตัว ที่อยู่/โทรศัพท์ติดต่อ
 2. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
 3. เอกสารประกอบการผ่านการฝึกอบรม (ถ้ามี)
 4. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา
 5. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป
 
       ผู้สนใจกรุณาส่งเอกสารและหลักฐานการสมัครงาน มาที่ แพทย์หญิงพันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์ สำนักงานแผนงาน ผรส. ชั้น 2 ตึกจิตสันติ โรงพยาบาลสวนปรุง 131 ถนนช่างหล่อ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 หรือ phunnapa@hotmail.com  โทรศัพท์.053-280228 ต่อ 236, 525
 โทรสาร. 053-273201  มือถือสำนักงาน. 080-4910505
 เฉพาะผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเท่านั้นที่จะได้รับการพิจารณา
 
       สำนักงานแผนงาน ผรส. ชั้น 2 ตึกจิตสันติ โรงพยาบาลสวนปรุง 131 ถนนช่างหล่อ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100  โทรศัพท์  053-280228 ต่อ 236, 525
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com