ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอังคารที่ 7 ก.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

วิยุดา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
องค์การแฮนดิแคป อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนนานาชาติ รับอาสาสมัคร  4 อัตรา ค่าตอบแทน 12,000 บาท บัดนี้ - 4 พฤศจิกายน  2551  

องค์การแฮนดิแคป อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนนานาชา ติไม่แสวงหาผลกำไร ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2525 ปัจจุบันองค์การฯ ดำเนินโครงการในประเทศไทยเข้าสู่ปีที่ 26 โดยมีประเด็นการดำเน ินงานหลัก คือ งานด้านความพิการในประเทศไทยเพื่อให้เกิดการพัฒน าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และงานให้บริการและความรู้เบื้องต้น แก่ผู้หนีภัยจากการสู้รบเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการอพยพกลับ ประเทศ รวมถึงงานเกี่ยวกับโรคเบาหวานและโรคเรื้อรัง
 
 องค์การฯ ได้ดำเนินโครงการ “Strong Kids: หนูแข็งแรง” โครงการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพเพื่อลดภาวะเสี่ยงต่อโรคเบาหวานและโรคเรื้อรังอื่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในจังหวัดอุบลราชธานี ปีที่ 2 มาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2551 โครงการ “Strong Kids: หนูแข็งแรง” มีเป้าหมายมุ่งลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคเบาหวานและโรคเรื้อรังอื่นผ่านการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ 3 ด้าน คือ ด้านการรับประทานอาหาร ด้านการมีกิจกรรมทางกาย และด้านการไม่สูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กิจกรรมหลักกิจกรรมหนึ่งของโครงการ คือ การจัดค่ายกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนระดับชั้น ป.4-6 จำนวน 2,000 คน จาก 12 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อฝึกฝนทักษะพฤติกรรมสุขภาพทั้ง 3 ด้านแก่เด็กนักเรียนในโครงการ
 
 องค์การฯ ต้องการรับสมัครอาสาสมัครจำนวน 4 ท่าน เพื่อร่วมจัดค่ายกลางวัน “Strong Kids: หนูแข็งแรง” ดังกล่าว ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายน 2551 – กลางเดือนมกราคม 2552 (ประมาณ 2-3 เดือน โดยเป็นการทำงานในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีประมาณ 5-6 สัปดาห์)
 
 หน้าที่รับผิดชอบของอาสาสมัคร
 อาสาสมัครจะร่วมเป็นหนึ่งในทีมงานจัดค่าย “หนูแข็งแรง” ซึ่งแต่ละค่ายมีระยะเวลา 1 วัน โดยจะจัดขึ้นทั้งสิ้น 14 ค่ายในช่วงตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายน 2551 จนถึงกลางเดือนมกราคม 2552 ภายในค่ายประกอบด้วยกิจกรรมละครให้ความรู้ ฐานกิจกรรมการเรียนรู้ เกม และกิจกรรมกลุ่ม ในแต่ละค่าย ในภาคเช้า อาสาสมัครจะมีส่วนร่วมในการแสดงละครให้ความรู้เรื่องพฤติกรรมสุขภาพกับโรคเรื้อรัง จากนั้นช่วงสายจนถึงบ่าย อาสาสมัครจะแยกออกไปประจำตามฐานการเรียนรู้ 5 ฐาน และดำเนินกิจกรรมฐานการเรียนรู้และเกม โดยกลุ่มนักเรียนจะผลัดเปลี่ยนกันมาเข้าฐาน จากนั้นในช่วงที่ให้นักเรียนทำงานกลุ่ม อาสาสมัครจะช่วยเป็นพี่เลี้ยงประจำกลุ่มย่อยต่างๆ อาสาสมัครจะคอยช่วยดูแลนักเรียนและประสานงานกับครูในระหว่างจัดกิจกรรมค่ายเพื่อให้กิจกรรมดำเนินไปอย่างราบรื่น ส่วนในวันที่ไม่มีการจัดค่าย ก็จะเข้าร่วมในการประชุมเตรียมงานกับโรงเรียนและการประชุมสรุปผลด้วย
 
 คุณสมบัติและประสบการณ์
 
 1. เพศชายหรือหญิง อายุระหว่าง 22 -35 ปี
 2. จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา ผู้สมัครที่มีภูมิหลังด้าน
     สาธารณสุขหรือครุศาสตร์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 3. มีความสนใจเป็นพิเศษ หรือมีประสบการณ์ด้านการทำกิจกรรมกับเด็ก
     (แสดงละคร การสอน การดำเนินกิจกรรมและเกม การจัดค่าย) และ/หรือ
     ด้านงานการส่งเสริมสุขภาพ
 4. มีจิดใจอาสาสมัคร
 5. มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ มีความอดทน ใจเย็น มีมนุษย
     สัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีมได้ดี และสามารถใช้ชีวิตและทำงานในที่
     ทุรกันดารได้
 6. สามารถเดินทางไปทำงานยังจังหวัดอุบลราชธานีในช่วงตั้งแต่กลางเดือน
     พฤศจิกายน 2551 จนถึงกลางเดือนมกราคม 2552 ได้ (เดินทางไป
     มาระหว่างกรุงเทพฯ- อุบลราชธานี โดยการทำงานในภาคสนามมีระยะ
     เวลาประมาณ 5-6 สัปดาห์)
 7. ผู้สมัครที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีจะได้รับการพิจารณา
     เป็นพิเศษ
 8. หากสามารถสื่อสารภาษาอีสานได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 ผลประโยชน์ตอบแทน
 องค์การฯ ให้ค่าตอบแทนและเบี้ยเลี้ยงสนับสนุนอาสาสมัครเป็นจำนวน 12,000 บาท สำหรับตลอดระยะเวลางานอาสาสมัคร (ประมาณ 2-3 เดือน) และจะสนับสนุนการเดินทางและที่พักสำหรับการทำงานในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีแก่อาสาสมัคร
 
 ผู้สนใจเข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร สามารถส่งประวัติส่วนตัวและประวัติการทำกิจกรรม พร้อมเขียนเล่าเหตุผลที่สนใจเข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร ความยาวไม่เกิน 1 หน้า A4 ส่งมาทางอีเมลได้ที่ น.ส. นิพัทธา ความหมั่น ผู้ประสานงานโครงการองค์การแฮนดิแคป อินเตอร์เนชั่นแนล โครงการในประเทศไทย
 92 ถนนพหลโยธิน 5 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
 โทรศัพท์ 02-278-2093-4, 02-278-3352, 02-278-3370
 โทรสาร 02-278-3350
 อีเมล mrepc@thailand-hi.org
 
 กำหนดปิดรับสมัคร
 วันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 เวลา 17.30 น.
 Volunteers Needed for “Strong Kids: Noo Khang Rang” Daycamps
 Project School-Based Lifestyle Promotion for Diabetes and Other Chronic Diseases Risk Reduction in Ubonratchathani Province II
 
 Handicap International is an international NGO established in 1982. At present, Handicap International in Thailand continues its work into the 26th year. HI’s main areas of work are disability issues, service and education for refugees for repatriation preparation, including diabetes and other chronic diseases issues.
 
 Handicap International in Thailand has implemented the project “Strong Kids: Noo Khang Rang” School-Based Lifestyle Promotion for Diabetes and Other Chronic Diseases Risk Reduction in Ubonratchathani Province II since May 2008. The project aims to reduce diabetes and other chronic diseases risk factors through the promotion of 3 health behaviours: healthy eating, physical activity, and no smoking and drinking. One main activity is day camp to be organized for around 2,000 grade 4-6 students of the 12 participating school in Ubonratchathani in order to train the students on these health behaviour skills.
 
 4 volunteers are needed to help us with the organization of “Strong Kids” daycamp activity in Ubonratchathani province from mid November 2008 – mid January 2009. (Around 2-3 months with approximately 5-6 weeks of work in the field)
 
 Duties and responsibilities
 The volunteers will be part of the Strong Kid daycamp organizing team. The camps will last for 1 day each and will be organized around 14 times from mid November 2008 – mid January 2009. The camp activities consist of educational play, learning stations, games and group activities. In a 1-day camp, during the morning session the volunteers will take part in the play to educate students about health behaviors and chronic diseases. Then from late morning running till late afternoon, the volunteers will facilitate games and run activities in separated 5 learning stations which groups of students will take turn to visit. Later, when students are given time for group works, the volunteers will be mentors for small groups. The volunteers will also help look after students and coordinate with teachers during the camp activities to ensure overall smooth running of camp activities. On days that camps are not organized, the volunteers will participate in preparation meetings with schools and debriefing as well.
 
 Qualifications
 1. Male or female, age 22-35 years old
 2. Minimum B.A. in any field. Those with public health or educational science background are especially welcomed.
 3. Have particular interest or experience in working with children (drama play, teaching, running games and activities) and/or health promotion
 4. Have volunteer spirit
 5. Responsible, eager for learning, patient and can handle living and working in hardship area, calm and friendly, and work well in team.
 6. Willing to travel to work in Ubonratchathani from mid November 2008 – mid January 2009 (back and forth from Bangkok to Ubonratchathani, with approximately 5-6 weeks of work in the field)
 7. Applicants who are currently based in Ubonratchathani are particularly welcomed.
 8. Knowledge of Northeastern dialect would be an advantage.
 
 Benefit package: HI offers compensation and allowance of 12,000 THB for the whole period of volunteering (around 2-3 months) and provides traveling and accommodation in the field.
 
 Those who are interested can submit their CV and history on social activities along with a short writing explaining the reason for volunteering (no longer than 1 A4-page) via email to:
 
 Nipatta Quamman
 
 Handicap International in Thailand
 92 Phaholyothin 5, Samsennai, Phyathai, Bangkok, 10400
 Telephone: 02 278 2093-4, 02 278 3352, 02 278 3370
 Fax: 02 278 3350
 Email: mrepc@thailand-hi.org
 
 Closing date: Tuesday 4th of November 2008 by 17.30 hr.
 
 92 ถนนพหลโยธิน 5 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
  02-278-2093-4, 02-278-3352, 02-278-3370
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com