ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอังคารที่ 7 ก.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

วิยุดา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5 รับพนักงานราชการ 30 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้-14 พฤศจิกายน 2551  

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5 รับสมัครบุคคลเพ ื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มง านบริหารทั่วไป และกลุ่มงานบริการ
 
 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
 
 1. ครูพี่เลี้ยง กลุ่มงานบริการ ค่าตอบแทนเดือนละ 7,010 บาท
 - วุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบได้ไม่
   ต่ำกว่านี้
 - วุฒิ ปวช. หรือ ปวท. หรือ ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาที่
   เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
 - เป็นพี่เลี้ยงเด็ก ทำหน้าที่ดูแลและทำการสอนในทักษะเบื้องต้นของนักเรียนอนุบาล และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 2. ครูผู้สอน กลุ่มงานบริหารทั่วไป 30 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 9,530 บาท
 - เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้า
   ราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษา พ.ศ. 2547
 - วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางการศึกษา หรือปริญญาตรีวิชาชีพอื่นที่เทียบได้
   ไม่ต่ำกว่านี้ ซึ่ง ก.ค.ศ. รับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้า
    ราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
 - เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือ
   หนังสือรับรองสิทธิที่แสดงว่ามีสิทธิประกอบวิชาชีพ เสมือนผู้ได้รับอนุญาต
   ประกอบ วิชาชีพตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
   พ.ศ. 2546 ซึ่งทางครุสภาออกให้
 
 ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
 
 - งานการสอนมีลักษณะงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทำหน้าที่หลักด้านการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นความสำคัญทั้งความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ระยะเวลาการจ้าง ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง ทั้งนี้ ไม่เกินปีงบประมาณ 2555 บัญชีรายละเอียดสาขาวิชาเอกที่เปิดสอบตำแหน่งพนักงานราชการ (ครูผู้สอน)
 
 1. วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา
 2. วิชาเอกเทคโนโลยีทางการศึกษา จำนวน 2 อัตรา
 3. วิชาเอกการประถมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
 4. วิชาเอกปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา
 5. วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 3 อัตรา
 6. วิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา
 7. วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 6 อัตรา
 8. วิชาเอกดนตรีศึกษา จำนวน 2 อัตรา
 9. วิชาเอกบัญชี จำนวน 1 อัตรา
 10. วิชาเอกศิลปศึกษา จำนวน 1 อัตรา
 11. วิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา
 12. วิชาเอกนาฏศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
 13. วิชาเอกฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตรา
 
       ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5 ตั้งแต่บัดนี้-14 พฤศจิกายน 2551 ในวันและเวลาราชการ
 
 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
 1. ใบสมัคร
 2. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1x1.5 นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี (นับตั้งแต่วันปิดรับสมัคร) จำนวน 2 รูป
 3. ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) และปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร โดยจะต้อง สำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครวันสุดท้าย พร้อมสำเนา จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
 4. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาต ปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิที่แสดงว่ามีสิทธิประกอบวิชาชีพเสมือนผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
 5. บัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา อย่างละ 1 ฉบับ
 6. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535)
 7. หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่  http://www.korat5.go.th/
 
  http://www.korat5.go.th/

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com