ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอังคารที่ 7 ก.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

วิยุดา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
กรมทรัพยากรทางทะเลฯ  เปิดรับพนักงานราชการ 22  อัตรา  ระหว่างวันที่ 17-25 ธันวาคม 2551

กรมทรัพยากรทางทะเลฯ  รับพนักงานราชการ 22  อัตรา ดังรายละเอีย ดต่อไปนี้
 
 ตำแหน่งที่รับสมัคร
 1.นักวิชาการป่าไม้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (4 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางวนศาสตร์
 -ปฏิบัติงานที่หน้าห้องผู้เชี่ยวชาญฯ 2 อัตรา/ งานที่สำนักอนุรักษ์ทรัพยากร
  ป่าชายเลน 2 อัตรา
 
 2.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป (2 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา
 -ปฏิบัติงานที่หน้าห้องผู้เชี่ยวชาญฯ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 1
  อัตรา/ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2
  (สมุทรสาคร) สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เลขที่ 120 หมู่ที่ 6 ต.บาง
  หญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 1 อัตรา
 
 3.นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ บริหาร
  ธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์
 -ปฏิบัติงานที่สำนักงานเลขานุการกรม
 
 4.เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี พาณิชยการ บริหารธุรกิจ
  และเลขานุการ
 -ปฏิบัติงานที่สำนักงานเลขานุการกรม
 
 5.นิติกร กลุ่มงานบริหารทั่วไป (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางกฎหมาย
 -ปฏิบัติงานที่กลุ่มนิติการ
 
 6.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานบริหารทั่วไป (3 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา
 -ปฏิบัติงานที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 1 อัตรา/ กองแผนงาน 1 อัตรา/ ส่วน
  จัดการที่ดินชายฝั่ง สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 1 อัตรา
 
 7.นักประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์
  และศิลปศาสตร์ (ด้านนิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน)
 -ปฏิบัติงานที่กลุ่มสื่อสารองค์กร
 
 8.เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ซึ่งได้ศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ไม่ต่ำ
  กว่า 6 หน่วยกิต หรือ ผ่านการอบรมจากสถาบันที่ NECTEC (ศูนย์
  เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ) หรือกระทรวง
  ศึกษาธิการรับรองไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมง
 -ปฏิบัติงานที่ศูนย์สารสนเทศ กองแผนงาน
 
 9.เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ กลุ่มงานเทคนิค (2 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ซึ่งได้ศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ไม่ต่ำกว่า 6
  หน่วยกิตหรือได้รับใบประกาศแสดงการผ่านการอบรมทางคอมพิวเตอร์
  และสามารถแก้ไขคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
 -ปฏิบัติงานที่ศูนย์สารสนเทศ กองแผนงาน
 
 10.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กลุ่มงานบริการ (3 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา
 -ปฏิบัติงานที่กองแผนงาน 2 อัตรา/ สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน 1
  อัตรา
 
 11.เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ (1 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี
  พาณิชยการเลขานุการ และบริหารธุรกิจ
 -ปฏิบัติงานที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 
 12.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กลุ่มงานบริการ (1 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ (ม.6)
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี
  พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด และบริหารธุรกิจ
 -ปฏิบัติงานที่ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 (ชลบุรี) สำนัก
  อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เลขที่
  301 หมู่ที่ 2 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี
 
 13.เจ้าหน้าที่ตรวจป่า กลุ่มงานบริการ (1 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือ
  ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
 -ปฏิบัติงานที่สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน  
 
       สมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องประชุม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 4 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซอยพหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 17-25 ธันวาคม 2551 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 09.30-12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.30-16.00 น. โดยสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองเพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น  โทรศัพท์ : 0-2298-2636
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com