ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอังคารที่ 7 ก.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

วิยุดา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับพนักงานราชการ 13 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ - 25 ธันวาคม 2551

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้ างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป
 
 1. นักวิชาการป่าไม้ 4 อัตรา อัตราค่าจ้าง 9,530 บาท
 - วุฒิปริญญาตรี ทางวนศาสตร์
 
 หมายเหตุ
 1. ปฏิบัติงานที่หน้าห้องผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 2 อัตรา
 2. ปฏิบัติงานที่สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน จำนวน 2 อัตรา
 
 2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 อัตรา อัตราค่าจ้าง 9,530 บาท
 - วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 
 หมายเหตุ
 1. ปฏิบัติงานที่หน้าห้องผู้เชี่ยวชาญ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
     จำนวน 1 อัตรา
 2. ปฏิบัติงานที่ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2
    (สมุทรสาคร) สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน 120 ม.6 ต.บางหญ้า
    แพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร จำนวน 1 อัตรา
 
 3. นักวิชาการเงินและบัญชี อัตราค่าจ้าง 9,530 บาท
 - วุฒิปริญญาตรี ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
 - ปฏิบัติงานที่สำนักงานเลขานุการกรม
 
 4. เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ อัตราค่าจ้าง 9,530 บาท
 - วุฒิปริญญาตรี ทางบัญชี พาณิชยการ บริหาร ธุรกิจ และเลขานุการ
 - ปฏิบัติงานที่สำนักงานเลขานุการกรม
 
 5. นิติกร อัตราค่าจ้าง 9,530 บาท
 - วุฒิปริญญาตรี ทางกฎหมาย
 - ปฏิบัติงานที่กลุ่มนิติกร
 
 6. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 อัตรา อัตราค่าจ้าง 9,530 บาท
 - วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 
 หมายเหตุ 1. ปฏิบัติงานที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จำนวน 1 อัตรา
 2. ปฏิบัติงานที่กองแผนงาน จำนวน 1 อัตรา
 3. ปฏิบัติงานที่ส่วนจัดการที่ดินชายฝั่ง สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและ
     ชายฝั่ง จำนวน 1 อัตรา
 
 7. นักประชาสัมพันธ์ อัตราค่าจ้าง 9,530 บาท
 - วุฒิปริญญาตรี ทางนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ และศิลปศาสตร์ (ด้าน
   นิเทศศาสตร์ และสื่อสารมวลชน)
 
 หมายเหตุ ปฏิบัติงานที่กลุ่มสื่อสารองค์กร
 
 8. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ อัตราค่าจ้าง 9,530 บาท
 - วุฒิปริญญาตรี ซึ่งได้ศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ไม่ต่ำกว่า 6 หน่วยกิตหรือผ่าน
   การอบรมจากสถาบันที่ NECTEC (ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และ
   คอมพิว เตอร์แห่งชาติ) หรือกระทรวงศึกษาธิการรับรองไม่น้อยกว่า 50
   ชั่วโมง
 
 หมายเหตุ ปฏิบัติงานที่ศูนย์สารสนเทศ กองแผนงาน
 
 9. เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 2 อัตรา อัตราค่าจ้าง 7,101 บาท
 - วุฒิ ปวช. ซึ่งได้ศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ไม่ต่ำกว่า 6 หน่วยกิต หรือได้รับใบ
   ประกาศแสดงการผ่านการอบรมทางคอมพิวเตอร์ และสามารถแก้ไข
   คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
 
 หมายเหตุ ปฏิบัติงานที่ศูนย์สารสนเทศ กองแผนงาน
 
 10. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 3 อัตรา อัตราค่าจ้าง 7,101 บาท
 - วุฒิ ม.6 หรือ ปวช. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา
 
 หมายเหตุ
 1. ปฏิบัติงานที่กองแผนงาน จำนวน 2 อัตรา
 2. ปฏิบัติงานที่สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน จำนวน 1 อัตรา
 
 11. เจ้าพนักงานธุรการ อัตราค่าจ้าง 8,610 บาท
 - วุฒิ ปวส. ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ และบริหารธุรกิจ
 - ปฏิบัติงานที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 
 12. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี อัตราค่าจ้าง 7,010 บาท
 - วุฒิ ม.6 หรือ ปวช. ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด และ
   บริหารธุรกิจ
 - ปฏิบัติงานที่ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 (ชลบุรี) สำนัก
   อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 301
   ม.2 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี
 
 13. เจ้าหน้าที่ตรวจป่า อัตราค่าจ้าง 6,100 บาท
 - วุฒิ ม.ศ.3, ม.3 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ปฏิบัติงานที่สำนักอนุรักษ์
   ทรัพยากรป่าชายเลน
 
         หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) มายื่นด้วย
 
         สนใจขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องประชุม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 4 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซ.พหลโยธินถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 17-25 ธันวาคม 2551 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 09.30-12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.30-16.00 น. โดยสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองเพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น
 
 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
 1) รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี (นับตั้งแต่วันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 2) สำเนาหลักฐานสำเร็จการศึกษาและสำเนาแสดงผลการศึกษา
    (Transcript) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร
    จำนวนอย่างละ 2 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้
    มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 25 ธันวาคม 2551
 3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ
 4) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ใน
     กรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 5) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้อง
     ห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยข้าราชการพลเรือน
 6) หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งที่สมัคร โดยมีผู้บังคับ
     บัญชารับรอง (ถ้ามี)
 7) หลักฐานการผ่านการคัดเลือกทหาร
 
 หมายเหตุ 1. ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วย 2. หลักฐานไม่ครบไม่รับสมัคร
 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.dmcr.go.th/
 
  http://www.dmcr.go.th/

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com