ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอังคารที่ 7 ก.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

วิยุดา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
โรงเรียนนายเรืออากาศ  กองทัพอากาศ รับนักเรียนเตรียมทหาร ตั้งแต่วันที่ 12-17 มีนาคม 2552

โรงเรียนนายเรืออากาศ  กองทัพอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุค คลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนข องกองทัพอากาศ) ประจำปีการศึกษา 2552 มีสาระสำคัญดังต่อไปนี้
 
 คุณสมบัติของผู้สมัคร
 1.สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
   หรือ เทียบเท่า
 2.อายุไม่ต่ำกว่า 14 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 17 ปีบริบูรณ์ ในปีที่จะเข้ารับการ
    ศึกษาเป็นนักเรียนเตรียมทหาร การนับอายุให้นับตามกฎหมาย ว่าด้วย
    การรับราชการทหาร คือผู้ที่เกิด พ.ศ.2535-2538
 3.มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด และบิดา มารดาต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
    แต่ถ้าบิดาเป็น นายทหาร, นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร หรือนายทหาร, นาย
    ตำรวจชั้นประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดอยู่แล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้
    มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้ (แต่ ณ วันที่สมัครต้องเปลี่ยนเป็นสัญชาติ
    ไทยเรียบร้อยแล้ว)
 4.มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง ขนาดของร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร
   ไม่เป็นโรค ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ตามความในกฎหมาย ว่าด้วย
    การรับราชการทหาร
 5.เป็นชายโสด ไม่เคยมีความประพฤติเสื่อมเสียทางเพศ หรือติดต่อได้เสีย
    กับหญิงถึงขั้น ถือว่าเป็นผู้มีภรรยา
 6.เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี มีอุดมการณ์
    เลื่อมใสในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
    เป็นประมุข และมีผู้ปกครองดูแลรับผิดชอบ
 7.ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว และไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย
 8.ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา หรือไม่เคย
     ต้องโทษจำคุก ตามคำพิพากษาคดีถึงที่สุด เว้นแต่ความผิดที่กระทำโดย
     ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 9.ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกให้ออกจากโรงเรียนเพราะความผิด หรือถูกถอนทะเบียน
     จากความเป็น นักเรียนเตรียมทหาร
 10.ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสิ่งเสพติดอื่น ๆ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 11.บิดา มารดา และผู้ปกครอง เป็นผู้มีอาชีพอันชอบธรรม หรือมีหลักฐานเชื่อ
      ถือได้
 12.เป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ให้สมัครเข้าเป็นนัก
      เรียนเตรียมทหาร
 13.ต้องมีผู้ปกครองหรือผู้รับรอง ซึ่งสามารถรับรองข้อความ และพันธกรณี
      ตามที่กองบัญชาการทหารสูงสุด กำหนด
 14.ต้องไม่มีพันธกรณีผูกพันกับองค์กรของรัฐบาลหรือเอกชน อันจะเป็น
      อุปสรรคต่อการศึกษา  
 
 
 
 สถานที่รับสมัครและกำหนดการรับสมัคร
 1.การสมัครทางไปรษณีย์ มีกำหนดการดังนี้
   1.1 จำหน่ายระเบียบการพร้อมใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2551-31
         มกราคม 2552 ระเบียบการราคาเล่มละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)
         ผู้สนใจต้องการสมัครทางไปรษณีย์ ขอให้ส่งจดหมายสั่งซื้อ
         ระเบียบการ พร้อมธนาณัติ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) สั่งจ่าย
         ปณฝ.กองทัพอากาศ 10213 เท่านั้น ชื่อผู้รับเงิน หัวหน้ากองสถิติและ
         ทะเบียน โรงเรียนนายเรืออากาศ ฯ แขวงคลองถนน เขตสายไหม
         กรุงเทพฯ 10220
   1.2 รับสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่ 1 มกราคม-13 กุมภาพันธ์ 2552 ให้ส่งใบ
         สมัครพร้อมธนาณัติค่าสมัคร จำนวน 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน)
         ตามที่อยู่ข้างต้นภายในระยะเวลาที่กำหนด
 
 2.การรับสมัครด้วยตนเอง มีกำหนดการดังนี้
 2.1 จำหน่ายระเบียบการพร้อมใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์-17
       มีนาคม 2552 ระเบียบการ ราคาเล่มละ 60 บาท (หกสิบบาทถ้วน) ไม่มี
       การสั่งซื้อทางไปรษณีย์
 
 2.2 รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 12-17 มีนาคม 2552 ค่าสมัครคนละ
       250 บาท (สองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เปิดรับสมัครที่ อาคารรณนภากาศ
      โรงเรียนนายเรืออากาศฯ ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม
       กรุงเทพฯ 10220
 
 3.สถานที่ขายระเบียบการพร้อมใบสมัคร แผนกพิพิธภัณฑ์ กองสถิติและ
    ทะเบียน โรงเรียนนายเรืออากาศฯ สอบถามรายละเอียดได้ที่ Call center
   1900 888 533  อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศ ถนน
    พหลโยธิน แขวงคลองถนน    สายไหม    กรุงเทพมหานคร    10220  
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com