ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันพฤหัสบดีที่ 9 ก.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

วิยุดา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รับบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 29 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ -20 มีนาคม 2552

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจะดำเนินการคัดเล ือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่อไปนี้
 
 1. นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการวิชาการ 3 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน หรือ
 
 - ได้รับคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชารัฐศาสตร์ ทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 
 - เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ของ ก.พ.
 
 2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการวิชาการ 12 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์/บริหารรัฐกิจ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ และสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
 
 - เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)และภาคความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ของ ก.พ.
 
 3. นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการวิชาการ 14 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์/บริหารรัฐกิจ สาขาวิชานิติศาสตร์ และสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทางอาชญาวิทยา
 
 - เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ของ ก.พ.
 
 ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครด้วยตนเองที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ป.ป.ส. http://job.oncb.go.th ตั้งแต่วันที่ 16-20 มีนาคม 2552 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด
 
 วิธีการสมัคร
 
 1. เข้าไปเว็บไซต์ http://job.oncb.go.th หัวข้อ "การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และตำแหน่งนักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ"
 
 2. กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด และให้ส่งสำเนาเอกสารหลักฐานวุฒิการศึกษาและสำเนาเอกสารที่แสดงว่าเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ของสำนักงาน ก.พ. ทางโทรสาร 0-2245-9882 ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2552 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น.หรือทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ส่งมาที่ สำนักงาน ป.ป.ส. ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล เลขที่ 5 ถนนดินแดง เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โดยจะต้องประทับตราไปรษณีย์ต้นทางภายในวันที่ 20 มีนาคม 2552
 
 ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่าสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย
 
 หมายเหตุ สำหรับผู้ที่ได้รับคัดเลือก เมื่อได้รับการบรรจุเข้ารับราชการจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน มายื่นด้วย
 
 3. ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่ง และสมัครได้เพียง 1 ครั้ง เท่านั้น โดยไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ตำแหน่งในภายหลังได้
 
 4. ขอให้ผู้สมัครสอบตรวจสอบรายละเอียดตำแหน่งที่รับสมัครก่อนดำเนินการสมัคร การกรอกข้อมูลตำแหน่งที่สมัครผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู้สมัครสอบ จะถือว่าการสมัครนั้นเป็นโมฆะ และไม่สามารถดำเนินการสมัครใหม่ได้
 
 5. กรณีมีข้อผิดพลาดในการกรอกข้อมูลใบสมัครยกเว้นข้อมูลตำแหน่งที่สมัคร ผู้สมัครสามารถแจ้งความประสงค์ขอแก้ไขใบสมัครได้ ภายในวันที่ 23 มีนาคม 2552 ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น.
 
 6. ระบบจะออกแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
 
 7. ผู้สมัครต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร จำนวน 230 บาท ซึ่งประกอบด้วย
 
 1. ค่าธรรมเนียมสมัครเข้ารับการคัดเลือก จำนวน 200 บาท
 
 2. ค่าธรรมเนียมธนาคาร รวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จำนวน 30 บาท
 
 เมื่อสมัครและชำระค่าธรรมเนียมแล้ว จะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 
 8. ให้ผู้สมัครนำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 16-23 มีนาคม 2552 ภายในเวลาทำการของธนาคาร
 
 ทั้งนี้ การรับสมัครจะมีผลสมบูรณ์ โดยระบบจะออกเลขประจำสอบเรียงตามวันชำระเงิน เมื่อผู้สมัครสอบชำระค่าใช้จ่ายในการรับสมัครสอบแล้ว
 
 9. เมื่อชำระเงินแล้ว 5 วันทำการ ให้พิมพ์ใบสมัครจากอินเตอร์เน็ต โดยให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ซึ่งถ่ายไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1.5x2 นิ้ว พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในใบสมัครสอบให้ครบถ้วน และนำมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์
  http://www.oncb.go.th/
 
  http://www.oncb.go.th/

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com