ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันจันทร์ที่ 25 พ.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

วิยุดา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา รับพนักงานจ้างตามภารกิจ 50 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้- 25 มีนาคม 2552

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการสรรหาเลือกสรรบุค คลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 15 ตำแหน่ง 50 อัตรา กำหนดระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 4 ปี ได้รับค่าตอบแทนเด ือนละ 7,940 บาท
 
 พนักงานจ้างตามภารกิจ
 1. ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 11 อัตรา
 - วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาที่ ก.พ.,ก.ค. หรือ ก.จ.รับรองหรือ
 - ได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูงบัณฑิตอาสาสมัคร หรือวุฒิปริญญาโท
   ทางการพัฒนาชุมชน การบริหาร การปกครอง สังคมวิทยา
 
 2. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 อัตรา
 - วุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษา ทุกวิชาที่ ก.พ., ก.ค. หริอ ก.จ.
   รับรองหรือทางอื่นที่ ก.จ.กำหนดว่าให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
   ตำแหน่งนี้ได้
 
 3. ผู้ช่วยสันทนาการ
 - วุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษา จิตวิทยา และโภชยาการ หรือ
   คุณวุฒิอื่นที่ ก.ท.รับรองให้บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครู
   เทศบาลได้
 
 4. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 3 อัตรา
 - วุฒิปวท.หรือ ปวส.ทุกสาขาที่ ก.พ., ก.ค. หรือ ก.จ.รับรอง ซึ่งศึกษา
   วิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรม
   ทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการ
   ศึกษาของรัฐ หรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือ
   หน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
 
 5. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 - วุฒิปริญญาตรี ทางสังคมศาสตร์ การวางแผนวิจัยทาง สังคม
   สงเคราะห์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
 
 6. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 2 อัตรา
 - วุฒิปวช.ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การ
   จัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องมี
   การศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)
 
 7. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 - วุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพทุก
   สาขาวิชาที่ ก.พ., ก.ค. หรือ ก.จ.รับรอง ซึ่งได้ศึกษาวิชา
   คอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
 
 8. ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม
 - วุฒิปริญญาตรี ทางเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ ประชากรศาสตร์
   สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ภูมิศาสตร์ การบริหาร การศึกษา
   สถิติ โบราณคดี สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง การเกษตร
   วนศาสตร์ การประมง เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ธรณีวิทยา วิทยา
   ศาสตร์ทางทะเล สุขาภิบาล อาชีววิทยา สุขศึกษา โภชนาวิทยา
   อนามัยชุมชน วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
   วิศวกรรมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม พิษวิทยา
 - วุฒิปริญญาตรี ทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่มีหลักฐานกำหนด
   ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อจากวุฒิม.6
 
 9. ผู้ช่วยนักวิทยาการส่งเสริมสุขภาพ
 - วุฒิปริญญาตรี ทางสาธารณสุขศาสตร์ การพยาบาลสุขศึกษาหรือ
   ทางอื่น ก.จ.กำหนด ว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
   ได้
 
 10. ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล
 - วุฒิปริญญาตรี ทางสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เน้นทางวิทยา
   ศาสตร์สุขภิบาล วิทยาศาสตร์สาธารณสุข วิทยาศาสตร์อนามัยและ
   สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
   วิศวกรรมศาสตร์ เน้นทางวิศวกรรมสุขภาพ วิศวกรรมสิ่งแวด
   ล้อม
 
 11. ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์ 2 อัตรา
 - วุฒิปริญญาตรี หรือโททางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สังคมวิทยา
   จิตวิทยา
 
 12. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์
 - วุฒิปริญญาตรี ทางคอมพิวเตอร์
 
 13. ผู้ช่วยวิศวกรโยธา
 - วุฒิปริญญาตรี หรือโท ทางด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชล
   ประทาน วิศวกรรมสุขภิบาล วิศวกรรมสำรวจ และได้รับใบ
   อนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) หรือ
 
 14. พนักงานขับรถยนต์ 6 อัตรา
 - จะต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติ
   ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 - สามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้นๆ ดโยมีหนังสือ
   รับรองการทำงานจากนายจ้าง หรือหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะ
   งานที่ได้ปฏิบัติ หรือมีการทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลด้วยการ
   ทดลองปฏิบัติ และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย
 
 15. พี่เลี้ยง 12 อัตรา
 - จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติ
   ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 - สามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้น ๆ โดยมีหนังสือ
   รับรองการทำงานจากนายจ้าง หรือหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะ
   งานที่ได้ปฏิบัติ หรือมีการทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลต้องการ
   ทดลองปฏิบัติ และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย
 
 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 มีนาคม 2552 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทาง โทร.0 4424 3876 สำหรับภิกษุหรือสามเณร นักพรตหรือนักบวช ไม่มีสิทธิสมัครรับการคัดเลือก
 
 เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร
 - รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 - สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบ
   ทหารกองเกิน (สด.9, 43)
 - ใบรับรองแพทย์ว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามที่คณะกรรมการกลาง
    ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด
 - สำเนาใบแสดงวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ชุด พร้อมต้นฉบับ
 - หลักฐานอื่น ๆ เช่น สำเนาทะเบียนสมรส 1 ชุด (ถ้ามี)
 - หลักฐานการผ่านงานไม่น้อยกว่า 5 ปี ในตำแหน่งดังนี้ ตำแหน่ง
   พนักงานขับรถยนต์ ตำแหน่งพี่เลี้ยง
 - ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล (ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์)
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com