ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอาทิตย์ที่ 31 พ.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ปฐมา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ รับสมัครพนักงาน วันที่ 12–22 พฤษภาคม 2552

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้
 
 มีความประสงค์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อเลือกสรรและดำเนินการสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15,22,25 แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2547 จึงประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ดังนี้
 
 1. ตำแหน่งที่รับสมัครและค่าตอบแทน (ค่าจ้าง)
 1.1 พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป
 ค่าตอบแทนเดือนละ 5,080.- บาท ค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,500.- บาท
 รวมค่าตอบแทน (ค่าจ้าง) เดือนละ 6,580.- บาท
 
 2. คุณสมบัติทั่วไป
 (1) มีสัญชาติไทย
 (2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี และไม่เกิน 60 ปี เว้นแต่พนักงานผู้เชี่ยวชาญพิเศษอายุไม่เกิน
 70 ปี
 (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 (4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น สำหรับพนักงานส่วนตำบล
 (5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
 การเมือง
 (6) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
 (7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 (8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐ
 (9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ, รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
 3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 วุฒิการศึกษา จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 
 
 4. ระยะเวลาการรับสมัครและสถานที่รับสมัคร
 4.1 ระยะเวลาการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 12–22 พฤษภาคม 2552 ในวันและเวลาราชการ
 4.2 สถานที่รับสมัคร ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ 95 หมู่ 4 ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57220 โทร.0-5391-8233
 
 5. เอกสารหลักฐานการรับสมัคร
 ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครพร้อมหลักฐาน ดังต่อไปนี้
 5.1 ใบสมัคร (อบต.ห้วยไคร้จัดเตรียมให้) จำนวน 1 ชุด
 5.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 5.3 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 5.4 สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ชุด
 5.5 ใบรับรองแพทย์ ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่ จำนวน 1 ฉบับ
 ก.อบต.กำหนด ซึ่งออกไว้ไม่เกิน 1 เดือน นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย 5.6 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันสมัคร) โดยให้ผู้สมัครเขียน ชื่อ-สกุล
 ไว้ด้านหลังรูปถ่ายทุกรูป
 5.7 สำเนาเอกสารการผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
 5.8 หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
 5.9 หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)
 (โดยให้ผู้สมัครใช้หลักฐานทั้งหมดด้วยกระดาษขนาด A4 และกรุณาแต่งกายให้สุภาพในการยื่นใบสมัคร)
 
 6. ค่าธรรมเนียมการสมัคร
 ให้ผู้สมัครสอบเสียค่าธรรมเนียมสอบสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบ ดังนี้
 6.1 พนักงานจ้างทั่วไป ค่าธรรมเนียม 20 บาท
 ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้เมื่อได้ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิสอบแล้ว เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบครั้งนี้ทั้งหมด เนื่องจากมีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต จึงจะจ่ายคืนค่าธรรมเนียมแก่ผู้สมัครสอบเฉพาะผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตนั้นได้
 
 7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร(การสอบข้อเขียน)ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2552 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย และทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ www.huaikhrai.org
 
 8. หลักเกณฑ์การเลือกสรร
 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง โดยยึดหลักสมรรถนะ ความเท่าเทียมในโอกาส และประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ โดยมีหลักเกณฑ์การเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ดังนี้
 หลักสูตรการสอบแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ภาค คือ
 ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน)
 คะแนนเต็ม 100 คะแนน (รายละเอียดตามผนวก ข แนบท้ายประกาศนี้)
 ข. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
 
 9. เกณฑ์การตัดสิน
 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ใช้การเลือกสรรบุคคล เพื่อปฏิบัติงานโดยยึดหลักสมรรถนะ โดยผู้ที่จะผ่านการเลือกสรรต้องได้คะแนนรวมทั้งหมดในทุกเรื่อง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 การตัดสินผลการเลือกสรรของคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรถือเป็นที่สิ้นสุด
 
 10. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
 10.1 การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ จะเรียงลำดับจากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับถึงต่ำสุด ในกรณีที่มีผู้สอบแข่งขันได้คะแนนรวมเท่ากัน ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์)มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากันผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเท่ากันก็ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
 10.2 บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี
 
 11. การสั่งจ้าง การแต่งตั้งและเงื่อนไขการจ้าง
 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้จะสั่งจ้าง และแต่งตั้งผู้ที่ผ่านการเลือกสรรได้ ตามลำดับที่ที่ได้ประกาศขึ้นบัญชีไว้ ซึ่งได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้ที่ได้รับการสั่งจ้างเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปของพนักงานจ้าง และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2547 ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้ผ่านการเลือกสรรได้ เป็นผู้ขาดคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ อาจถอนชื่อ ผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรรได้
 ผู้ผ่านการเลือกสรรผู้ใด ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ คือ
 (1) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิการสั่งจ้างและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้
 (2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการสั่งจ้างเข้ารับราชการภายในเวลาที่กำหนด
 (3) ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลาที่จะสั่งจ้างและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้
 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ดำเนินการเลือกสรรดังกล่าว ในรูปของคณะกรรมการโดยยึดหลักความรู้ ความสามารถ ความเสมอภาคและเป็นธรรม อย่าหลงเชื่อหรือยอมเสียทรัพย์สินให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลหรือผู้อ้างว่าสามารถช่วยเหลือได้ และหากผู้ใดได้ทราบข่าวประการใดเกี่ยวกับการแอบอ้างหรือการทุจริต โปรดแจ้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร เพื่อจักได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
 
 http://www.huaikhrai.org
 
 ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร :  http://www.huaikhrai.org/index.ph p?lay=show&ac=article&Id=538684976&Ntype=1

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com