ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันศุกร์ที่ 14 ส.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ปฐมา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
ศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ รับสมัครบุคลากรทางการแพทย์ หลายอัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 มิ.ย.2552

ศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ รับสมัค รบุคลากรทางการแพทย์ หลายอัตรา ดังนี้
 
 1. เภสัชกร จำนวน 2 อัตรา
 
 คุณวุฒิและคุณสมบัติ :
 
 1. จบเภสัชศาสตรบัณฑิต และ/หรือ เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชกรรมคลินิก หรือบริหารเภสัชกิจ
 
 2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
 
 3. มีประสบการณ์โรงพยาบาล อย่างน้อย 3 ปี
 
 4. มีความสนใจด้านโรคมะเร็ง และพร้อมพัฒนาองค์ความรู้ด้านโรคมะเร็ง เพื่อนำมาพัฒนางานเภสัชกรรมในลักษณะเฉพาะทาง ไม่ว่าจะเป็นการดูแลผู้ป่วย การวิจัยทางคลินิก การวิจัยระดับโมเลกุล การเข้าถึงยาราคาแพงของประชาชน ประเด็นความคุ้มค่าในการเลือกใช้ยากับคุณภาพชีวิตผู้ป่วย หรือการศึกษาวิจัยทางยามะเร็งในแง่ความเทียบเท่าทางเภสัชวิทยา ซึ่งอาจต้องพัฒนาต่อไปในอนาคต
 
 5. สามารถปฏิบัติงานร่วมกับแพทย์ พยาบาล และทีมในการพัฒนาความเชื่อมโยงระหว่างระบบงาน และในการดูแลผู้ป่วย
 
 6. มีความคิดริเริ่มที่ทันสมัย ใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหา โดยเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางานในเชิงระบบอย่างต่อเนื่อง
 
 7. มีประสบการณ์ด้านงานผสมยาเคมีบำบัด เป็นส่วนเสริมในการพิจารณา
 
 หน้าที่และความรับผิดชอบโดยสังเขป :
 
 1. การพัฒนาระบบการจัดจ่ายยา และการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ในการเข้าถึงประวัติการใช้ยาผู้ป่วย อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
 
 2. การพัฒนาระบบการจัด ผสม และจ่ายยาเคมีบำบัด ตามสูตรการรักษา ในระบบคอมพิวเตอร์ให้มีความเชื่อมโยงเป็นระบบกับแพทย์และพยาบาล และให้เป็นระบบที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพลดความเสี่ยงความผิดพลาด
 
 3. การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลยาเชิงรุก
 
 4. การทบทวนข้อมูลยาใหม่ที่แพทย์เสนอเข้าบัญชีโรงพยาบาล
 
 5. งานร่าง และรวบรวม เอกสารคุณภาพ แนวปฏิบัติต่าง ๆ ของหน่วยงาน
 
 6. การจัดการ การเก็บข้อมูลผู้ป่วยที่ได้รับยาในโครงการวิจัย
 
 7. งานผสมยาเคมีบำบัด
 
 8. งานดูแลผู้ป่วยด้านยาเพื่อลดปัญหาที่เกิดจากการใช้ยาด้านต่าง ๆ
 
 2. นักเทคนิคการแพทย์ประจำห้องปฏิบัติการกลาง จำนวน 1 อัตรา
 
 คุณวุฒิและคุณสมบัติ :
 
 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์
 
 2. มีใบประกอบวิชาชีพสาขาเทคนิคการแพทย์
 
 3. มีความรู้ความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ เช่น ภาษาอังกฤษ (สามารถพูด ฟัง อ่าน เขียน ได้ดี)
 
 4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดีและสามารถค้นหาข้อมูลทาง Internetได้ดี
 
 5. มีมนุษยสัมพันธ์ สุขภาพจิตและกายดี
 
 6. มีความซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบและตรงต่อเวลา
 
 7. มีความคิดริเริ่ม กระตือรือร้น และรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
 
 8. มีประสบการณ์การทำงานในห้องปฏิบัติการกลางของโรงพยาบาล ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 
 หน้าที่และความรับผิดชอบโดยสังเขป :
 
 1. ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านเคมีคลินิค โลหิตวิทยา ระบบการห้ามเลือด จุลทรรศน์ศาสตร์ อิมมูโนโลยีและซีโรโลยี และจุลชีววิทยา
 
 2. วิเคราะห์ แปลผล และออกรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการกลางอย่างถูกต้อง แม่นยำและรวดเร็ว
 
 3. ดูแลระบบงานคุณภาพในห้องปฏิบัติการ
 
 4. ปฏิบัติงานนอกเวลาทำการตามที่โรงพยาบาลกำหนดได้
 
 5. งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 
 3. นักเทคนิคการแพทย์ (ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าห้องปฏิบัติการกลาง) จำนวน 1 อัตรา
 
 คุณวุฒิและคุณสมบัติ :
 
 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก สาขาเทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เกี่ยวข้อง และต้องผ่านการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์
 
 2. มีใบประกอบวิชาชีพสาขาเทคนิคการแพทย์
 
 3. มีประสบการณ์การทำงานในห้องปฏิบัติการกลางของโรงพยาบาล ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 
 4. มีประสบการณ์ในการทำระบบคุณภาพ ISO 15189หรือระบบคุณภาพโรงพยาบาล (HA)
 
 7. มีความรู้ความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ เช่น ภาษาอังกฤษ (สามารถพูด ฟัง อ่าน เขียน ได้ดี)
 
 8. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 
 หน้าที่และความรับผิดชอบโดยสังเขป :
 
 1. บริหารจัดการ การดำเนินงานของห้องปฏิบัติการกลางให้ได้มาตรฐาน
 
 2. ควบคุมการดำเนินงานของบุคลากร ในห้องปฏิบัติการกลางให้ได้มาตรฐาน
 
 3. วิเคราะห์ แปลผล และออกใบรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการกลางอย่างถูกต้อง แม่นยำและรวดเร็ว
 
 4. วางมาตรการการป้องกันอันตรายจากการปฏิบัติงานแก่ผู้ปฏิบัติงาน
 
 5. งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 
 4. พยาบาลประสานงานวิจัย จำนวน 1 อัตรา
 
 คุณวุฒิและคุณสมบัติ :
 
 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์
 
 2. มีความรู้ความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ เช่น ภาษาอังกฤษ (สามารถพูด ฟัง อ่าน เขียน ได้ดี)
 
 3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดีโดยเฉพาะโปรแกรมที่ใช้ในในการวิเคราะห์ข้อมูล อาทิ เช่น SAS SPSS
 
 4. มีมนุษยสัมพันธ์ สุขภาพจิตและกายดี
 
 5. มีความคิดริเริ่ม กระตือรือร้น และรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
 
 หน้าที่และความรับผิดชอบโดยสังเขป :
 
 1. ช่วยปฏิบัติงานวิจัยทางคลินิก (Clinical Trial) ที่ได้รับมอบหมายจากแผนงานวิจัยและวิชาการ
 
 2. ติดตาม บันทึกข้อมูลและสรุปผลการวิจัยในโครงการวิจัยทางคลินิกที่ได้รับมอบหมายจากแผนงานวิจัยและวิชาการ
 
 3. ช่วยปฏิบัติงาน วางแผนและประเมินผลตามแนวทางการพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
 
 4. งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 
 ตำแหน่งที่ 1-4 ปิดรับ วันที่ 26/5/2552
 
 5. พยาบาลวิชาชีพประจำคลินิกกำหนดแผนการรักษา (Tumor Board) จำนวน 1 อัตรา
 
 คุณวุฒิและคุณสมบัติ :
 
 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 
 2. มีประสบการณ์การทำงานด้านการพยาบาลไม่น้อยกว่า 5 ปี
 
 3. มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนงานด้านต่างๆ ของแผนงานบริการทางการแพทย์
 
 4. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่
 
 5. มีความรู้ความสามารถในการใช้โสตทัศนูปกรณ์
 
 6. มีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานด้านการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง
 
 หน้าที่และความรับผิดชอบโดยสังเขป :
 
 1. รับผิดชอบงานคลินิกกำหนดแผนการรักษา และงานด้านการพยาบาลที่ได้รับมอบหมาย
 
 2. วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลของผู้ป่วยที่เข้าสู่คลินิกกำหนดแผนการรักษาทั้งด้านการแพทย์ และการพยาบาล
 
 3. จัดทำรายงานและสรุปข้อเสนอแนะของที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดแผนการรักษา
 
 4. ติดตามผลการรักษาตามมติที่ประชุม
 
 5. รวบรวมข้อมูลสถิติต่างๆ ของคลินิกกำหนดแผนการรักษา
 
 6. ร่างหนังสือโต้ตอบ แปลเอกสาร เตรียมเรื่องและประสานงานสำหรับการประชุม
 
 7. บริหารจัดการเกี่ยวกับการนัดผู้ป่วยที่จะเข้าสู่ประชุมคณะกรรมการ
 
 8. จัดการดูแลความเรียบร้อย ครุภัณฑ์ วัสดุ และสถานที่ของห้องกำหนดแผนการรักษา และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
 9. ให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา
 
 10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 ตำแหน่งที่ 5 ปิดรับ วันที่ 5/6/2552
 
 สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ http://www.cccthai.org/Web15_CCC-Work/index.html
 
 หรือติดต่อที่หมายเลข 02-191-5600 ต่อ 81127-8 รับสมัครด่วน
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com