ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 



หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอังคารที่ 14 ก.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ปฐมา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับสมัครอาจารย์ 67 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2552

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 
 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรประจำตามสัญญา ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 67 อัตรา ได้แก่
 
 1. ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดครุศาสตร์ 16 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาเอก/โท สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา นวัตกรรมทางการศึกษา 1 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาเอก/โท สาขาวิชาการวัดผลและประเมินผล การวิจัยและการพัฒนาหลักสูตร 1 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาเอก/โท สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา คณิตศาสตร์ประยุกต์ การสอนคณิตศาสตร์ 2 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาเอก/โท สาขาวิชาภาษาและวรรณคดี การสอนภาษาไทย 2 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาเอก/โท สาขาวิชาสังคมศึกษา ภูมิศาสตร์ การสอนสังคมศึกษา 2 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาเอก/โท สาขาศิลปกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม ทัศนศิลป์ ภาพพิมพ์ 2 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาเอก/โท สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ศึกษา เคมี ฟิสิกส์ 2 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาเอก/โท สาขาการศึกษาปฐมวัย การศึกษา (มีประสบการณ์สอนทางด้านปฐมวัยอย่างน้อย 2 ปี) 2 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาเอก/โท สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (โดยจบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ) 2 อัตรา
 
 2. ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาเอก/โท สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม วิศวกรรมวัสดุ เทคโนโลยีวัสดุ 1 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาเอก/โท สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 2 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาเอก/โท สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ศึกษา การจัดการสารสนเทศ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ มัลติมีเดีย วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการสื่อสาร เทคโนโลยีเครือข่าย หรือเทคโนโลยีการศึกษา (สำหรับสาขาเทคโนโลยีการศึกษา จะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านคอมพิวเตอร์) 5 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาเอก/โท สาขาวิชาชีววิทยาทั่วไป 2 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาเอก/โท สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ เคมีอนินทรีย์ วิศวกรรมเคมี เคมีสิ่งแวดล้อม (โดยจบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเคมี หรือวิศวกรรมเคมี) 2 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาเอก/โท สาขาวิชาวิทยาการคอม พิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 4 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาเอก/โท สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาเอก/โท สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน กายวิภาคและสรีรวิทยา จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา ระบาดวิทยา นิติเวชวิทยา เภสัชวิทยา แพทย์แผนไทย แพทย์ทางเลือก การพยาบาล วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ยกเว้นสุขศึกษา) 2 อัตรา
 
 3. ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดวิทยาการจัดการ 10 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาเอก/โท สาขาวิชาการบัญชี 1 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาเอก/โท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 1 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาเอก/โท สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 1 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาเอก/โท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการ 2 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาเอก/โท สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 3 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาเอก/โท สาขาวิชานิเทศศาสตร์ การสื่อสารมวลชน 1 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาเอก/โท สาขาวิชาการจัดการโลจิส ติกส์ 1 อัตรา
 
 4. ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาเอก/โท สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
 
 5. ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดนิติศาสตร์ 2 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาเอก/โท สาขาวิชานิติศาสตร์
 
 6. ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดพยาบาลศาสตร์ 3 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาเอก/โท สาขาวิชาทางการพยาบาล มีประสบการณ์ทางการพยาบาลไม่น้อยกว่า 2 ปี มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งที่ไม่หมดอายุ
 
 7. ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 14 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาเอก/โท สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ด้านการจัดการโรงแรม Hospitality Manage-ment, Service Management สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ หรือหลักสูตรนานาชาติ 5 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาเอก/โท สาขาวิชาธุรกิจการบิน ด้านการจัดการธุรกิจ Aviation Management สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ หรือหลักสูตรนานาชาติ 5 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาเอก/โท สาขาวิชาภาษาเยอรมัน 1 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาเอก/โท สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 1 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาเอก/โท สาขาวิชาภาษารัสเซีย 1 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาเอก/โท สาขาวิชาภาษาจีน 1 อัตรา
 
 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ อาคารอำนวยการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ ธานี รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2552
 
 ผู้ประสงค์จะสมัครทางอินเตอร์เน็ตสามารถเข้าไปสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.sru.ac.th ในหัวเรื่อง "การรับสมัครงาน" ไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัคร
 
 เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัคร
 
 - ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์ ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ วันที่ 29 พฤษภาคม 2552 สอบคัดเลือก วันที่ 3 มิถุนายน 2552
 
 ประกาศผลการสอบคัดเลือก วันที่ 8 มิถุนายน 2552 รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน วันที่ 12 มิถุนายน 2552
 
 เงื่อนไขการจ้าง อัตราค่าจ้าง
 
 - วุฒิปริญญาเอก เดือนละ 13,110 บาท และค่าตอบแทนพิเศษเดือนละ 5,000 บาท
 
 - วุฒิปริญญาโท เดือนละ 9,700 บาท
 
 กรณีวุฒิปริญญาโทมีสิทธิได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ทั้ง ในประเทศและต่างประเทศ ตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจ ะทำสัญญาจ้าง 3 ปี และถ้ามีผลการปฏิบัติงานผ่านการประเมินเป็นพ นักงานมหา วิทยาลัยจะทำสัญญาจนอายุครบ 60 ปี

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         



หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com