ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 



หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันเสาร์ที่ 6 มิ.ย. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ปฐมา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
ศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ รับสมัครเภสัชกร  2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 26 พฤษภาคม 2552  

ศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
 
 มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นเภสัชกร สังกัด หน่วยเภสัชกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
 คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตามระเบียบศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ว่าด้วย
 
 การบริหารงานบุคคล ดังนี้
 1. มีสัญชาติไทย
 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีและไม่เกิน 60 ปี (นับถึงวันที่รับสมัคร)
 3. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 4. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
 6. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรอ่ งในศีลธรรมอันดี
 7. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือสติฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือมีกายหรือใจไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้
 8. ไม่เป็นโรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะทปี่ รากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแกสั่งคม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคมโรคติดยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุรา เรื้อรัง
 9. ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักงาน พักราชการหรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราว ในลักษณะเดียวกันกับพนักงาน หรือพักราชการ
 10. ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
 11. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ไล่ออก ปลดออก หรือไล่ออกกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นเพราะกระทำผิดวินัย
 
 ต่ำแหน่ง เภสัชกร จำนวน 2 อัตรา
 
 คุณวุฒิและคุณสมบัติ:
 1. จบเภสัชศาสตรบัณฑิต และ/หรือ เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชกรรมคลินิก หรือบริหารเภสัชกิจ
 2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
 3. มีประสบการณ์โรงพยาบาล อย่างน้อย 3 ปี
 4. มีความสนใจด้านโรคมะเร็ง และพร้อมพัฒนาองค์ความรู้ด้านโรคมะเร็ง เพื่อนำมาพัฒนางานเภสัชกรรมในลักษณะเฉพาะทาง ไม่ว่าจะเป็นการดูแลผู้ป่วย การวิจัยทางคลินิก การวิจัยระดับโมเลกุล การเข้าถึงยาราคาแพงของประชาชน ประเด็นความคุ้มค่าในการเลือกใช้ยากับคุณภาพชีวิตผู้ป่วย หรือการศึกษาวิจัยทางยามะเร็งในแง่ความเทียบเท่าทางเภสัชวิทยา ซึ่งอาจต้องพัฒนาต่อไปในอนาคต
 5. สามารถปฏิบัติงานร่วมกับแพทย์พยาบาล และทีมในการพัฒนาความเชื่อมโยงระหว่างระบบงาน และในการดูแลผู้ป่วย
 6. มีความคิดริเริ่มที่ทันสมัย ใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหา โดยเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางานในเชิงระบบอย่างต่อเนื่อง
 7. เป็นผู้มีความกระตือรือร้นในการค้นหาข้อมูล
 8. มีความอดทน และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 9. มีประสบการณ์ด้านงานผสมยาเคมีบำบัด เป็นส่วนเสริมในการพิจารณาหน้าที่และความรับผิดชอบโดยสังเขป :
 1. การพัฒนาระบบการจัดจ่ายยา และการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ในการเข้าถึงประวัติการใช้ยาผู้ป่วยอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
 2. การพัฒนาระบบการจัด ผสม และจ่ายยาเคมีบำบัด ตามสูตรการรักษา ในระบบคอมพิวเตอร์ให้มีความเชื่อมโยงเป็นระบบกับแพทย์และพยาบาล และให้เป็นระบบที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงความผิดพลาด
 3. การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลยาเชิงรุก
 4. การทบทวนข้อมูลยาใหม่ที่แพทย์เสนอเข้าบัญชีโรงพยาบาล
 5. งานร่าง และรวบรวม เอกสารคุณภาพ แนวปฏิบัติต่าง ๆ ของหน่วยงาน
 6. การจัดการ การเก็บข้อมูลผู้ป่วยที่ได้รับยาในโครงการวิจัย
 7. งานผสมยาเคมีบำบัด
 8. งานดูแลผู้ป่วยด้านยาเพื่อลดปัญหาที่เกิดจากการใช้ยาด้านต่าง ๆ
 
 อัตราเงินเดือน
 อัตราเงินเดือน จะพิจารณาตามความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ตามที่คณะกรรมการพิจารณา
 
 สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล
 สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลเทียบได้ไม่น้อยกว่าทางราชการ
 
 เอกสารและหลักฐาน
 เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นในการสมัครมีดังนี้
 ที่ เอกสาร/หลักฐาน จำนวน
 1 ใบสมัครที่กรอกข้อความแล้วพร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาสีดำขนาด 1 นิ้ว (รูปถ่าย จำนวน 1 รูป)1 ชุด
 2 สำเนาปริญญาบัตร และ สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ที่แสดงว่ามีคุณวุฒิการศึกษา หรือมีคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งที่สมัคร 1 ฉบับ
 3 หนังสือสำคัญรับรองคุณวุฒิ 1 ฉบับ
 4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ หรือ หนังสือสำคัญประจำตัว 1 ฉบับ
 5 สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 6 ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในใบสมัครไม่ตรงกับหลักฐานการสมัครสอบในข้อ2 หรือ
 3 ให้ส่งสำเนาหลักฐานการแก้ไขนั้น เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล , ใบทะเบียนสมรส(เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) และ ใบ สด.8 หรือ ใบ สด.9 หรือ ใบ สด. 43 (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย)1 ฉบับ
 7 ใบรับรองการทำงานจากที่ทำงานเดิม (ถ้ามี) หน่วยงานละ1 ฉบับ
 เอกสารในข้อ 2 ถึง 7 ให้รับรองสำเนาและลงลายมือชื่อกำกับทุกแผ่น ศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็งขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่นๆ ในภายหลัง
 
 การสมัคร
 วิธีที่1 สมัครด้วยตนเอง : งานบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารโรงพยาบาลศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง ชั้น 11
 วิธีที่2 สมัครทางไปรษณีย์ : ส่งหลักฐานการสมัคร และจ่าหน้าซองตามที่อยู่ข้างล่างนี้วงเล็บมุมซองว่าเอกสารสมัครงาน ส่งที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล ศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ อาคารโรงพยาบาลศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง ชั้น 11 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน
 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
 
 Tel. 0-2191-5600 ต่อ 81127-8
 
 ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง เวลา 09.00 - 17.00 น. เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่บัดนี้ - 26 พฤษภาคม 2552
 
 http://www.cccthai.org
 
 ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร :  http://www.cccthai.org/Web15_CCC- Work/New-Toppic04/2552-04-23/5-2552+famaci.pdf

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         



หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com