ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันศุกร์ที่ 3 ก.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

t งานราชการ


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล สอบเข้าทำงาน

สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุ คคล สอบเข้าทำงาน ดังนี้
 ประกาศสำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย
 เรื่อง รับสมัครงาน
 เพื่อสอบแข่งขัน และคัดเลือก เป็นบุคลากรสภากาชาดไทย
 --------------------------------------------
 สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อสอบแข่งขันและสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย
 1. รับสมัครตำแหน่งต่างๆ จำนวน 11 อัตรา
 1.1 หัวหน้ากลุ่มงานแผนและพัฒนา (เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 7)
 กลุ่มงานแผนและพัฒนา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อัตราเงินเดือน ระดับ 7 ขั้น 15,410 บาท
 จำนวน 1 อัตรา
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 รับผิดชอบควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุงงานนโยบาย ระเบียบ พัฒนาผู้ใช้ ผู้ปฏิบัติงาน IT ปรับปรุงข้อมูล MIS ให้ผู้บริหารเพื่อใช้บริหาร ติดตามงานภาพรวมองค์กร ทำหน้าที่ด้าน Project Management ติดตาม สนับสนุน บูรณาการงานภาพรวม วิเคราะห์ระบบ ให้ข้อเสนอแนะติดตาม สนับสนุนงานตามแผนแม่บท IT ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนา วางแผนงบประมาณ ทรัพยากรของหน่วยงาน
 คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 1) เพศชาย /หญิง อายุ 29 ปีขึ้นไป
 2) ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน
 3) วุฒิการศึกษาปริญญาโท ทางวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาคอมพิวเตอร์
 4) ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยต้องดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระดับ 6 มาแล้ว ไม่ต่ำกว่า 2 ปี และมีเงินเดือนขั้นต้นของระดับ 7
 5) มีความรู้ความสามารถด้าน DBMS, SDLC, Statement Structure, System Design, Computer Language ไม่น้อยกว่า 2 ภาษา เช่น PHP, ASP, XML, MySQL, Testing Program, Project Management
 6) มีประสบการณ์การทำงาน 5 ปีขึ้นไป ควรผ่านการบริหาร เขียนและพัฒนาระบบมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ระบบงานที่มีการใช้งานจริงมาแล้ว และทำงานด้านนักวิเคราะห์ระบบมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี
 7) มีผลงานมานำเสนอจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 8) มีทักษะความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดี
 
 1.2 หัวหน้าหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ฝ่ายบริการการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย อัตราเงินเดือน ระดับ 6 ขั้น 12,530 บาท จำนวน 1 อัตรา
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 ควบคุม ดูแลการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศ การพัฒนาบุคลากร โปรแกรมการศึกษา พัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
 คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 1) เพศชาย /หญิง อายุ 30-45 ปี
 2) ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน
 3) วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นที่
 เกี่ยวข้อง
 4) มีความรู้เกี่ยวกับการจัดทำหรือวิเคราะห์และประเมินแผน/งบประมาณ/โครงการ
 5) มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 5 ปี
 
 1.3 นักเทคนิคการแพทย์ 3-5 ฝ่ายห้องปฏิบัติการร่วมกับองค์การอนามัยโลก
 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ อัตราเงินเดือน ขั้น 7,940 บาท จำนวน 1 อัตรา
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 รับผิดชอบด้าน DNA typing, พัฒนางาน Sequencing, Analyze ผล PCR-SSO ใน UBMD HLA typing, งานตรวจ CD34 ใน stem cell, งานตรวจ Residual White blood cell ในผลิตภัณฑ์ leukoreduced blood, งานตรวจ CBC ใน donor UBMD, งานตรวจ Cadaver, ดูแลระบบงาน Platelet, งาน Serology, งานเอกสารงาน validate น้ำยา
 คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 1) ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี
 2) ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน
 3) วุฒิการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์
 4) มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และ Internet ได้เป็นอย่างดี
 
 
 
 
 1.4 วิทยาจารย์ 3-5 กลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาล
 และสุขภาพอนามัย จำนวน 1 อัตรา
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 รับผิดชอบพัฒนาหลักสูตร งานศึกษาวิจัย งานฝึกอบรมปฐมพยาบาลงานฐานข้อมูลความรู้ด้านปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย งานประสานงานเครือข่ายปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย
 คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 1) เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 2) วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือโท ทางการพยาบาล และมีใบประกอบวิชาชีพ
 การพยาบาลและผดุงครรภ์
 3) มีประสบการณ์การทำงานด้านการพยาบาลมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 4) สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 
 1.5 นักจิตวิทยา 3-5 กลุ่มงานสังคม จิตวิทยาและพฤติกรรม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
 จำนวน 2 อัตรา
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้มารับบริการที่มาตรวจเลือดที่คลินิกนิรนาม ทางด้านจิตใจ สังคมและเศรษฐกิจ บันทึกประวัติการมารับบริการให้คำปรึกษาลงในคอมพิวเตอร์ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ทันท่วงที ทำให้ผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อคลายความกังวลและยินดีมารับบริการครั้งต่อไป
 คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 1) เพศชาย /หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
 2) ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน
 3) วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาสังคมศาสตร์ จิตวิทยา หรือด้านสังคมสงเคราะห์
 4) สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS-Office และ Internet ได้ดี
 
 1.6 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานบริหาร
 อัตราเงินเดือน ขั้น 7,940 บาท จำนวน 1 อัตรา
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 รับผิดชอบงานธุรการภายในสำนักงาน ติดต่อประสานงานกับบุคคล หน่วยงานภายในและภายนอกสำนักงาน
 
 
 คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 1) เพศชาย /หญิง อายุ 22 - 35 ปี
 2) ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน
 3) วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางสังคมศาสตร์
 4) สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS-Office และInternet ได้ดี
 5) สามารถพิมพ์ดีดไทย – อังกฤษ ได้
 6) สามารถร่างหนังสือโต้ตอบได้ดี และมีความรู้ทางด้านงานธุรการ
 
 1.7 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1-4 งานบัญชี 1 ฝ่ายบัญชี สำนักงานการคลัง อัตราเงินเดือน ระดับ 2 ขั้น 7,100 บาท จำนวน 1 อัตรา
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 ทำงบทดลอง ปรับปรุงบัญชี ลงบัญชีแยกประเภท และงานด้านการบัญชีอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 1) ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี
 2) ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน
 3) วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการบัญชี
 4) ถ้ามีประสบการณ์ในการจัดทำงบการเงินในระบบเกณฑ์สิทธิและบัญชีต้นทุน
 จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 5) มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และ Internet ได้ดี
 
 1.8 เจ้าหน้าที่ธุรการ 1-4 หน่วยธุรการทั่วไป ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย จำนวน 1 อัตรา
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 การให้บริการติดต่องานทางโทรศัพท์ และการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ติดต่อสอบถามทั้งภายใน และภายนอกวิทยาลัยพยาบาลฯ
 คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 1) เพศหญิง อายุ 20 - 35 ปี
 2) วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
 (ปวส.) สาขาการบัญชี เลขานุการ ภาษาต่างประเทศ การขาย การตลาด
 3) มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และ Internet
 ได้ดี
 
 1.9 เจ้าหน้าธุรการ 1-4 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัย
 พิทักษ์ อัตราเงินเดือน ระดับ 2 ขั้น 7,100 บาท จำนวน 1 อัตรา
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 งานด้านการพิมพ์เอกสารและบันทึกข้อมูล ลงบัญชีทรัพย์สินครุภัณฑ์สำนักงานทั้งหมด งานรับหนังสือ เดินเอกสาร ถ่ายเอกสาร รับส่งแฟ็กซ์ และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 1) เพศชาย/ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 2) ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน
 3) วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการบัญชี เลขานุการ ภาษาต่างประเทศ การขาย การตลาด
 4) มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และ Internet
 ได้ดี
 
 1.10 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (ชั่วคราว) ฝ่ายห้องปฏิบัติการร่วมกับองค์การอนามัยโลก ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ อัตราค่าจ้าง 7,940 บาท จำนวน 1 อัตรา
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 ดูแล Server และ Program Kidney Transpant, ดูแลระบบขึ้นทะเบียนอาสาสมัครเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต, ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อมีปัญหา
 คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 1) ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี
 2) ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน
 3) วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีทางด้านคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 4) มีความสามารถในการการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และ Internet ได้เป็นอย่างดี
 5) สามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการเข้าใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ได้
 
 
 2. การรับสมัคร
 2.1 วัน/เวลา และสถานที่รับสมัคร
 ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 3 ฝ่ายบริหารงานบุคคลและทะเบียนประวัติ สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม – 12 มิถุนายน 2552 ยกเว้นตำแหน่งหัวหน้าหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 รับสมัครถึงวันที่ 5 มิถุนายน ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2256-4054, 02-256-4058 หรือ http://www.redcross.or.th
 
 2.2 หลักฐานที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร
 1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้ว
 ไม่เกิน 1 ปี จำนวน 2 รูป ติดที่ใบสมัครสอบ จำนวน 1 รูป และบัตรประจำตัวสอบ จำนวน 1 รูป
 2) สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาฉบับ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ จำนวน 1 ฉบับ
 3) สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript of Records) จำนวน 1 ฉบับ
 4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 5) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 6) หนังสือสำคัญ แบบ สด.8 (สมุดประจำตัวทหารกองหนุน) หรือ ใบรับรองผลการตรวจเลือก แบบ สด.43 จำนวน 1 ฉบับ
 7) สำเนาหลักฐานอื่นๆ ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน จำนวน 1 ฉบับ
 8) หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาอนุญาตให้มาสมัครสอบ (ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย) จำนวน 1 ฉบับ
 9) ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 20 บาท ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) จำนวน 30 บาท
 ปริญญาตรี จำนวน 40 บาท และปริญญาโท จำนวน 50 บาท
 
 3. เงื่อนไขการรับสมัคร
 3.1 ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู้สมัครสอบ หรือตรวจพบว่าเอกสารหรือหลักฐานคุณวุฒิ ซึ่งผู้สมัครสอบนำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ สำนักงานการเจ้าหน้าที่ จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
 3.2 ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาที่ระบุตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ทั้งนี้ สำหรับวุฒิการศึกษาใดที่มีปัญหาต้องตรวจสอบ หากปรากฏว่า เมื่อตรวจสอบแล้วคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ก็จะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติ
 
 
 4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิแข่งขัน วัน/เวลา และสถานที่สอบ
 สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันตามวัน/เวลา และสถานที่สอบใน วันที่ 19 มิถุนายน 2552 ยกเว้นตำแหน่งหัวหน้าหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบใน วันที่ 10 มิถุนายน 2552 ณ ป้ายประกาศรับสมัครงาน อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้นล่าง และ http://www.redcross.or.th
 
 5. วิธีการสอบแข่งขัน
 5.1) สอบข้อเขียน (200 คะแนน)
 - วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (100 คะแนน) ประกอบด้วยวิชาความรู้ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปผล และวิชาภาษาไทย
 - ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (100 คะแนน)
 5.2) สอบภาคปฏิบัติ (100 คะแนน) ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม
 Microsoft office และ Internet
 5.3) สอบสัมภาษณ์ (100 คะแนน) โดยประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่
 จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ของผู้สมัคร
 ยกเว้น ตำแหน่งดังต่อไปนี้ ดำเนินการสอบคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์
 - นักเทคนิคการแพทย์ 3-5
 
 ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2552
 สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย
 
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com