ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันเสาร์ที่ 6 มิ.ย. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

t งานราชการ


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
โรงพยาบาลโพธิ์ไทร รับ นักวิชาการคอมพิวเตอร์, พนักงานรักษาความปลอดภัย (บัดนี้ - 28 พฤษภาคม 2552)

รับ นักวิชาการคอมพิวเตอร์, พนักงานรักษาความปลอดภัย (บัดนี้ - 28 พฤษภาคม 2552)
   
 โรงพยาบาลโพธิ์ไทร มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อ เป็นลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้
 
 1. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
 2. ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา
 
 อัตราการจ้าง ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
 - ทดลองงาน 3 เดือน อัตราเงินเดือนๆ ละ 8,000 บาท
 - ผ่านการทดลองงาน อัตราเงินเดือนๆ ละ 8,540 บาท
 
 อัตราการจ้าง พนักงานรักษาความปลอดภัย
 อัตราเงินเดือนคิดเป็นรายวันๆละ 231 บาท ปฏิบัติงานเวลา 18.00 - 06.00 น. ทำงานเดือนละ 15 วัน
 
 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
 หน้าที่ความรับผิดชอบ
 ปฏิบัติงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ยากพอควร โดยมีคู่มือหรือแนวปฏิบัติหรือคำสั่งอย่างกว้างๆและอยู่ภายใต้การกำกับตรวจ สอบเฉพาะกรณีที่จำเป็น และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 ปฏิบัติงานที่ยากพอควรเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ หลายอย่างเช่น ทำหน้าที่ในการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ติดตั้งชุดคำสั่งสำเร็จรูป ใช้ปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูล เขียนชุดคำสั่งตามข้อกำหนดของระบบงานที่ได้วางแผนไว้แล้วทดสอบความถูกต้อง ของคำสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาดของคำสั่ง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
 ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
 1. มีความรู้ความสามารถในงานวิทยาการคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 2. มีความรู้ความเข้าใจในกฏหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดม ศึกษา กฏหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฏหมาย กฏ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 3. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย
 4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 5. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
 6. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน
 7. สามารถพัฒนาเว็บไซด์และดูแลเว็บไซด์ได้
 8. สามารถดูแล Hardware และ Software ได้ โดยเฉพาะความรู้ทางด้าน Foxpro
 
 คุณสมบัติทั่วไป
 1.1 เป็นชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
 1.2 สัญชาติไทย
 1.3 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
 1.4 เป็นชายต้องผ่านการคัดเลือกการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว 1.5 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ผ่านการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาล และไม่เป็นโรคจิต
 1.6 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการพัฒนาหน่วยงาน
 1.7 มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 
 2. หลักฐานในการรับสมัคร
 2.1 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 2.2 สำเนาใบปริญญาบัตร จำนวน 1 ฉบับ
 2.3 ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ 2.4 รูปถ่าย 1 นิ้ว (ไม่สวมแว่นตาดำ ,ไม่สวมหมวก จำนวน 3 แผ่น(รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
 2.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 2.6 หลักฐานแสดงการผ่านการเกณฑ์หทหาร(เป็นชาย) จำนวน 1 ฉบับ
 2.7 ใบรับรองผ่านการตรวจสุขภาพจากแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ
 2.8 ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล(ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
 2.9 สำเนาใบประกอบวิชาชีพหรือหนังสือรับรอง จำนวน 1 ฉบับ
 
 ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย
 1.หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
 - ดูแลความเรียบร้อยภายในบริเวณโรงพยาบาล ประตูทางเข้าทางออก - ออกตรวจตามจุดต่างๆที่กำหนดตลอดจนบ้านพักเจ้าหน้าที่ - จัดระเบียบการจอดรถยนต์ภายในโรงพยาบาล - ทำความสะอาดบริเวณตู้ยาม
 - ปิดไฟและเปิดไฟตามจุดต่างๆตามที่กำหนด
 - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 หน้าที่ความรับผิดชอบรอง
 - ร่วมทำงานเป็นทีมของโรงพยาบาลในงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
 - ร่วมแก้ปัญหา อุปสรรค์ หรือโอกาสพัฒนา ด้านบริหารการบริการและวิชาการในโรงพยาบาล
 - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 
 2.คุณสมบัติ
 2.1 เป็นชาย อายุ 21 - 35 ปี นับวันถึงวันปิดรับสมัคร
 2.2 สัญชาติไทย 2.3 สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)ขึ้นไป 2.4 เป็นชายต้องผ่านการคัดเลือการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว 2.5 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ผ่านการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาล และไม่เป็นโรคจิต
 2.6 ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องรับโทษโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 2.7 ไม่เป็นบุคคลที่ติดสิ่งเสพติดของมึนเมาทุกชนิด(ไม่สูบบุหรี่) 2.8 ผู้มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 2.9 มีความซื่อสัตย์ รักการทำงาน
 
 3. หลักฐานในการรับสมัคร 3.1 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 3.2 สำเนาใบ รบ./ใบประกาศนียบัตร จำนวน 1 ฉบับ
 3.3 รูปถ่าย 1 นิ้ว(ไม่สวมแว่นตาดำ,ไม่สวมหมวก รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)จำนวน 3 แผ่น
 3.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 3.5 หลักฐานแสดงการผ่านการเกณฑ์ทหาร(เป็นชาย) จำนวน 1 ฉบับ
 3.6 ใบรับรองผ่านการตรวจสุขภาพจากแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ
 3.7 ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล(ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
 3.9 หนังสือรับรองประสบการณ์ด้านการทำงาน(ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
 
 วิธีการสอบคัดเลือก
 1. สอบข้อเขียน คะแนนเต็ม 70 คะแนน
 2. สอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 30 คะแนน
 
 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบไปติดต่อขอใบสมัครและยื่นใบสมัครที่ฝ่ายบริหารงานทั่ว ไป ในระหว่าง วันที่ 21 พฤษภาคม 2552 ถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2552 เวลา 08.00 น. - 16.00 น. ในวันราชการ
 
 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบจะประกาศให้ทราบในวันที่ 28 พฤษภาคม 2552 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องบริหารงานทั่วไป
 
 วัน เวลา และสถานที่สอบ
 กำหนดวันสอบ ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2552 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลโพธิ์ไทร
 การประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2552 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องฝ่ายบริหารทั่วไป และรายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน ในวันที่ 1 มิถุนายน 2552 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไปที่ฝ่ายบริหารทั่วไปโรงพยาบาลโพธิ์ไทร
 
 **รายละเอียดเพิ่มเติม โทร 045-496170 ต่อ 401 **
 
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com