ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันจันทร์ที่ 25 พ.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

t งานราชหาร


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อสอบแข่งขัน และสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย

สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุ คคล เพื่อสอบแข่งขัน และสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย
 1. ขยายการรับสมัครตำแหน่งต่างๆ จำนวน 7 อัตรา
 1.1 นายแพทย์ (ชั่วคราว) คลังลิ้นหัวใจ ฝ่ายปฏิบัติการ ศูนย์รับบริจา***วะสภากาชาดไทย อัตราค่าจ้าง เดือนละ 30,000 บาท จำนวน 1 อัตรา
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 ผ่าตัดหัวใจจากผู้บริจาค เพื่อนำมาเลาะลิ้นหัวใจและตกแต่งให้พร้อมที่จะนำไปปลูกถ่ายแก่ผู้ป่วย
 คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 1) ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี
 2) ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน
 3) วุฒิการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต วุฒิบัตรศัลยศาสตร์
 4) มีความสนใจงานวิจัย / การปลูกถ่ายอวัยวะ
 5) สามารถทำงานนอกเวลาราชการและเดินทางไปต่างจังหวัดได้
 
 1.2 วิทยาจารย์ 3-5 ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย จำนวน 1 อัตรา
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 รับผิดชอบพัฒนาหลักสูตร งานศึกษาวิจัย งานฝึกอบรมปฐมพยาบาล งานฐานข้อมูลความรู้ด้านปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย งานประสานงานเครือข่ายปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย
 งานเผยแพร่วิชาการสู่สังคม
 คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 1) เพศหญิง 25 ปีขึ้นไป
 2) วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ทางการพยาบาล
 3) มีประสบการณ์ทำงานด้านการพยาบาลมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 4) มีความรู้ความสามารถในด้านการสอน การบรรยายความรู้แก่
 กลุ่มเป้าหมายต่างๆ
 5) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตร การเขียนโครงการ
 การจัดทำสื่อการสอน power point
 6) สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
 7) สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลา และวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้
 8) เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทัศนคติที่ดีต่องาน ผู้ร่วมงานและบุคคลทั่วไป
 9) เป็นผู้ที่มีความอดทน เสียสละให้กับงานของหน่วยงาน และสภากาชาดไทย
 10) มีสุขภาพแข็งแรง
 
 1.3 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 2 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์ดวงตา
 อัตราเงินเดือน ระดับ 2 ขั้น 7,100 บาท จำนวน 1 อัตรา
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 จัดทำเรื่องขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง ทำเรื่องขออนุมัติเบิกเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว เบิกเงินค่าตอบแทนศูนย์ดวงตาภาคและหน่วยงานต่างๆ ทำบัญชีเบิกเงินสดย่อยของหน่วยงาน การคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย ใบสำคัญรับ-จ่ายเงิน บันทึกบัญชี รับเงินบริจาค ทำบัญชี รายรับ-จ่ายเงินบริจาคกองทุนต่างๆ ออกใบเสร็จรับเงิน คัดแยกใบเสร็จ พิมพ์แบบ 6 ใบนำส่งเงินสำนักงานการคลัง และติดต่อประสานงานกับสำนักงานการคลัง
 คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 1) เพศชาย /หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 2) ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน
 3) วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการเงินและบัญชี
 4) สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และ Internet ได้ดี
 5) ถ้ามีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 6) หากผ่านการคัดเลือกต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันตามหลักเกณฑ์การค้ำประกันบุคคลเข้าปฏิบัติงานสภากาชาดไทย โดยวงเงินค้ำประกันจะพิจารณาจากความสำคัญและความรับผิดชอบของตำแหน่งหน้าที่
 
 1.4 เจ้าหน้าที่พัสดุ 2 ฝ่ายยาและเวชภัณฑ์ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ อัตราเงินเดือน ระดับ 2 ขั้น 7,100 บาท จำนวน 1 อัตรา
 
 
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ (ยา เวชภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์) ซึ่งมีลักษณะเกี่ยวกับการซื้อ การเบิกจ่าย การเก็บรักษา และการซ่อมบำรุง ได้แก่การทำบัญชี ทำทะเบียนพัสดุ การเก็บรักษาใบสำคัญหลักฐาน และ เอกสารเกี่ยวกับพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวกับการพัสดุ และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 1) เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 2) ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน
 3) วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาบัญชี
 4) สามารถ เขียน และอ่านภาษาอังกฤษได้
 5) สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
 
 1.5 ผู้ช่วยพยาบาล ฝ่ายปฏิบัติการ ศูนย์ดวงตา อัตราเงินเดือน ระดับ 1
 ขั้น 5,760 บาท จำนวน 2 อัตรา
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 รับแสดงความจำนงบริจาคดวงตาทั้งในและนอกสถานที่ ทำการจัดเก็บดวงตาเมื่อผู้บริจาคเสียชีวิตและนำส่งดวงตาที่รับบริจาคแก่จักษุแพทย์ ตลอดจนประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานของศูนย์ดวงตาทั้งภายในและภายนอก
 คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 1) เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 2) ต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน
 3) วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
 4) สามารถเขียน และอ่านภาษาอังกฤษได้
 5) สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
 6) สามารถพิมพ์ดีดได้ดี
 
 1.6 เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ (ชั่วคราว) โครงการเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต
 แห่งชาติ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จำนวน 1 อัตรา
 
 
 
 
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 สกัดดีเอ็นตัวอย่างเลือดอาสาสมัครบริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต และ Cord Blood วัดปริมาณ ดีเอ็นเอ ที่สกัดได้ เตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ น้ำยา บำรุงรักษาเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 1) ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี
 2) ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน
 3) วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรืออนุปริญญา
 ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชีวเคมี หรือเคมี หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 
 1.7 เจ้าหน้าที่ธุรการ (ชั่วคราว) ฝ่ายวางแผน สำนักงานจัดหารายได้ อัตราค่าจ้าง
 7,100 บาท จำนวน 1 อัตรา
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 รับผิดชอบงานด้านธุรการภายในสำนักงาน ติดต่อประสานงานกับบุคคล หน่วยงานภายในและภายนอกสำนักงาน
 คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 1) เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
 2) ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน
 3) วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา
 4) หากมีประสบการณ์ด้านการทำแผนงานขององค์กร จะได้รับการพิจารณา เป็นพิเศษ
 5) สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS-Office และ Internet ได้ดี
 
 2. การรับสมัคร
 2.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 3 ฝ่ายบริหารงานบุคคลและทะเบียนประวัติ สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย ตั้งแต่วันที่
 25 พฤษภาคม – 19 มิถุนายน 2552 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.
 0-2256-4054 หรือhttp://www.redcross.or.th
 2.2 หลักฐานที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร
 1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้ว
 ไม่เกิน 1 ปี จำนวน 2 รูป ติดที่ใบสมัครสอบ จำนวน 1 รูป และบัตรประจำตัวสอบ จำนวน 1 รูป
 2) สำเนาปริญญาบัตรหรือสำเนาหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ จำนวน 1 ฉบับ
 3) สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript of Records) จำนวน 1 ฉบับ
 4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 5) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 6) หนังสือสำคัญ แบบ สด.8 (สมุดประจำตัวทหารกองหนุน) หรือ ใบรับรองผลการตรวจเลือก แบบ สด.43 จำนวน 1 ฉบับ
 7) สำเนาหลักฐานอื่นๆ ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน จำนวน 1 ฉบับ
 8) หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาอนุญาตให้มาสมัครสอบ (ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย) จำนวน 1 ฉบับ
 9) ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบวุฒิ ปวส. จำนวน 30 บาท, ปริญญาตรี จำนวน
 40 บาท และปริญญาโท จำนวน 50 บาท
 
 3. เงื่อนไขการรับสมัคร
 3.1 ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู้สมัครสอบ หรือตรวจพบว่าเอกสารหรือหลักฐานคุณวุฒิ ซึ่งผู้สมัครสอบนำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ สำนักงานการเจ้าหน้าที่ จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
 3.2 ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาที่ระบุตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ทั้งนี้ สำหรับวุฒิการศึกษาใดที่มีปัญหาต้องตรวจสอบ หากปรากฏว่า เมื่อตรวจสอบแล้วคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ก็จะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติ
 
 4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิแข่งขัน และคัดเลือก วัน/เวลา และสถานที่สอบ
 สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน วัน/เวลา และสถานที่สอบ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2552 ณ บอร์ดติดประกาศ อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้นล่าง และ http://www.redcross.or.th
 
 5. วิธีการสอบแข่งขัน
 5.1) สอบข้อเขียน (200 คะแนน)
 - วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (100 คะแนน) ประกอบด้วย วิชาความรู้ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปผล และวิชาภาษาไทย เป็นข้อสอบปรนัย
 - ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (100 คะแนน)
 5.2) สอบภาคปฏิบัติ (100 คะแนน) ทดสอบการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS-office และ Internet
 5.3) สอบสัมภาษณ์ (100 คะแนน) โดยประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติ
 ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ และสัมภาษณ์ทดสอบความรู้ และคุณลักษณะในด้านต่างๆ ของผู้สมัคร
 * หมายเหตุ
 1. ตำแหน่งนายแพทย์ (ชั่วคราว) สอบสัมภาษณ์
 2. ตำแหน่งวิทยาจารย์ 3-5 สอบข้อเขียน สอบสอน และสอบสัมภาษณ์
 
 ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2552
 สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com