ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอังคารที่ 2 มิ.ย. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

t งานราชการ


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับ ช่างทันตกรรม (บัดนี้ - 2 มิถุนายน 2552)

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับ ช่างทันตกรรม (บัดนี้ - 2 มิถุนายน 2552)
 
 ประกาศรับสมัคร :
 
  28 พฤษภาคม 2552
 
 รายละเอียด :
 
   คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จะดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายบริการ) ดังนี้
 
 ตำแหน่งช่างทันตกรรม จำนวน 2 อัตรา
 
 - มีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี และไม่เกินสามสิบห้าปีบริบูรณ์
 
 - ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
 
 - ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
 
 - ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือสติฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือมีกายหรือจิตไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้
 
 - ไม่เป็นโรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือโรคอื่นที่คณะกรรมการกำหนด
 
 - ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกพักงาน พักราชการ หรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราวในลักษณะเดียวกันกับพักงาน หรือพักราชการ
 
 - ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นเพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น
 
 - ไม่เป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาบัตร ใน Transcript หรือใบรับรองคุณวุฒิจากสภามหาวิทยาลัย ซึ่งต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้มีอำนาจก่อนวันปิดรับสมัคร สำหรับใบรับรองซึ่งระบุว่า "กำลังเรียน" หรือ "รอผลการสอบ" คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยลัยนเรศวร จะไม่รับพิจารณา
 
 ก (ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
 
 1. ความรู้ทั่วไป
 
 - ใช้วิธีสอบข้อเขียน โดยทดสอบความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปผลงาน โดยการสรุปความ หรือจับ ประเด็นในข้อความ หรือเรื่องราว หรือให้วิเคราะห์ หรือ สรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม หรือแนว โน้ม หรือความเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปตามข้อมูล หรือสมมติฐาน หรือให้ศึกษาวิเคราะห์ และสรุปเหตุผลโดยประการอื่น
 
 2. ภาษาไทย ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย
 
 3. ภาษาอังกฤษ ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
 
 ข (ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
 
 - ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (50 คะแนน) ทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่โดยเฉพาะตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน
 
 ค (ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
 
 - ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน ความรู้ภาษาอังกฤษ โดยการสัมภาษณ์ พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และบุคลิกภาพอย่างอื่น
 
 เอกสารและหลักฐานการสมัคร
 
 1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว (จำนวน 1 รูป) แต่งชุดสุภาพ ไม่สวมหมวก-ไม่ใส่แว่นตาดำ และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
 
 2. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcirpt) จำนวน 1 ฉบับ
 
 3. สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิจากสภามหาวิทยาลัย จำนวน 1 ฉบับ
 
 4. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส หากชื่อ-สกุลในหลักฐานต่าง ๆ ไม่ตรงกัน ให้แสดงใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน 1 ฉบับ
 
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 
 6. ใบรับรองแพทย์ ออกให้ไม่เกิน 30 วัน จำนวน 1 ฉบับ
 
 7. ผู้สมัครที่เป็นเพศชาย ต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหารพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
 
 8. หนังสือรับรองการทำงานตามกำหนดในคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สมัคร (ถ้ามี)
 
 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 
 ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองในวันและเวลาราชการที่ อาคารบริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์ ห้อง DT 1201 ชั้น 2 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย นเรศวร (ส่วนหนองอ้อ) จังหวัดพิษณุโลก (แต่งกายชุดสุภาพ) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2552 โทร. 0-5526-1000 ต่อ 6061-3
 
 
 
 
 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง :
 
  http://www.dent.nu.ac.th
 
 ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร :
 
   
 
 ที่อยู่ / รับสมัคร / แผนที่ /ที่ตั้ง :
 
  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย นเรศวร (ส่วนหนองอ้อ) จังหวัดพิษณุโลก
 
 หมายเลขโทรศัพท์ / Fax :
 
  0-5526-1000 ต่อ 6061-3
 
 
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com