ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอาทิตย์ที่ 31 พ.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

t งานราชการ


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
อบจ.กระบี่ รับไม่จำกัดวุฒิ - ปริญญาตรี (บัดนี้ - 3 มิถุนายน 2552)

อบจ.กระบี่ รับไม่จำกัดวุฒิ - ปริญญาตรี (บัดนี้ - 3 มิถุนายน 2552)
 
 ประกาศรับสมัคร :
 
  28 พฤษภาคม 2552
 
 รายละเอียด :
 
   ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรร
 บุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 9
 ตำแหน่ง 24 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง 6 อัตรา รวม 30 อัตรา เพื่อเป็นการ
 ช่วยเหลือผู้ว่างงาน จากปัญหาภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน
 อาศัยอำนาจตามความในข้อ 18 และข้อ 19 แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดกระบี่ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 5 สิงหาคม
 2547 จึงประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ดังนี้
 
 1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
 1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 9 ตำแหน่ง 24 อัตรา ดังนี้
 1) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 5 อัตรา
 2) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 5 อัตรา
 3) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา
 4) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
 5) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 2 อัตรา
 6) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล จำนวน 2 อัตรา
 7) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา
 8) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา
 9) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
 1.2 พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง 6 อัตรา ดังนี้
 1) ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 3 อัตรา
 2) ตำแหน่ง คนสวน จำนวน 3 อัตรา
 
 2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร
 2.1 คุณสมบัติทั่วไป
 ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
 ต้องห้าม ตาม ข้อ 4 แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดกระบี่
 เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2547 ดังนี้
 (1) มีสัญชาติไทย
 (2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี
 (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 (4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ
 หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้อง
 ห้ามเบื้องต้น สำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังนี้
 4.1 โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจ
 แก่สังคม
 4.2 วัณโรคในระยะอันตราย
 4.3 โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
 4.4 โรคติดยาเสพติดให้โทษ
 4.5 โรคพิษสุราเรื้อรัง
 (5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
 ในพรรคการเมือง
 (6) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
 ท้องถิ่น
 (7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาของศาลให้ถึงที่สุดให้จำคุก
 เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิด
 ลหุโทษ
 (8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ
 รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
 (9) ไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของ
 หน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
 2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของพนักงานจ้างให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้าย
 ประกาศนี้
 
 3. ระยะเวลาการจ้าง
 ผู้ได้รับการเลือกสรรจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
 จังหวัดกระบี่ ตามระยะเวลาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่กำหนด ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
 
 4. อัตราค่าตอบแทน
 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
 
 5. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 ให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักปลัดองค์การ
 บริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ถนนท่าเรือ ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัด
 กระบี่ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม -3 มิถุนายน 2552 ในวันและเวลาราชการ สำหรับพระภิกษุ หรือ
 สามเณร นักพรต หรือนักบวช ไม่มีสิทธิ สมัครเข้ารับการเลือกสรร
 
 6. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
 ผู้ใดประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียด
 ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมสำเนาเอกสารอื่นที่ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร
 ดังต่อไปนี้
 1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันสมัคร
 2. สำเนาวุฒิการศึกษา หรือระเบียนแสดงผลการเรียนที่ระบุสาขาแสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิ
 การศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัคร จำนวน 1 ชุด (ให้นำต้นฉบับวุฒิการศึกษา
 มาตรวจสอบในวันสมัครด้วย)
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาหลักฐานเกี่ยวกับการ
 เกณฑ์ทหาร (ถ้ามี) อย่างละ 1 ฉบับ
 4. ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เปน็ โรคตอ้ งห้ามตามที่กำหนด ออกใหไ้ ม่เกิน 1 เดือน
 5. สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว–ชื่อสกุล จำนวน 1 ฉบับ
 
 7. ค่าธรรมเนียมการสมัคร
 ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครทุกตำแหน่ง ในอัตรา 100 บาท (ค่าธรรมเนียม
 การสมัครจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น) ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น
 
 8. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและ
 เลือกสรรฯ ในวันที่ 10 มิถุนายน 2552 โดยปิดประกาศไว้ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานองค์การ
 บริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และ www.Krabipao.go.th ให้เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องตรวจดูรายชื่อเอ
 ง
 9. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ จะทำการเลือกสรรบุคคลโดยการสอบภาคความรู้
 ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียนหรือทดสอบการปฏิบัติงาน) และภาคความเหมาะสมกับ
 ตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ผลการเลือกสรรของคณะกรรมการฯ ถือเป็นอันสิ้นสุด
 
 10. วัน เวลา และสถานที่ดำเนินการเลือกสรร
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ จะประกาศ วัน เวลา และสถานที่ ในการสรรหาและ
 เลือกสรรให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
 
 11. เกณฑ์การตัดสิน
 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
 
 12. การประกาศผลการเลือกสรร
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรร ให้ทราบ
 โดยทั่วกัน โดยจะปิดประกาศ ไว้ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
 และ www.Krabipao.go.th หรือติดต่อสอบถามได้ที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด โทร. 0-7562-
 7111 ต่อ 121 ในวันและเวลาราชการ
 
 13. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
 การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรจะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ
 หากได้คะแนนรวมเท่ากัน ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสม
 กับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
 (สัมภาษณ์) เท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยูใ่ นลำดับ
 ที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ผู้ได้รับหมายเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
 การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรร จะขึ้นบัญชีไว้ 1 ปี นับแต่วันประกาศผลการ
 เลือกสรร แต่ถ้ามีการเลือกสรรอย่างเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้
 ผ่านการเลือกสรรในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
 
 14. การบรรจุและแต่งตั้ง
 ผู้ผ่านการเลือกสรรในแต่ละตำแหน่ง จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง
 ตามลำดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ตามตำแหน่งว่างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ โดยความ
 เห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดกระบี่
 ทั้งนี้ ผู้ใดประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การ
 บริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ให้ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักปลัด
 องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ โทร 0-7562-7111 ต่อ 121 ในวันและ
 เวลาราชการ
 …………………………………………
 
 ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 9 ตำแหน่ง 24 อัตรา ดังนี้
 
 1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 5 อัตรา
 1.1 หน้าที่และความรับผิดชอบ
 ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานบันทึกข้อมูลลงในบัตร หรือกระดาษเทปหรือเทป
 แม่เหล็กหรือจานแม่เหล็ก เพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ในลักษณะที่ไม่ยากภายใต้การกำกับตรวจสอบ
 โดยใกล้ชิด หรือตามคำสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัด หรือละเอียดถี่ถ้วน และ
 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 1.2 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 แยกประเภทเอกสารข้อมูลให้ตรงกับชนิดของบัตรที่ได้วางรูปไว้แล้ว หรือให้ตรง
 กับกระดาษเทป หรือเทปแม่เหล็ก หรือจานแม่เหล็ก ที่จำแนกไว้แล้ว บันทึกข้อมูลลงในบัตร หรือเทป
 หรือจานแม่เหล็ก เพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้เครื่องเจาะหรือเครื่องบันทึกและปฏิบัติหน้าที่อื่น
 ที่เกี่ยวข้อง
 1.3 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ หรือเทียบได้ไม่
 ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชาที่ ก.พ., ก.ค. หรือ ก.จ. รับรอง ซึ่งได้ศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6
 หน่วยกิต หรือทางอื่นที่ ก.จ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 1.4 ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
 1) มีความรู้ในการใช้เครื่องเจาะหรือเครื่องบันทึกข้อมูลอย่างเหมาะสมแก่การ
 ปฏิบัติงานในหน้าที่
 2) มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมาย
 ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
 ในหน้าที่
 3) มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณอย่าง
 เหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่
 4) มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานหน้าที่
 5) มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ
 1.5 ระยะเวลาการจ้าง
 ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 4 ปี
 1.6 อัตราค่าตอบแทน
 ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 5,760 บาท
 
 2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 5 อัตรา
 2.1 หน้าที่และความรับผิดชอบ
 ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณธรรมดาที่ไม่ยาก ภายใต้การ
 กำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิด หรือตามคำสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัด หรือละเอียดถี่
 ถ้วนและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 2.2 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 รับ ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภท และจัดส่งหนังสือเอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 เก็บและค้นหาหนังสือ กรอกแบบฟอร์มและร่างหนังสือโต้ตอบง่าย ๆ ตรวจทานความถูกต้องของตัวเลข
 และตัวหนังสือ พิมพ์และคัดสำเนาหนังสือเอกสาร ตรวจเอกสารหลักฐานและคัดลอกลงรายการต่าง ๆ
 ช่วยจัดหา ดูแลรักษาและเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ ช่วยรวบรวมข้อมูลและสถิติทั่วไป ช่วยทำบันทึกย่อเรื่อง
 ช่วยจัดเตรียมและให้บริการในเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ช่วยติดต่อ อำนวยความสะดวก และปฏิบัติ
 หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 2.3 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาที่ ก.พ., ก.ค.
 หรือ ก.จ.รับรอง ซึ่งได้ศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้าน
 การใช้คอมพิวเตอร์จากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือ
 หน่วยงานของรัฐที่มีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
 2.4 ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
 1) มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่า
 ด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
 ในหน้าที่
 2) มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่
 การปฏิบัติงานในหน้าที่
 3) มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 4) มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ
 2.5 ระยะเวลาการจ้าง
 ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 4 ปี
 2.6 อัตราค่าตอบแทน
 ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 5,760 บาท
 
 3. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
 3.1 หน้าที่และความรับผิดชอบ
 ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีที่ไม่ยาก ภายใต้การกำกับตรวจสอบ
 โดยใกล้ชิดหรือตามคำสั่ง หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัด หรือละเอียดถี่ถ้วนและปฏิบัติหน้าที่อื่น
 ตามที่ได้รับมอบหมาย
 3.2 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 ตรวจสอบใบสำคัญที่ไม่มีปัญหา หรือมีกฎระเบียบชัดแจ้งอยู่แล้ว ลงทะเบียนและ
 เก็บรักษาหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับการเงินและบัญชี คัดแยกประเภทใบสำคัญ เขียนใบเสร็จรับเงิน
 ทำใบเบิกและใบนำส่งเงิน ช่วยทำฎีกาเบิกเงิน ช่วยนำเงินฝากและเบิกเงินจากธนาคาร ช่วยตรวจนับและ
 รับจ่ายเงินสดและสิ่งแทนตัวเงิน ช่วยรวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ และการขอ
 อนุญาตเบิกเงินงบประมาณ ช่วยทำบัญชีบางประเภท เช่น บัญชีรับจ่ายเงิน บัญชีพัสดุเป็นต้น และปฏิบัติ
 หน้าที่อื่นทีเกี่ยวข้อง
 3.3 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยการ
 เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องมีการศึกษา
 วิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) หรือทางอื่นที่ ก.จ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 นี้ได้
 3.4 ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
 1) มีความรู้ในวิชาการบัญชีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 2) มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนกฎหมาย
 ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่น ที่ใช้ในการ
 ปฏิบัติงานในหน้าที่
 3) มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสม
 แก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 4) มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 5) มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ
 3.5 ระยะเวลาการจ้าง
 ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 4 ปี
 3.6 อัตราค่าตอบแทน
 ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 5,760 บาท
 
 4. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา
 4.1 หน้าที่และความรับผิดชอบ
 ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และรายได้อื่น
 ที่ไม่ยากภายใต้การกำกับตรวจสอบอย่างใกล้ชิด หรือตามคำสั่ง หรือแบบหรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่าง
 แน่ชัด หรือละเอียดถี่ถ้วน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 4.2 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประกาศ สำรวจ รับแบบแสดงรายการ คำร้อง คำขอ หรือ
 เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนในขั้นต้น ช่วยรับและนำส่งเงิน
 ออกหลักฐาน ลงบัญชีทะเบียนต่าง ๆ และติดตามทวงถามเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม
 ใบอนุญาต ค่าปรับ รายได้จากทรัพย์สินและรายได้อื่น ๆ เช่น ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่
 ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมกิจการค้า ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมแผงลอย
 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมการแต่งผม ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการทำน้ำแข็งเพื่อการค้า
 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งตลาดเอกชน ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำการโฆษณาและใช้เครื่องขยายเสียง
 ค่าธรรมเนียมตรวจรักษาโรค ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย ค่าธรรมเนียมขนสิ่งปฏิกูล ค่าธรรมเนียม
 ควบคุมการก่อสร้างอาคาร ค่าธรรมเนียมรับรองสำเนาทะเบียนราษฎร์ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตอื่น ๆ
 ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด ค่าปรับผู้ละเมิดกฎหมายและเทศบัญญัติ ค่าอากรฆ่าสัตว์
 ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ ค่ารับจ้างฆ่าสัตว์ ค่าเช่าอาคารพาณิชย์ ค่าเช่าโรง
 มหรสพ ค่าเช่าตลาด ค่าเช่าแผงลอย ค่าที่วางขายของในที่สาธารณะ ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุนส่งเสริม
 กิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเงินฝากธนาคาร ค่าจำหน่ายเวชภัณฑ์ ค่าจำหน่ายคำร้องต่าง ๆ
 ค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิการเช่า และค่าชดเชยต่าง ๆ เป็นต้น การเก็บรักษาหรือค้นหาเอกสารหลักฐาน
 และเรื่องอื่น ๆ ของผู้เสียภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียม หรือรายได้อื่น ๆ รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงาน
 ลงรหัสใบแสดงรายการเสียภาษีและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 4.3 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี
 พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย หรือทางอื่น ที่ ก.จ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ
 ตำแหน่งนี้ได้
 4.4 ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
 1) มีความรู้ในการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างเหมาะสม
 แก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 2) มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ กฎหมาย
 กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 4.5 ระยะเวลาการจ้าง
 ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 4 ปี
 4.6 อัตราค่าตอบแทน
 ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 5,760 บาท
 
 5. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 2 อัตรา
 5.1 หน้าที่และความรับผิดชอบ
 ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานพัสดุ ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตาม
 คำสั่งหรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างกว้าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 5.2 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้นปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากเกี่ยวกับงานพัสดุ ตามที่ได้รับ
 มอบหมาย เช่น การจัดหา จัดซื้อ ตรวจรับ การเบิกจ่าย การเก็บรักษา นำส่ง การซ่อมแซม และ
 บำรุงรักษา พัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ การทำทะเบียนพัสดุ การเก็บรักษา
 ใบสำคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 5.3 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี
 เลขานุการ เทคนิคการตลาด การธนาคาร และธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ
 วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างเครื่องกล
 หรือทางอื่นที่ ก.จ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 5.4 ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
 1) มีความรู้ในงานพัสดุอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 2) มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่า
 ด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานใน
 หน้าที่
 3) มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณอย่างเหมาะสม
 แก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 4) มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 5) มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ
 6) มีความสามารถในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ใน
 ความรับผิดชอบ
 5.5 ระยะเวลาการจ้าง
 ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 4 ปี
 5.6 อัตราค่าตอบแทน
 ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 7,100 บาท
 
 6. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล จำนวน 2 อัตรา
 6.1 หน้าที่และความรับผิดชอบ
 ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานช่างเครื่องกล ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยทั่วไป
 หรือตามคำสั่งหรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างกว้าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับ
 มอบหมาย
 6.2 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้นปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากเกี่ยวกับงานช่างเครื่องกลที่ค่อนข้างมี
 ความยุ่งยากทางเทคนิค ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ตรวจ ทดสอบ สร้าง ซ่อม ประกอบ ดัดแปลง
 ติดตั้งบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องทุ่นแรง และเครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับโลหะ ควบคุม
 การทำงานของเครื่องจักรเครื่องยนต์ ตลอดจนแก้ไขข้อขัดข้องที่เกิดขึ้น ช่วยในการคำนวณรายการและ
 ประมาณราคาในการดำเนินงานดังกล่าวและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 6.3 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเขียนแบบ
 เครื่องกล ช่างยนต์ เครื่องกล ช่างกลโรงงาน ช่างกลโลหะ โลหะอุตสาหกรรม หรือทางอื่นที่ ก.จ.
 กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 6.4 ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
 1) มีความรู้ในงานช่างเครื่องกลอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 2) มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด กฎหมายว่า
 ด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
 ในหน้าที่
 3) มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณอย่างเหมาะสม
 แก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 4) มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 5) มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ
 6) มีความสามารถในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่
 ในความรับผิดชอบ
 6.5 ระยะเวลาการจ้าง
 ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 4 ปี
 6.6 อัตราค่าตอบแทน
 ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 7,100 บาท
 
 7. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา
 7.1 หน้าที่และความรับผิดชอบ
 ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป หรืองานเลขานุการ ภายใต้การกำกับ
 ตรวจสอบโดยใกล้ชิด และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 7.2 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้นที่ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปโดย
 ควบคุมการจัดการงานต่าง ๆ หลายด้าน เช่น งานธุรการ งานบุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงิน
 และบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวมข้อมูล สถิติ
 งานสัญญาเป็นต้น หรือปฏิบัติงานเลขานุการที่ยากพอสมควร เช่น ร่าง โต้ตอบหนังสือ แปลเอกสาร
 เตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม จดบันทึกและเรียบเรียงรายงาน
 การประชุมทางวิชาการ และรายงานอื่น ๆ ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆทั้งในประเทศและ
 ต่างประเทศ ติดตามผลการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม หรือผลการปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าส่วนราชการ
 เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 7.3 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชาที่ ก.พ., ก.ค. หรือ ก.จ.
 รับรองหรือทางอื่นที่ ก.จ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้
 7.4 ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
 1) มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
 โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย
 2) มีความสามารถในการศึกษา หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
 7.5 ระยะเวลาการจ้าง
 ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 4 ปี
 7.6 อัตราค่าตอบแทน
 ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 7,940 บาท
 
 8. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา
 8.1 หน้าที่และความรับผิดชอบ
 ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับการเขียนคำสั่งให้เครื่องจักรประมวลผลทำงานภายใต้การ
 กำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิด และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 8.2 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้น ทำหน้าที่ศึกษารายละเอียดของงานที่ได้รับการวิเคราะห์
 จัดระบบและวางแผนไว้แล้ว และเขียนคำสั่งโดยละเอียดให้เครื่องจักรประมวลผลทำงานทดสอบความ
 ถูกต้องของคำสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาดก่อนส่งคำสั่งให้เครื่องจักรประมวลผลทำงาน เป็นต้น และปฏิบัติ
 หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 8.3 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางคอมพิวเตอร์ หรือทางอื่นที่ ก.จ. กำหนด
 ว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 8.4 ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
 1) มีความรู้ในวิชาการเขียนคำสั่งให้เครื่องจักรประมวลผลทำงานอย่างเหมาะสมแก่
 การปฏิบัติงานในหน้าที่
 2) มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนกฎหมายว่าด้วย
 ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 3) มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
 โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย
 4) มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 5) มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล
 8.5 ระยะเวลาการจ้าง
 ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 4 ปี
 8.6 อัตราค่าตอบแทน
 ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 7,940 บาท
 
 9. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
 9.1 หน้าที่และความรับผิดชอบ
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นเกี่ยวกับงานวิชาการพัสดุที่ยุ่งยากพอสมควร
 ตามคำแนะนำแนวทางคู่มือปฏิบัติงานที่มีอยู่บ้างแต่ไม่ทั้งหมด โดยปฏิบัติงานภายใต้การกำกับแนะนำ
 หรือตรวจสอบงานบ้าง หรืออาจได้รับมอบหมายงานบางส่วนให้รับผิดชอบ โดยจะได้รับคำแนะนำเป็น
 พิเศษในกรณีที่มีปัญหา และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 9.2 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น จัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง ตรวจรับ
 เก็บรักษา ช่วยศึกษาค้นคว้ารายละเอียดต่าง ๆ ของพัสดุ เช่น วิวัฒนาการ คุณสมบัติ ระบบราคา การ
 เสื่อมค่าการสึกหรอ ประโยชน์ใช้สอย ค่าบริการ อะไหล่ การบำรุงรักษา ความแข็งแรงทนทาน เพื่อกำหนด
 มาตรฐานและคุณภาพ ช่วยวิเคราะห์และประเมินคุณภาพของพัสดุ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการจัดหา
 จัดซื้อพัสดุ เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 9.3 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
 การคลัง กฎหมาย บริหารธุรกิจซึ่งศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือทางอื่นที่ ก.จ.กำหนดว่า
 ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 9.4 ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
 1) มีความรู้ในวิชาการพัสดุอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 2) มีความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วย
 ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับอื่น ที่ใช้ในการปฏิบัติงานใน หน้าที่
 3) มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมโดย
 เฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย
 4) มีความสามารถในการสำรวจข้อมูล ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
 5) มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 6) มีความสามารถในการสื่อสาร รับฟัง และชี้แจงผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม
 7) มีความรู้ ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับหน้าที่
 ความรับผิดชอบของตำแหน่ง
 9.5 ระยะเวลาการจ้าง
 ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 4 ปี
 9.6 อัตราค่าตอบแทน
 ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 7,940 บาท
 
 ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง 6 อัตรา ดังนี้
 1. ตำแหน่ง คนสวน จำนวน 3 อัตรา
 1.1 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 งานดูแล บำรุงรักษา สนามหญ้า บริเวณรอบอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วน-
 จังหวัด และภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานจัดสถานที่ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่
 ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 1.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ มีความรู้ในการจัดสวน
 ตกแต่งสวน การบำรุงรักษาไม้ดอกไม้ประดับ
 1.3 ระยะเวลาการจ้าง
 ระยะเวลาการจ้าง ไม่เกิน 1 ปี
 1.4 อัตราค่าตอบแทน
 ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 5,080 บาท
 2. ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 3 อัตรา
 2.2 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 งานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป โดยปฏิบัติหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกในการ
 ให้บริการห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เปิด-ปิด และจัดสถานที่ งานแบกหามวัสดุอุปกรณ์
 และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 2.3 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
 2.4 ระยะเวลาการจ้าง
 ระยะเวลาการจ้าง ไม่เกิน 1 ปี
 2.5 อัตราค่าตอบแทน
 ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 5,080 บาท
 **********************************************
 
 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง :
 
  http://www.krabipao.go.th
 
 ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร :
 
  http://www.krabipao.go.th/apply_emp_krabipao52.pdf
 
 ที่อยู่ / รับสมัคร / แผนที่ /ที่ตั้ง :
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ถนนท่าเรือ ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัด กระบี่
 
 หมายเลขโทรศัพท์ / Fax :
 
  0-7562-7111 ต่อ 121
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com