ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอังคารที่ 7 ก.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

t งานราชหาร


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
กฟผ. รับ วุฒิปวช. - ปริญญาเอก (บัดนี้ - 6 มิถุนายน 2552

กฟผ. รับ วุฒิปวช. - ปริญญาเอก (บัดนี้ - 6 มิถุนายน 2552)
 
 ประกาศรับสมัคร :
 
  27 พฤษภาคม 2552
 
 รายละเอียด :
 
   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 567 อัตรา โดยมีคุณสมบัติและเงื่อนไข ดังนี้
 
 ตำแหน่งงานที่รับสมัครตามอัตรารับบุคคลทั่วไปและอัตรารับสมัครบุคคลในท้องถิ่น ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
 
 ตำแหน่งงานที่รับสมัครตามอัตรารับบุคคลทั่วไป
 
 1. วิศวกร 128 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง วิศวกรรมอิเล็ก ทรอนิกส์ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมนิวเคลียร์/เทคโนโลยีนิวเคลียร์ วิศวกรรมโยธา
 
 - วุฒิปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง Geotechnical Engineering
 
 - วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศว กรรมระบบควบคุม วิศวกรรมเครื่องมือวัด วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมธรณีวิทยา วิศวกรรมเหมืองแร่ วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ วิศวกรรมแหล่งน้ำ วิศวกรรมชลประทาน
 
 2. สถาปนิก 1 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาภูมิสถาปัตยกรรม
 
 3. นักธรณีวิทยา 4 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป วิทยาศาสตร์ สาขาธรณีวิทยา เทคโนโลยีธรณี
 
 4. นักวิทยาศาสตร์ 10 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาโท หรือตรี วิทยาศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม เคมี เคมีอุตสาหกรรม เคมีเทคนิค เคมีสิ่งแวดล้อม วัสดุศาสตร์
 
 - วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป วิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์
 
 - วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 
 5. นายแพทย์ 1 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาตรี แพทยศาสตร์ วุฒิบัตรสาขาอาชีวเวชศาสตร์
 
 - มีใบประกอบวิชาชีพตามที่กฎหมายกำหนด
 
 6. พยาบาลปริญญา 2 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาโท พยาบาลศาสตร์ สาขาอาชีวเวชศาสตร์
 
 - วุฒิปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์
 
 - มีใบประกอบวิชาชีพตามที่กฎหมายกำหนด
 
 7. นิติกร 5 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาโทต่างประเทศ นิติศาสตร์
 
 - วุฒิปริญญาตรี นิติศาสตร์
 
 8. นักบัญชี/เศรษฐกร/วิทยากร 4 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาโท บัญชี บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี
 
 - วุฒิปริญญาโท เศรษฐศาสตร์
 
 - วุฒิปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน
 
 9. ผู้ตรวจสอบภายใน 3 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาตรี บัญชี บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี สาขาการเงิน
 
 - วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์
 
 10. วิทยากร 24 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาตรี อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ
 
 - วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์
 
 - วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน
 
 - วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ และระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ
 
 - วุฒิปริญญาโท รัฐศาสตร์
 
 - วุฒิปริญญาตรี รัฐศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ การเมืองการปกครอง
 
 - วุฒิปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
 
 - วุฒิปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สาขาสื่อสารมวลชน ประชาสัมพันธ์
 
 - วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาภูมิศาสตร์ มีความรู้แปลภาพถ่ายทางอากาศ/ดาวเทียม
 
 - วุฒิปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาบริหาร ธุรกิจระหว่างประเทศ
 
 - วุฒิปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการการท่องเที่ยว
 
 11. นักคอมพิวเตอร์ 6 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์
 
 12. ช่าง 317 อัตรา
 
 - วุฒิ ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างไฟฟ้าสื่อสาร ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ ช่างอิเล็ก ทรอนิกส์ ช่างโทรคมนาคม ช่างยนต์ ช่างเครื่องกล ช่างเทคนิคยานยนต์ ช่างเครื่องยนต์และดีเซล ช่างกลวัสดุศาสตร์ ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างเหมืองแร่ ช่างสำรวจ ช่างเชื่อม ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น ช่างกล ช่างกลโรงงาน ช่างกลโลหะ ช่างโลหะ ช่างโลหะอุตสาหกรรม ช่างเทคนิคโลหะ ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม ช่างเทคนิคการผลิต ช่างเครื่องมือวัดคุม
 
 - วุฒิ ปวช., ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า ช่างยนต์ ช่างกล และมีประกาศนียบัตรด้านช่างอากาศยาน
 
 - วุฒิ ปวช. สาขาช่างยนต์ ช่างเชื่อม ช่างกลโรงงาน ช่างโลหะ ออกแบบประยุกต์ศิลป์
 
 13. พนักงานวิชาชีพ 1 อัตรา
 
 - วุฒิ ปวส. สาขาเคมี เคมีปฏิบัติการ เคมีอุตสาหกรรม เทคนิคสิ่งแวดล้อม เทคนิคอุตสาหกรรม หรือประกาศนียบัตรพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตำแหน่งงานที่รับสมัครตามอัตรารับบุคคลในท้องถิ่น ภาคกลาง กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐมประจวบคีรีขันธ์ สุพรรณบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม
 
 14. วิศวกร 2 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศว กรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า
 
 15. ช่าง 6 อัตรา
 
 - วุฒิ ปวส. สาขาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างกลโรงงาน ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างสำรวจ ภาคตะวันออก กรุงเทพฯ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา
 
 16. ช่าง 3 อัตรา
 
 - วุฒิ ปวส. สาขาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ภาคเหนือ กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี ชัยนาท นครสวรรค์
 
 17. วิศวกร 1 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศว กรรมไฟฟ้า
 
 18. ช่าง 16 อัตรา
 
 - วุฒิ ปวส. สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ภาคใต้ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราชนราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี
 
 19. วิศวกร 2 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
 
 20. พยาบาลปริญญา 1 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์
 
 21. ช่าง 10 อัตรา
 
 - วุฒิ ปวส. สาขาช่างยนต์ ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้าสื่อสาร ช่างก่อสร้าง ช่างเชื่อม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ ขอนแก่นชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี
 
 22. วิศวกร 1 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศว กรรมเครื่องกล
 
 23. พยาบาลปริญญา 1 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์
 
 24. ช่าง 18 อัตรา
 
 - วุฒิ ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างยนต์ ช่างเครื่องกล ช่างโยธา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างก่อสร้าง
 
 คุณสมบัติของผู้สมัคร
 
 1. ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับ กฟผ. ฉบับที่ 336 ว่าด้วยบุคคล ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ
 
 2. สำเร็จการศึกษา คุณวุฒิ สาขาที่กำหนด
 
 3. มีอายุคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) และผลการ ทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC (Test English for International Communication) ดังนี้
 
 ระดับคุณวุฒิ ปวช./ปวส.
 
 - อายุไม่เกิน 25 ปีในวันยื่นใบสมัคร
 
 - คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 ระดับคุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี หรือ 5 ปี หรือ 6 ปี
 
 - อายุไม่เกิน 28 ปีในวันยื่นใบสมัคร
 
 - คะแนนเฉลี่ยสะสมสถาบันของรัฐไม่น้อยกว่า 2.50 สถาบันของเอกชนไม่น้อยกว่า 3.00
 
 - ผลคะแนนทดสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน และผลคะแนนมีอายุไม่เกิน 2 ปีในวันยื่นใบสมัครระดับคุณวุฒิปริญญาโท/ปริญญาเอก
 
 - อายุไม่เกิน 32 ปีในวันยื่นใบสมัคร
 
 - ผลคะแนนทดสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน และผลคะแนนมีอายุไม่เกิน 2 ปี ในวันยื่นใบสมัคร
 
 4. ตำแหน่งงานที่เป็นอัตรารับบุคคลในท้องถิ่น ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
 
 - เป็นผู้มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านในท้องที่ที่แนบท้ายประกาศติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี ในวันที่ยื่นใบสมัคร หรือ
 
 - บิดา และ/หรือมารดา มีภูมิลำเนาในท้องที่ที่แนบท้ายประกาศ
 
 5. ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปพื้นฐานได้
 
 6. ไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 
 หลักฐานประกอบการสมัครงาน
 
 1. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ หรือหนังสือรับรองจากสถาบันว่าสอบผ่านครบทุกวิชาตามหลักสูตร และอยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากสถาบัน พร้อมแนบใบแสดงผลการศึกษาที่ครบทุกภาคการศึกษา จำนวน 1 ชุด
 
 2. ทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
 
 3. สำเนาใบแสดงผลคะแนน TOEIC สำหรับ ผู้สมัครตำแหน่งวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป จำนวน 1 ชุด
 
 4. สำเนาใบประกอบวิชาชีพตามที่กฎหมายกำหนด สำหรับ
 
 - ตำแหน่งนายแพทย์ จำนวน 1 ชุด
 
 - ตำแหน่งพยาบาล จำนวน 1 ชุด
 
 - ตำแหน่งวิศวกร หากไม่มีในวันที่ยื่นใบสมัคร ต้องนำมายื่นภายใน 1 ปี นับแต่วันทดลองงาน มิฉะนั้น กฟฝ.จะเลิกจ้าง จำนวน 1 ชุด
 
 ผู้สมัครอัตรารับบุคคลในท้องถิ่นจะต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้านบิดา และ/หรือมารดาเพิ่มเติม ผู้สมัคร ต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ
 
 การรับสมัคร
 
 กฟผ.เปิดรับสมัครด้วยระบบใบสมัครอิเล็ก ทรอนิกส์บน Website ของ กฟผ. http://www.egat. co.th/ ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2552เวลา 16.00 น.
 
 - ให้ผู้สมัครส่งเอกสารประกอบการสมัครด้วย PDF File พร้อมกับใบสมัคร
 
 - ผู้สมัครต้องเลือกสมัครอัตรารับสมัครบุคคลทั่วไป หรืออัตรารับบุคคลในท้องถิ่นอย่างใดอย่างหนึ่ง
 
 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบเบื้องต้น วัน เวลา และสถานที่สอบ ประกาศในวันที่ 10 กรกฎาคม 2552 บน Website ของ กฟผ. http://www.egat.co.th/
 
 กฟผ.สงวนสิทธิ์ในการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบเบื้องต้น ดังนี้
 
 - กรณีที่ตรวจพบว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐาน ที่ผู้สมัครแจ้ง และได้ลงลายมือรับรองไว้แล้วไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร กฟผ.จะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครตั้งแต่ต้น
 
 - การเรียกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบเข้ารับการทดสอบในจำนวนที่เหมาะสมกับความต้องการของอัตราที่รับสมัคร โดยจะพิจารณาตามลำดับการสมัครจนกว่าจะครบกำหนดที่เหมาะสม
 
 การทดสอบเบื้องต้น กฟผ.จัดให้มีการทดสอบข้อเขียนวิชาพื้นฐาน และวิชาเฉพาะตำแหน่ง ดังนี้
 
 วิชาที่ทดสอบ วิชาพื้นฐานระดับคุณวุฒิ ปวช.-ปวส. รวม 3 วิชา
 
 1. ข้อสอบวัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา (Aptitude Test)
 
 2. ข้อสอบวัดคุณลักษณะนิสัย (Personality Test)
 
 3. ข้อสอบภาษาอังกฤษ (English Language Test)
 
 วิชาเฉพาะตำแหน่ง ตามตำแหน่ง ระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา ระดับคุณวุฒิปริญญา รวม 2 วิชา
 
 1. ข้อสอบวัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา (Aptitude Test)
 
 2. ข้อสอบวัดคุณลักษณะนิสัย (Personality Test) วิชาเฉพาะตำแหน่ง ตามตำแหน่ง ระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา
 
 
 
 
 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง :
 
  http://www.egat.co.th
 
 ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร :
 
  http://www.recruitment.egat.co.th/document/egat_recruit52.pdf
 
 ที่อยู่ / รับสมัคร / แผนที่ /ที่ตั้ง :
 
   
 
 หมายเลขโทรศัพท์ / Fax :
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com