ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอังคารที่ 7 ก.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

t งานราชการ


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รับ อาจารย์ (บัดนี้ - 29 พฤษภาคม 2552)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รับ อาจารย์ (บัดนี้ - 29 พฤษภาคม 255 2)
 
 ประกาศรับสมัคร :
 
  27 พฤษภาคม 2552
 
 รายละเอียด :
 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงาน ตำแหน่งประเภทวิชาการ
 
 ประจำคณะครุศาสตร์ 2 อัตรา
 
 1. อาจารย์ ประจำสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
 
 - วุฒิปริญญาเอก หรือโท ทางสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
 
 2. อาจารย์ ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ หรือสถิติศาสตร์ หรือสถิติประยุกต์
 
 - วุฒิปริญญาเอก หรือโท ทางสาขาวิชาคณิต ศาสตร์ การสอนคณิตศาสตร์ สถิติศาสตร์ สถิติประยุกต์ สถิติการศึกษา
 
 ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 อัตรา
 
 3. อาจารย์ ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 2 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาเอก หรือโท ทางสาขาวิชาพยาบาล ศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขศาสตร์
 
 - มีความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ เป็นอย่างดี
 
 - มีความสามารถในการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ในสาขาวิชาที่สมัครสอบ
 
 4. อาจารย์ ประจำสาขาวิชาชีววิทยา 1 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาเอก หรือโท ทางสาขาวิชาพันธุศาสตร์ จุลชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ ชีววิทยา
 
 - มีความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 
 - มีความสามารถในการใช้เครื่องมือวิทยา ศาสตร์ในสาขาวิชาที่สมัครสอบ
 
 ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 อัตรา
 
 5. อาจารย์ ประจำสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
 
 - วุฒิปริญญาเอก หรือโท จากสถาบันอุดมศึกษา ที่ ก.พ.รับรอง ทางสาขาสารสนเทศศาสตร์ สาขาสารสนเทศศึกษา สาขาการจัดการสารสนเทศ สาขาเทคโน โลยีสารสนเทศ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา
 
 - มีประสบการณ์สอนในระดับอุดมศึกษา (ถ้ามี)
 
 6. อาจารย์ ประจำสาขาวิชาดนตรี
 
 - วุฒิปริญญาโท ทางด้านดนตรีศึกษา ดนตรีสากล มนุษยวิทยา การดนตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางดนตรี
 
 - มีความรู้ความสามารถทางด้าน Keyboard คอมพิวเตอร์ดนตรี หรือการบันทึกเสียงดนตรี
 
 7. อาจารย์ ประจำสาขานิติศาสตร์
 
 - วุฒิปริญญาเอก หรือโท ทางสาขานิติศาสตร์
 
 8. อาจารย์ ประจำสาขาวิชาภาษาไทย
 
 - วุฒิปริญญาโท ทางสาขาการศึกษามหาบัณฑิต (ภาษาไทย หรือไทยคดี) อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษา ไทย) และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาศาสตร์)
 
 - มีประสบการณ์ด้านการสอนในสถาบันอุดม ศึกษา (ถ้ามี)
 
 9. อาจารย์ ประจำสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
 
 - วุฒิปริญญาเอก หรือโท ทางสาขาวิชาภาษาอังกฤษ การสอนวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษธุรกิจภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง
 
 - มีประสบการณ์ด้านการสอนในสถาบันอุดมศึกษา (ถ้ามี)
 
 10. อาจารย์ ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 
 - วุฒิปริญญาเอก หรือโท ทางสาขาวิชาบริหาร ธุรกิจ
 
 - มีประสบการณ์ด้านการสอนในระดับอุดมศึกษา ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว การโรงแรม การตลาด หรือการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (ถ้ามี)
 
 11. อาจารย์ ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา
 
 - วุฒิปริญญาเอก หรือโท ทางด้านสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสำรวจ วิศวกรรมแหล่งน้ำวิศวกรรมชลประทาน สถาปัตยกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 
 12. อาจารย์ ประจำคณะวิทยาการจัดการ ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
 
 - วุฒิปริญญาโท ทางสาขาเศรษฐศาสตร์ และต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
 
 - มีประสบการณ์การสอนในระดับอุดมศึกษา (ถ้ามี)
 
 ตำแหน่งอาจารย์ ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี (ทดลองงาน)
 
 คุณสมบัติทั่วไป
 
 - เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามความในข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551
 
 - หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 
 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน ต้องยื่นใบสมัคร ด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2552 ในวันและเวลาราชการ ณ งานบริหารบุคคลและนิติกร อาคาร 10 ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลกนคร
 
 เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร
 
 - หนังสือรับรองการศึกษา (ฉบับที่สภามหา วิทยาลัยอนุมัติ) หรือปริญญาบัตร และใบระเบียนแสดง ผลการเรียน ต้นฉบับ พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
 
 - ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
 
 - บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
 
 - รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตา สีดำ ซึ่งถ่ายไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 
 - หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
 
 - สำเนาใบผ่านการเกณฑ์หาร จำนวน 1 ชุด
 
 - หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน (ถ้ามี)
 
 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแข่งขัน
 
 ผู้สมัครเข้าสอบแข่งขันต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร ตำแหน่งละ 100 บาท โดยต้องชำระค่าสมัครที่ งานคลัง อาคาร 10 ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน ในวันที่ 4 มิถุนายน 2552 ณ ป้ายประชา สัมพันธ์งานบริหารงานบุคคลและนิติกร อาคาร 10 ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หรือ http://snru.ac.th และสอบแข่งขันในวันที่ 10 มิถุนายน 2552 (สถานที่สอบจะประกาศให้ทราบพร้อมกับการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ)
 
 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง :
 
  http://www.snru.ac.th
 
 ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร :
 
   
 
 ที่อยู่ / รับสมัคร / แผนที่ /ที่ตั้ง :
 
  680 ม. 11 ถ.นิตโย ต.ธาตเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47000
 
 หมายเลขโทรศัพท์ / Fax :
 
 
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com