ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันศุกร์ที่ 3 ก.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

t งานราชการ


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับวุฒิปริญญาตรี - โท (บัดนี้ - 29 พฤษภาคม 2552)

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับวุฒิปริญญาตรี - โท (บัดนี้ - 29 พฤษ ภาคม 2552)
 
 ประกาศรับสมัคร :
 
  27 พฤษภาคม 2552
 
 รายละเอียด :
 
   สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มอบหมายให้กองการต่างประเทศ ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกด้วยวิธีการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ สังกัดกองการต่างประเทศ ดังนี้
 
 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
 
 ตำแหน่งรองสารวัตร (ทำหน้าที่วิเทศสหการ) ฝ่ายการต่างประเทศ 2 กองการต่างประเทศ
 
 - วุฒิปริญญาตรี เกียรตินิยม หรือปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ จีนกลาง ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน รัสเซีย โดยจะต้องมีความรู้อย่างน้อย 2 ภาษา โดยภาษาที่ 2 ต้องศึกษาเล่าเรียนมาไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต และจะต้องมีความรู้ภาษาต่างประเทศเป็นอย่างดี โดยผ่านการทดสอบพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่าระดับ 6 หรือ MICHIGAN TEST ไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน
 
 - ต้องเป็นวุฒิการศึกษาที่ ก.ตร. หรือสำนักงาน ก.พ. ได้รับรองไว้แล้ว
 
 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 
 ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ ห้องประชุม กองการต่างประเทศ อาคาร 1 ชั้น 10 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2552 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น
 
 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
 
 1. แบบบันทึกข้อมูลบุคคล ตามที่กำหนดไว้ใน ผนวก ข. ท้ายประกาศนี้
 
 2. รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ขนาด 1x1 นิ้ว ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตา โดยถ่ายในครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2552) จำนวน 6 รูป
 
 3. สำเนาปริญญาบัตร ที่แสดงว่ามีวุฒิการศึกษาตรงกับประกาศรับสมัคร จำนวน 2 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร (29 พฤษภาคม 2552)
 
 4. สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 2 ฉบับ
 
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
 
 6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรประจำตัวพนักงานของรัฐ จำนวน 2 ฉบับ
 
 7. กรณีเป็นชาย ต้องมีหลักฐานทางทหารอย่างใดอย่างหนึ่ง (ฉบับจริง พร้อมสำเนา 2 ฉบับ) ดังต่อไปนี้
 
 - ทหารกองเกินที่ผ่านการตรวจเลือกตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารแล้ว ให้ใช้ใบรับรอง ผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (แบบ สด.43) ส่วนทหารกองเกินที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและทหารกองหนุนประเภท 2 ให้ใช้ใบสำคัญ (แบบ สด.9) สำหรับทหารที่ปลดจากกองประจำการ (ทหารกองหนุน ประเภทที่ 1) ให้ใช้หนังสือสำคัญ (แบบ สด.8)
 
 - ผู้สำเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป ให้ใช้หลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
 
 - หนังสือสำคัญ (แบบ สด.8) ที่ใช้ประกอบกับสมุดประจำตัวทหารกองหนุนประเภทที่ 1
 
 - หนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะแสดง ว่าได้สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป โดยมีหลักฐานประทับวันขึ้นทะเบียนเป็นทหารกองประจำการ และเลขเครื่องหมาย และแสดงว่าได้ปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 ในหนังสือสำคัญนั้นแล้ว
 
 ในกรณีหนังสือประจำตัวแสดงวิทยฐานะดังกล่าวข้างต้น ยังไม่มีหลักฐานประทับวันขึ้นทะเบียนเป็นทหารกองประจำการ และเลขเครื่องหมายแสดงว่าได้ปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 ให้มีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชากองพัน หรือเทียบเท่าขึ้นไป ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการนำปลดเป็นกองหนุนประเภทที่ 1 เป็นผู้รับรองว่าอยู่ระหว่างดำเนินการนำปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 ไปแสดงควบคู่กัน
 
 - หลักฐานทางทหารอื่น ๆ
 
 8. หนังสือรับรองความประพฤติของผู้สมัคร ตามที่กำหนดไว้ในผนวก ค. ท้ายประกาศนี้ พร้อมสำเนา บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐของผู้รับรอง จำนวน 2 ฉบับ
 
 9. สำเนาเอกสารแสดงว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศ
 
 10. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล เป็นต้น จำนวน 2 ฉบับ
 
 ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า "สำเนาถูกต้อง" และลงลายมือชื่อกำกับไว้ทุกฉบับ และนำเอกสารตัวจริงมาแสดงในวันสมัคร หากเอกสารฉบับใดเป็นภาษาต่างประเทศให้แปลเป็นภาษาไทย และรับรองความถูกต้องมาด้วย
 
 ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามที่ประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นและแสดงหลักฐานด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด หากยื่นหลักฐาน
 
 ไม่ครบถ้วนหรือไม่มาดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการคัดเลือก หรือขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด จะถูกตัดสิทธิในการเป็น ผู้ได้รับการคัดเลือก และหากมีกรณีปลอมหรือใช้เอกสาร ปลอมมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่จะถูกดำเนินคดีจนถึงที่สุดสำเนาเอกสารทุกฉบับที่ผู้สมัครได้ยื่นในวันสมัคร แก่เจ้าหน้าที่ ถือเป็นเอกสิทธิของกองการต่างประเทศที่จะดำเนินการใด ๆ ตามที่เห็นสมควร การบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกที่มีคุณวุฒิการศึกษาจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ดังนี้
 
 - กรณีผู้ที่มีปริญญาทางด้านภาษาต่างประเทศ ยกเว้นภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นวุฒิที่ ก.ตร.กำหนดให้เป็นวุฒิที่ใช้คัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการตำรวจได้ (วุฒิที่ ก.ตร.กำหนดให้เป็นวิชาชีพขาดแคลน) จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรในสังกัดกองการต่างประเทศ ยศว่าที่ร้อยตำรวจตรี หรือว่าที่ร้อยตำรวจตรีหญิง แล้วแต่กรณี รับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ระดับ ส.1 ขั้นต่าง ๆ แล้วแต่กรณี ดำรงตำแหน่ง รองสารวัตร (ทำหน้าที่วิเทศสหการ) ฝ่ายการต่างประเทศ 2 กองการต่างประเทศ (ตำแหน่งเลขที่ 19813)
 
 - กรณีผู้ที่มีวุฒิทางด้านภาษาอังกฤษจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนในสังกัดกองการต่างประเทศ ยศสิบตำรวจตรี หรือสิบตำรวจตรีหญิง แล้วแต่กรณีรับอัตราเงินเดือนระดับ ป.1 ขั้น 1 (4,630 บาท) ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่ (ทำหน้าที่ธุรการ) ฝ่ายการต่างประเทศ 2 กองการต่างประเทศ (ตำแหน่งเลขที่ ปตท.132) ก่อน และเมื่อผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตร ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด จะได้รับการแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ยศว่าที่ร้อยตำรวจตรี หรือว่าที่ร้อยตำรวจหญิง แล้วแต่กรณี รับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ระดับ ส.1 ขั้นต่าง ๆ แล้วแต่กรณี ดำรงตำแหน่ง รองสารวัตร (ทำหน้าที่วิเทศสหการ) ฝ่ายการต่างประเทศ 2 กองการต่างประเทศ (ตำแหน่งเลขที่ 19813)
 
 - กรณีผู้ที่มีวุฒิทางด้านภาษาอังกฤษจะได้รับการบรรจุ และแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ในสังกัดกองต่างประเทศ ยศสิบตำรวจตรี หรือสิบตำรวจตรีหญิง แล้วแต่กรณี รับอัตราเงินเดือน ระดับ ป.1 ขั้น 1 (4,630 บาท) ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่ (ทำหน้าที่ธุรการ) ฝ่ายการต่างประเทศ 2 กองการต่างประเทศ (ตำแหน่งเลขที่ ปตท.131) ก่อน และเมื่อผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดจะได้รับการแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ยศว่าที่ร้อยตำรวจตรี หรือว่าที่ร้อยตำรวจตรีหญิง แล้วแต่กรณี รับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ระดับ ส.1 ขั้นต่าง ๆ แล้วแต่กรณี ดำรงตำแหน่ง รองสารวัตร (ทำหน้าที่วิเทศสหการ) ฝ่ายการต่างประเทศ 2 กองการต่างประเทศ (ตำแหน่งเลขที่ 19813)
 
 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง :
 
  http://www.royalthaipolice.go.th
 
 ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร :
 
   
 
 ที่อยู่ / รับสมัคร / แผนที่ /ที่ตั้ง :
 
  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
 
 หมายเลขโทรศัพท์ / Fax :
 
 
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com