ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันพฤหัสบดีที่ 28 พ.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

t งานราชการ


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
อบต.บัวสลี รับ วุฒิป.4 - ปวช. (บัดนี้ - 3 กรกฎาคม 2552)

อบต.บัวสลี รับ วุฒิป.4 - ปวช. (บัดนี้ - 3 กรกฎาคม 2552)
 ประกาศรับสมัคร :  30 มิถุนายน 2552
 รายละเอียด :   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ประสงค์จะเปิดรับสมัครพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำนวน 3 ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
 1. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก
 1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ
 1.1.1 ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 อัตรา
 1.1.2 ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
 
 1.2 พนักงานจ้างทั่วไป
 1.2.1 ตำแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
 
 2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก
 
 2.1 คุณสมบัติทั่วไป ผู้ที่จะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
 2.1.1 มีสัญชาติไทยมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี
 2.1.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 2.1.3 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ
 จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้าม
 เบื้องต้น สำหรับพนักงานส่วนตำบล
 2.1.4 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน
 พรรคการเมือง
 2.1.5 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น
 2.1.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำความ
 ผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 2.1.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
 หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
 2.1.8 ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของ
 หน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
 
 2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง/ลักษณะงาน และอัตราค่าตอบแทน หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 พนักงานจ้างตามภารกิจ
 1. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 ผู้สมัครต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนด ว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 หน้าที่และความรับผิดชอบ
 ปฏิบัติงานชั้นต้นเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ภัยธรรมชาติ ที่ไม่ยากภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิดหรือตามคำสั่งหรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัด หรือละเอียดถี่ถ้วนและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 การให้ได้รับเงินเดือน
 ให้ได้รับเงินเดือนอัตราเงินเดือนละ 5,760.- บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,500.- บาท หรือตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551
 2. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 1. ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ปวช. หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ หรือ
 2. ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ และต้องมีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการขับรถยนต์มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 ปี พร้อมทั้งมีใบรับรองการผ่านงาน
 3. มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ ประเภท 2 ขึ้นไป ตามกฎหมายและมีความรู้ความสามารถด้านยานยนต์ตลอดจน
 การซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์ หรือเคยผ่านงานที่เกี่ยวข้องมาแล้ว
 หน้าที่และความรับผิดชอบ
 ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ บำรุงรักษา ทำความสะอาดรถยนต์และแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ในการใช้รถยนต์ และดูแลรักษาตรวจสอบเครื่องยนต์ให้อยู่ในการใช้งานได้ดี และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 ให้ได้รับเงินเดือนอัตราเงินเดือนละ 5,760.- บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,500.- บาท หรือตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551
 
 พนักงานจ้างทั่วไป
 1. ตำแหน่งคนงานทั่วไป
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีความสามารถในการ
 ปฏิบัติงานในหน้าที่
 หน้าที่และความรับผิดชอบ
 ปฏิบัติหน้าที่ใช้แรงงานทั่วไป และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 การให้ได้รับเงินเดือน
 ให้ได้รับเงินเดือนอัตราเงินเดือนละ 5,080.- บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,500.- บาท หรือตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551
 
 3. ระยะเวลาการรับสมัคร และสถานที่รับสมัคร
 3.1 รับสมัครระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2552 ในเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ)
 3.2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2552
 3.3 สอบในวันที่ 15 กรกฎาคม 2552 และประกาศผลสอบในวันที่ 17 กรกฎาคม 2552
 3.4 สถานที่รับสมัคร ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี หมู่ที่ 1 บ้านแม่มอญ ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 57250 โทรศัพท์ 0-5367-3657 ต่อ 13 โทรสาร 0-5367-3885
 
 4. เอกสารหลักฐานการรับสมัคร
 4.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 4.2 สำเนาวุฒิการศึกษา โดยให้ผู้สมัครสอบเขียนรับรองว่าถ่ายจากต้นฉบับจริง และลงลายมือชื่อกำกับไว้ด้วย จำนวน 1 ฉบับ
 4.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน โดยให้ผู้สมัครสอบเขียนรับรองว่าถ่ายจากต้นฉบับจริง และลงลายมือชื่อกำกับไว้ด้วย จำนวน 1 ฉบับ
 4.4 สำเนาทะเบียนบ้าน โดยให้ผู้สมัครสอบเขียนรับรองว่าถ่ายจากต้นฉบับจริง และลงลายมือชื่อกำกับไว้ด้วย จำนวน 1 ฉบับ
 4.5 ใบรับรองแพทย์ที่ได้ระบุผ่านการตรวจสุขภาพและออกให้ไม่เกิน 1 เดือน
 4.6 หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล ทะเบียนสมรสจำนวน 1 ฉบับ (กรณีชื่อตัว – ชื่อสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)
 4.7 หนังสือรับรองการผ่านงานมาไม่ต่ำกว่า 5 ปี จากนายจ้างหรือหน่วยงานเฉพาะตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ กรณีใช้วุฒิ ม.6 มาสมัคร
 
 5. ค่าธรรมเนียมการสมัคร
 5.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ อัตราค่าธรรมเนียม 100 บาท
 5.2 พนักงานจ้างทั่วไป อัตราค่าธรรมเนียม 50 บาท
 
 6. หลักเกณฑ์การเลือกสรร
 6.1 สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (สอบข้อเขียน)
 - ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 6.2 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)
 - พิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบจากการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ท่วงที วาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น
 - ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ มีการสอบภาคปฏิบัติ
 
 7. เกณฑ์การตัดสิน
 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก จะต้องมีคะแนนสูงสุด
 
 8. การขึ้นบัญชีผู้คัดเลือกได้
 จะเรียงลำดับที่จากผู้คัดเลือกได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้ได้รับ
 การคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวคัดเลือกก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า และจะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันประกาศผลแต่ถ้ามีการคัดเลือกอย่างเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้คัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้คัดเลือกได้ในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
 
 9. การบรรจุ
 9.1. ผู้ได้รับการคัดเลือก จะได้รับการบรรจุตามลำดับที่ในบัญชี ได้ต่อเมื่อได้รับแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี
 9.2. องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลีมีงบประมาณเพียงพอในการสั่งจ้าง
 9.3. ในวันทำสัญญาจ้างต้องนำข้าราชการ ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป หรือเทียบเท่ามาทำสัญญาค้ำประกันการทำงานในวันทำสัญญาด้วย
 
 
 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง :  
 ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร :  
 ที่อยู่ / รับสมัคร / แผนที่ /ที่ตั้ง :  องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี หมู่ที่ 1 บ้านแม่มอญ ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 57250
 หมายเลขโทรศัพท์ / Fax :  0-5367-3657 ต่อ 13
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com