ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันพฤหัสบดีที่ 28 พ.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

t งานราชการ


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
อบต.เขาไม้แก้ว รับ พนักงานจดมาตรวัดน้ำ ( 1 - 15 กรกฎาคม 2552 )

อบต.เขาไม้แก้ว รับ พนักงานจดมาตรวัดน้ำ ( 1 - 15 กรกฎาคม 2552 )
 ประกาศรับสมัคร :  30 มิถุนายน 2552
 รายละเอียด :   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและ
 เลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา
 ฉะนั้น อาศัยอำนาจความในข้อ 18 และข้อ 19 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
 ตำบลจังหวัดชลบุรี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ซึ่งออกตามความในมาตรา 13 และมาตรา
 14 ประกอบมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มติคณะกรรมการ
 กลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) ในการประชุม ครั้งที่ 2/2547 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2547 จึงประกาศ
 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้
 
 1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
 พนักงานจ้างทั่วไป
 ส่วนโยธา (1) พนักงานจดมาตรวัดน้ำ 1 อัตรา
 
 2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและมีคุณสมบัติเฉพาะ
 ตำแหน่งดังนี้
 2.1 คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม
 ข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชลบุรี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
 พนักงานจ้าง ดังต่อไปนี้
 มีสัญชาติไทย
 (1) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี และไม่เกินหกสิบปี
 (2)ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 (3) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ
 จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนด โรคที่เป็นลักษณะต้องห้าม
 เบื้องต้น สำหรับพนักงานส่วนตำบล
 (4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน
 พรรคการเมือง
 (5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหาร
 ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
 (6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำ
 ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 (7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการรัฐวิสาหกิจหรือ
 หน่วยงานอื่นของรัฐ
 (8) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงาน
 ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
 2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ผู้สมัครตำแหน่งใดจะต้องเป็นผู้มี
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 - ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้และมี
 ความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 ลักษณะงาน
 - ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจดมาตรวัดน้ำ และคำนวณปริมาตรน้ำจากมาตรวัดน้ำของผู้ใช้น้ำ
 และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 
 3. อัตราค่าตอบแทน
 พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานจดมาตรวัดน้ำ
 - จะได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 5,080 บาท และ
 - เงินเพิ่มค่าครองชีพพิเศษชั่วคราว เดือนละ 1,500 บาท รวมเป็นเงิน 6,580 บาท
 
 4. ระยะเวลาการจ้าง
 4.1 พนักงานจ้างทั่วไป 1 ปี
 
 5. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
 5.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 5.2 สำเนาบัตรประจำตัวประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 5.3 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 5.4 ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ
 
 6. ระยะเวลาการรับสมัครและสถานที่รับสมัคร
 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2552 ระหว่างเวลา 08.30- 16.30
 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
 
 7. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร
 7.1 หลักเกณฑ์การเลือกสรรบุคคล ใช้หลักเกณฑ์ ดังนี้
 (1) ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน (40 คะแนน)
 (2) ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการ
 ปฏิบัติงาน ( 40 คะแนน)
 (3) คุณลักษณะอื่น ๆ ของบุคคลที่จำเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
 ( 20 คะแนน )
 7.2 วิธีการสรรหาและเลือกสรร
 ใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์และทดสอบทักษะเฉพาะบุคคล
 
 8. เกณฑ์การตัดสิน
 ผู้ที่ถือว่าผ่านการเลือกสรรจะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
 
 9. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 20 กรกฎาคม 2552
 
 10. กำหนดการสรรหา วันที่ 23 กรกฎาคม 2552 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
 
 11. ประกาศผล วันที่ 28 กรกฎาคม 2552
 
 12. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรไว้ไม่เกิน 1 ปี
 นับแต่วันประกาศผล
 
 13. การทำสัญญาจ้าง
 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะได้รับการจ้างตามลำดับในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ ในแต่ละ
 ตำแหน่งตามตำแหน่งว่างขององค์การบริหารส่วนตำบล
 
 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง :  http://www.khaomaikaew.com
 ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร :  
 ที่อยู่ / รับสมัคร / แผนที่ /ที่ตั้ง :  44/1 หมู่ที่ 1 ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
 หมายเลขโทรศัพท์ / Fax :  0-3830-9228-9
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com