ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 



หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอังคารที่ 26 พ.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

t งานราชการ


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง รับ อาจารย์ (ปิดรับสมัคร 10 กรกฎาคม 2552)

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง รับ อาจารย์ (ปิดรับสมัคร 10 กรกฎาคม 2552)
 ประกาศรับสมัคร :  08 กรกฎาคม 2552
 รายละเอียด :   มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ครั้งที่ 2) ดังนี้
 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
 1. อาจารย์ เลขที่ 21
 
 - วุฒิปริญญาเอก/โท สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมอุตสาหการ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 
 2. อาจารย์ เลขที่ 22
 
 - วุฒิปริญญาโท วิศวกรรมโยธา (วศ.ม.) สาขาวิชาวิศวกรรมเทคนิคธรณี วิศวกรรมสำรวจ วิศวกรรมขนส่ง วิศวกรรมแหล่งน้ำ การบริหารงานก่อสร้าง
 
 คณะวิทยาการจัดการ
 
 3. อาจารย์ เลขที่ 24
 
 - วุฒิปริญญาเอก/โท สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและสารสนเทศ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
 - ผู้สมัครจะต้องมีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญา ตรี/โท/เอก วุฒิใดวุฒิหนึ่งที่ตรงกับสาขาวิชาที่รับสมัคร
 
 4. อาจารย์ เลขที่ 25
 
 - วุฒิปริญญาเอก/โท สาขาวิชาการบัญชี
 
 - ผู้สำเร็จการศึกษา ต้องนำใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ใบปริญญาบัตร หรือใบรับรองคุณวุฒิ จากสถาบันการศึกษา ซึ่งต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้มีอำนาจก่อนวันปิดรับสมัคร
 
 - ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษา โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรในระดับปริญญาโทไม่น้อยกว่า 3.25
 
 - มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
 
 - ผู้สมัครจะต้องมีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญา ตรี/โท/เอก ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่รับสมัคร
 
 - มีประสบการณ์ด้านการสอน ทำงาน หรือทำวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 5. อาจารย์ เลขที่ 26
 
 - วุฒิปริญญาเอก/โท สาขาวิชานิเทศศาสตร์
 
 - ผู้สำเร็จการศึกษาต้องนำใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ใบปริญญาบัตร หรือใบรับรองคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษา ซึ่งต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้มีอำนาจมาแสดงก่อนวันปิดรับสมัคร
 
 - ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษา โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรในระดับปริญญาโท ไม่น้อยกว่า 3.25 มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
 
 - ผู้สมัครจะต้องมีคุณวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี/โท/เอก ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่รับสมัคร มีประสบการณ์ด้านการสอน ทำงาน หรือทำวิจัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 6. อาจารย์ เลขที่ 27
 
 - วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 
 - ผู้สำเร็จการศึกษาต้องนำใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ใบปริญญาบัตร หรือใบรับรองคุณวุฒิ จากสถาบันการศึกษา ซึ่งต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้มีอำนาจมาแสดงก่อนวันปิดรับสมัคร
 
 - ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษา โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรในระดับปริญญาโท ไม่น้อยกว่า 3.25 มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี ผู้สมัครจะต้องมีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี/โท ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่รับสมัคร
 
 - มีประสบการณ์ด้านการสอน ทำงาน หรือทำวิจัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 7. อาจารย์ เลขที่ 28
 
 - วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยี อินเตอร์เน็ตและสารสนเทศ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยี สารสนเทศ
 
 - ผู้สมัครจะต้องมีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญา ตรี/โท วุฒิใดวุฒิหนึ่งที่ตรงกับสาขาวิชาที่รับสมัคร สังกัดวิทยาลัยมวยไทย
 
 8. อาจารย์ เลขที่ 35
 
 - วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาวิชาแพทย์แผนไทย หรือแพทย์แผนประยุกต์ อายุไม่เกิน 35 ปี
 
 - มีใบประกอบโรคศิลปะทั้ง 3 สาขา ได้แก่ สาขาเวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย การผดุงครรภ์ไทยและนวดไทย
 
 - มีความรู้ความสามารถในการวิจัยการแพทย์แผนไทย
 
 - มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ และปฏิบัติงานด้านคลินิกแพทย์แผนไทย
 
 หมายเหตุ ผู้ที่จบวุฒิการศึกษาต่างประเทศจะต้องมีผลการเรียนเทียบเท่าเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด ระยะเวลาการจ้าง เป็นระยะเวลา 3 ปี
 
 ผู้ประสงค์ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2552 (ในวันและเวลาราชการ)
 
 เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมาประกอบการยื่นใบสมัคร (พร้อมฉบับจริง)
 
 - สำเนาใบรับรองคุณวุฒิและใบระเบียนแสดงผลการเรียน ซึ่งสถานศึกษาออกให้โดยผ่านการพิจารณา อนุมัติจากผู้มีอำนาจอย่างช้าภายในวันสุดท้ายของ
 
 วันรับสมัครจึงจะถือว่าเป็นผู้มีคุณสบัติตามประกาศรับสมัคร
 
 - ใบรับรองการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ จากสถาบัน ที่สำเร็จการศึกษา และ/หรือใบรับรองประสบการณ์ในกรณีที่เคยผ่านงานอื่นมาก่อน และ/หรือใบรับรองความสามารถพิเศษ และ/หรือหลักฐานใด ๆ ที่แสดงว่าผู้สมัครมีความรู้ความสามารถ (จะต้องมีอายุของเอกสาร ไม่เกิน 2 ปี)
 
 - สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 
 - รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 3x4 ซม. ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน 3 รูป
 
 
 
 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง :  http://www.mcru.ac.th
 ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร :  
 ที่อยู่ / รับสมัคร / แผนที่ /ที่ตั้ง :  เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         



หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com