ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันจันทร์ที่ 25 พ.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

t งานราชการ


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
คปภ. รับ วุฒิปริญญาตรี - โท

คปภ. รับ วุฒิปริญญาตรี - โท
 ประกาศรับสมัคร :  14 กรกฎาคม 2552
 รายละเอียด :   สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบ ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) รับสมัครผู้ที่มีความรู้และคุณสมบัติตามที่ระบุไว้เพื่อขึ้นบัญชีสำหรับสอบคัดเลือก เป็นพนักงาน ดังนี้
 
 1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบการตรวจสอบ
 
 - วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาบัญชี หรือการเงิน หรือเศรษฐมิติ หรือคณิตศาสตร์
 
 - มีผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดี หากมีคะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 หรือ 3.00 ขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 - มีความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์การทำงานด้านบริหารธุรกิจ หรือด้านการเงิน การบัญชี
 
 - มีทักษะการพูด อ่าน เขียน ในระดับดี
 
 - สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office Access, Oracle ได้ในระดับดี
 
 2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับบุคลากรประกันภัย
 
 - วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาบริหารธุรกิจ หรือกฎหมาย มีผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดี หากมีคะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 หรือ 3.00 ขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 - มีประสบการณ์ด้านการจดทะเบียนบริษัท
 
 - มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษด้านการพูดและการเขียนในระดับดี
 
 - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้ในระดับดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีทักษะในการสื่อสารติดต่อประสานงาน
 
 3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเคราะห์และกำกับ
 
 - วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาบัญชี หรือการเงิน หรือเศรษฐศาสตร์
 
 - มีผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดี หากมีคะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 หรือ 3.00 ขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 - มีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในการทำงานด้านการวิเคราะห์งบการเงิน การบัญชีและมาตรฐานการบัญชี
 
 - มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี
 
 - สามารถใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป MS Office
 
 4. เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่อาวุโส เจ้าหน้าที่ชำนาญการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและกองทุน
 
 - วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาบัญชี
 
 - มีผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดี หากมีคะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 หรือ 3.00 ขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 - มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี
 
 - กรณีที่มีใบอนุญาตผู้สอบบัญชี หรือใบอนุญาต ผู้สอบบัญชีภาษีอากรจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ได้ในระดับดี
 
 5. เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายวางแผนระบบการกำกับ
 
 - วุฒิปริญญาโท ด้านการเงิน (Finance)
 
 - มีผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดี หากมีคะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไปจะได้รับการพิจารณาเป็กรณีพิเศษ
 
 - วุฒิปริญญาตรี/โท ด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย หรือสถิติประกันภัย หรือการประกันภัย หรือบริหารความเสี่ยง มีผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดี สำหรับกรณีปริญญาตรีหากมีคะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป หรือกรณีปริญญาโท หากมีคะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ กรณีเป็นปริญญาโททางด้านการเงิน ต้องมีประสบการณ์การทำงานในสถาบันการเงินหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 3-5 ปี - มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษด้านการอ่านและการเขียนในระดับดีขึ้นไป
 
 - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้ในระดับดี
 
 6. เจ้าหน้าที่ กลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ ด้านมาตรฐานและพัฒนาการประเมิน
 
 - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาโยธา หรือสาขาเครื่องกล หรือสาขาอุตสาหการ มีผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดี
 
 - หากมีคะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 หรือ 3.00 ขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 - มีประสบการณ์ทางด้านการออกแบบ ควบคุม
 
 - มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี
 
 - มีใบประกอบวิชาชีพจากสภาวิศวกร
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 
 - มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 
 - มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี
 
 - มีความรู้ ประสบการณ์ในงานและคุณสมบัติอื่น ๆ
 
 ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัคร Download File ใบสมัครงานที่นี่ พร้อมหลักฐานต่าง ๆ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป กรณีส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ส่งใบสมัครงานพร้อมแนบหลักฐานการสมัครงานทางไปรษณีย์พร้อมวงเล็บมุมจดหมาย (สมัครงาน) มาที่ สำนักงานคณะ กรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 44/100 ถ.นนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2552 เป็นต้นไป สำนักงาน คปภ. จะย้ายที่ตั้งสำนักงานไปที่ 22/79 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10330 ดังนั้น จึงให้ส่งใบสมัครงานไปตามที่อยู่ดังกล่าว
 
 - กรณีส่งใบสมัครทาง E-mail กรอกรายละเอียด ใบสมัครงานให้ครบถ้วน และ Attach File ใบสมัครงานพร้อมหลักฐานการสมัครส่งมาที่ E-mail: HR@oci.or.th
 
 หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
 
 - รูปถ่ายขนาด 1x1.5 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี จำนวน 1 รูป (กรณีส่งใบสมัคร E-mail ให้ใช้รูปถ่ายสแกนติดมากับใบสมัครได้)
 
 - หลักฐานการศึกษา (Transcript)
 
 - ประวัติส่วนตัว (Resume)
 
 - หลักฐานหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา เช่น ความรู้ความสามารถใช้โปรแกรมต่าง ๆ หรือเอกสารรับรอง เช่น ใบอนุญาตทนายความ CPA (ถ้ามี)
 
 สำนักทรัพยากรบุคคล โทร. 0-2547-4535/โทรสาร 0-2547-4583 E-mail: HR@oic.or.th ส่วนหมายเลขใหม่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง) หรือ E-mail: HR@oic.or.th
 
 Website :  http://www.oic.or.th
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com