ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันศุกร์ที่ 3 ก.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

t งานราชการ


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รับ วุฒิปริญญาตรี (บัดนี้ - 19 กรกฎาคม 2552)

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รับ วุฒิปริญญาตรี (บัดนี้ - 19 กร กฎาคม 2552)
 ประกาศรับสมัคร :  14 กรกฎาคม 2552
 รายละเอียด :   ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามข้อบังคับว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552 ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน 2552 มหาวิทยาลัยจึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 2/2552 ดังนี้
 
 1. ตำแหน่ง / อัตราเงินเดือน
 พนักงานมหาวิทยาลัย
 - ตำแหน่งประเภททั่วไป จำนวน 2 อัตรา
 - ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ จำนวน 1 อัตรา
 ระดับปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 9,520 บาท
 (กำหนดให้ทดลองปฏิบัติงานเป็นเวลา 6 เดือน นับแต่วันเริ่มปฏิบัติงาน)
 
 2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 ประเภททั่วไป
 1. นักตรวจสอบภายใน สังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน
 - วุฒิปริญญาตรี
 2. นักสุขศึกษา สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี
 - วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณสุขศาสตร์ หรือพยาบาลศาสตร์
 - ผ่านการเรียนการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
 - มีความรู้ในเรื่องการใช้ยาเบื้องต้น
 ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ
 3. วิศวกร สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี
 - วุฒิปริญญาตรี
 - มีใบประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม (ใบ กว.)
 
 3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบแข่งขันขอและยื่นใบสมัครได้ที่งานบริหาร- งานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี อาคาร 9 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้ตั้งแต่วันที่ 12 – 19 กรกฎาคม พ.ศ.2552 เวลา 09.00 – 15.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
 
 4. เอกสารหลักฐานที่จะต้องนำไปยื่นในการสมัคร
 4.1 ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์
 4.2 บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
 4.3 ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
 4.4 ใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยให้การรับรอง ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ (กรณีที่รับปริญญาบัตรแล้วให้ใช้ปริญญาบัตร ถ้ายังไม่ได้รับปริญญาบัตรให้ใช้หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัย ให้การรับรอง)
 4.5 ใบรายงานผลการเรียนฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
 4.6 ใบสำคัญทางทหาร (เพศชาย) ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
 4.7 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ แต่งกายด้วยชุดสุภาพ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป
 4.8 หลักฐานการผ่านงานหรือแสดงความชำนาญการ (ถ้ามี)
 4.9 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
 (โปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพ)
 
 5. เงื่อนไขในการรับสมัคร
 5.1 ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร ในกรณีที่มีความผิดพลาด อันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสอบตามประกาศ รับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะ สำหรับผู้นั้น
 5.2 เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องติดตามประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการสอบแข่งขัน ในครั้งนี้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 
 6. ค่าธรรมเนียมในการสมัคร
 ผู้สมัครเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครคนละ 100 บาท
 
 7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ
 7.1 มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน/ปฏิบัติ ภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2552
 7.2 มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2552
 
 8. หลักสูตรและวิธีการสอบ
 มหาวิทยาลัยจะทำการคัดเลือกด้วยการสอบข้อเขียน/สอบภาคปฏิบัติ และประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา และประวัติ การทำงานของผู้สมัครด้วยการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เชาวน์ปัญญาและบุคลิกภาพ รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้
 
 9. วัน เวลา และสถานที่สอบ
 ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน/สอบปฏิบัติ ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2552 และเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2552 (ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับจำนวน ผู้เข้าสอบ) รายละเอียดการสอบและสถานที่สอบให้เป็นไปตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ
 
 10. เกณฑ์การตัดสิน
 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการสอบแข่งขันจะต้องผ่านเกณฑ์การสอบ ดังนี้
 10.1 ต้องได้คะแนนการสอบข้อเขียนวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ และได้คะแนนการสอบข้อเขียนรวมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ และ
 10.2 ต้องได้คะแนนสอบสัมภาษณ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ และผ่านอย่างเป็นเอกฉันท์
 
 11. การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบได้
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีจะประกาศผลการสอบโดยเรียงลำดับจากผู้ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับหมายเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในอันดับที่สูงกว่า และขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา 6 เดือน
 
 12. การบรรจุและแต่งตั้ง
 ผู้ที่สอบผ่านจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามจำนวนในประกาศรับสมัคร โดยจะแจ้งกำหนดวันรายงานตัว วันเข้าปฏิบัติหน้าที่เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ทราบในประกาศผล การสอบ
 อนึ่ง หากมีตำแหน่งว่างอีกภายหลังการบรรจุและแต่งตั้ง ผู้สอบได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเรียงตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบได้
 
 
 13. การประกาศผลสอบ
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีจะประกาศผลการสอบภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2552
 
 Website :  http://www.kru.ac.th
 เอกสารใบสมัคร :  http://www.kru.ac.th/images/stories/person/sob2-52.doc
 ที่อยู่ :  70 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000  
 Tel / Fax :  034-633227-30
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com