ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันศุกร์ที่ 3 ก.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

t งานราชการ


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
เทศบาลตำบลบางไผ่ รับ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี, คนงาน (บัดนี้ - 21 กรกฎาคม 2552)

เทศบาลตำบลบางไผ่ รับ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี, คนงา น (บัดนี้ - 21 กรกฎาคม 2552)
 ประกาศรับสมัคร :  14 กรกฎาคม 2552
 รายละเอียด :   ด้วยเทศบาลตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร จะดำเนินการรับสมัคร
 สอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2552
 อาศัยอำนาจตามความในหมวด 4 การสรรหา และการเลือกสรรของประกาศคณะกรรมการ
 พนักงานเทศบาลจังหวัดพิจิตร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2547 จึงประกาศรับสมัครสอบบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานจ้าง ดังต่อไปนี้
 
 1. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบ
 พนักงานจ้างตามภารกิจ
 1.1 ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
 หน้าที่และความรับผิดชอบ
 ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีที่ไม่ยาก ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิดหรือตามคำสั่งหรือแนวทางที่ปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัดหรือละเอียดถี่ถ้วนและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 ตรวจสอบใบสำคัญที่ไม่มีปัญหาหรือกฎระเบียบที่ชัดแจ้งอยู่แล้วลงทะเบียนและเก็บรักษา
 หลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับการเงินและบัญชีคัดแยกประเภทใบสำคัญ เขียนใบเสร็จรับเงิน ทำใบเบิก และใบนำส่งเงิน ช่วยทำฎีกาเบิกเงิน ช่วยนำเงินฝากและเบิกเงินจากธนาคารช่วยตรวจนับและรับจ่าย
 เงินสดและสิ่งแทนตัวเงิน ช่วยรวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ และการขออนุมัติ
 เบิกเงินงบประมาณช่วยทำบัญชีบางประเภท บัญชีรับจ่ายเงิน บัญชีพัสดุ เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่น
 ที่เกี่ยวข้อง
 
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง นี้ได้
 
 ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
 1. มีความรู้ในวิชาการบัญชีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล และกฎหมาย กฎ ระเบียบและ
 ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 3. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณเหมาะสมแก่การ
 ปฏิบัติงานในหน้าที่
 4. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ
 พนักงานจ้างทั่วไป
 1.2 ตำแหน่งคนงาน จำนวน 1 อัตรา
 ลักษณะงานเป็นงานที่ใช้แรงงานทั่วไป ซึ่งไม่ต้องใช้ความรู้หรือทักษะเฉพาะด้านในการปฏิบัติงาน
 ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 2. คุณสมบัติผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
 (1) มีสัญชาติไทย
 (2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี และไม่เกินหกสิบปี
 (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 (4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานเทศบาล
 (5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือ
 เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 (6) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
 (7) ไม่เป็นผู้เคยต้องได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำ
 ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือ
 ความผิดลหุโทษ
 (8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
 (9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของ
 หน่วยงานอื่น ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
 
 3. การจำหน่ายใบสมัคร การรับสมัครและสถานที่รับสมัคร
 3.1 การจำหน่ายใบสมัคร
 1) จำหน่ายใบสมัคร การรับสมัครสอบและสถานที่รับสมัคร
 รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 10 – 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 เวลา 08.30 -16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางไผ่ จำหน่ายใบสมัครราคาชุดละ 100 บาท
 
 4. เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันฯให้ยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครสอบพร้อมด้วยหลักฐานซึ่งผู้สมัคร ได้รับรองสำเนาถูกต้อง และลงลายมือชื่อกำกับไว้ในเอกสารทุกฉบับดังต่อไปนี้
 4.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี จำนวน 3 รูป และให้ผู้สมัครเขียนชื่อ-สกุล ตำแหน่งที่สอบหลังรูปถ่ายด้วยตัวบรรจง
 4.2 สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
 4.3 ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือนนับแต่วันตรวจร่างกาย จำนวน 1 ฉบับ
 4.4 สำเนาใบประกาศนียบัตร หรือระเบียนแสดงผลการเรียนอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบ จำนวน 1 ฉบับ
 4.5 สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
 
 5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและสถานที่สอบ
 ประกาศรายชื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
 
 6. การคัดเลือก
 เทศบาลตำบลบางไผ่จะดำเนินการสอบคัดเลือก วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ (การสัมภาษณ์ จะพิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และ
 พฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบ และพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ ที่
 อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่และความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่นเป็นต้น)
 
 7. เกณฑ์การตัดสิน
 ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการสอบข้อเขียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และสอบสัมภาษณ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 หากมีคะแนนเท่ากันจะพิจารณาจากผู้ที่มีลำดับที่น้อยกว่า
 
 8. ประกาศผลสอบคัดเลือก
 วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางไผ่ การประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ โดยจะเรียงลำดับที่จากผู้สอบแข่งขันได้คะแนนสูงลงมาคะแนนต่ำตามลำดับ เทศบาลตำบลบางไผ่จะขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 1 ปีนับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี
 
 9. ค่าตอบแทนที่จะได้รับ
 เทศบาลตำบลบางไผ่ จะบรรจุและแต่งตั้งบุคคลที่สอบแข่งขันได้โดยให้ได้รับค่าตอบแทนดังนี้
 พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ 5,760 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,440 บาท
 พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงาน ได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ 5,080 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,500 บาท
 เทศบาลตำบลบางไผ่ จะดำเนินการสอบคัดเลือก ฯ ในรูปของคณะกรรมการโดยยึดหลักความรู้ ความสามารถ ความเสมอภาค และความเป็นธรรม
 
 
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com