ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันเสาร์ที่ 6 มิ.ย. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

t งานราชการ


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับ วุฒิม.6 - ปริญญาตรี (บัดนี้ - 20 กรกฎาคม 2552)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับ วุฒิม.6 - ปริญญาตรี (บัดนี้ - 20 กรกฎาคม 2552)
 ประกาศรับสมัคร :  16 กรกฎาคม 2552
 รายละเอียด :   ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ.2533 และคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 461/2548 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติการแทนอธิการบดี ลงวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2548 มหาวิทยาลัยจึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 
 1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ 12 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2546 ออกตามความในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ.2533 ดังนี้
 ( 1) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 55 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
 ( 2 ) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 ( 3) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 ( 4) ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 ( 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
 ( 6) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
 ( 7) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือสติฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ
 หรือมีกาย หรือจิตใจไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้
 ( 8) ไม่เป็นโรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
 วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้าง ในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
 (9 ) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักงาน พักราชการ หรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราวในลักษณะเดียวกัน
 กับพักงาน หรือ พักราชการ
 (10) ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้
 กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
 (11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอื่น
 เพราะกระทำผิดวินัย
 
 2. คุณสมบัติเฉพาะและอัตราว่าง
 2.1 พนักงานห้องทดลอง
 - ม.6 สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
 - เพศชาย
 - มีความรู้เรื่องสารเคมี และการดูแลตัวเองขณะทำงานเกี่ยวข้องกับ สารเคมี
 2.2 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 - ปริญญาตรีทางด้านเศรษฐศาสตร์/บริหารธุรกิจ/บัญชี/การจัดการทั่วไป หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 - มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS Word, MS Excel, MS PowerPoint และการใช้ Internet เป็นต้น
 2.3 พนักงานธุรการ
 - ปวส.หรือเทียบเท่า ทุกสาขา
 - มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS Office ได้ เป็นอย่างดี
 - มีความสามารถในการพิมพ์เป็นอย่างดี (พิมพ์ภาษาไทยได้ไม่น้อยกว่า 35 คำ/นาที และภาษาอังกฤษได้ไม่น้อยกว่า 35 คำ/นาที)
 
 3. อัตราเงินเดือนเริ่มต้น ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 
 4. สวัสดิการ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 
 5. การสมัครสอบคัดเลือก :
 - การซื้อใบสมัคร
 ซื้อด้วยตนเองที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (จังหวัดนครราชสีมา)
 ส่วนการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 111 ถนนมหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
 โทรศัพท์ 0-4422-4062 – 4 โทรสาร 0-4422-4060
 ในราคาชุดละ 50 บาท ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2552
 ตามวันทำการ ตั้งแต่เวลา 08:30-16:00 น.
 - การสมัคร
 สมัครด้วยตนเอง กรอกใบสมัครและหลักฐานตามข้อ 6 และยื่นใบสมัครที่
 ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2552 ในวันทำการตั้งแต่เวลา 08.30 น – 16.00 น. หรือ ที่หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ 13 กรกฎาคม 2552 ในวันทำการ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น.
 
 6.เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นในการสมัคร
 6.1 ใบสมัคร และบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ ที่กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว
 พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ซึ่งเป็นรูปถ่าย ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน และถ่ายในคราวเดียวกัน
 (กรณี Download ใบสมัคร ให้ส่งรูปถ่าย 2 รูป พร้อมใบสมัคร และมหาวิทยาลัยจะส่งบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ ให้ภายหลัง)
 6.2 สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาหรือสำเนาหนังสือแสดงผลการศึกษา(Transcript) ที่ทางสถานศึกษาออกให้ว่า
 สำเร็จการศึกษาแล้ว จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
 6.3 สำเนาทะเบียนบ้าน ฉบับเจ้าบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 และ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ จำนวน 1 ฉบับ
 6.4 เอกสารใบผ่านงานตามที่กรอกไว้ในใบสมัคร
 6.5 สำเนา หลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล จำนวน 1 ฉบับ
 6.6 ผู้สมัครที่เป็นชาย ให้แนบใบพ้นพันธะทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43) จำนวน 1 ฉบับ
 6.7 ให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรอง "สำเนาถูกต้อง" ในสำเนาเอกสารทุกฉบับ หากปรากฎภายหลังว่า
 ผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบแล้ว ให้ถือว่าผู้สมัคร
 สอบรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้
 
 7. การดำเนินการคัดเลือก
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จะดำเนินการคัดเลือก ดังนี้
 7.1 ขั้นตอนที่ 1 พิจารณาประเมินวุฒิการศึกษา ผลการศึกษา และประสบการณ์ของผู้สมัคร
 ที่ตรงกับคุณสมบัติและตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
 7.2 ขั้นตอนที่ 2 สอบข้อเขียน : รายวิชาที่สอบ 1. ทดสอบวัดบุคลิกภาพ 2. คณิตศาสตร์
 3. ความรู้ทั่วไป 4. ภาษาอังกฤษ 5. มิติสัมพันธ์
 7.3 ขั้นตอนที่ 3 สอบปฏิบัติ : ทดสอบทักษะอันเกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ที่ปฏิบัติ
 สอบสัมภาษณ์ : ประเมินบุคคลโดยพิจารณาความเหมาะสม ในด้านต่าง ๆ
 เช่น ทัศนคติ ความสนใจ ความตั้งใจ มนุษยสัมพันธ์ บุคลิกภาพ และอื่น ๆ
 
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com