ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันเสาร์ที่ 30 พ.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ต่าย


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดพัทลุง รับ นายช่างโยธา (บัดนี้ - 11 สิงหาคม 2552)

สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดพัทลุง รับ นายช่างโยธา (บัดนี้ - 1 1 สิงหาคม 2552)
 ประกาศรับสมัคร :  05 สิงหาคม 2552
 รายละเอียด :   ด้วยสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดพัทลุง จะดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่
 เป็นลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน ในตำแหน่ง นายช่างโยธา ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามคำสั่งกรมทางหลวงชนบท
 ที่ 76/2552 ลงวันที่ 23 มกราคม 2552 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ดังต่อไปนี้
 
 1. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
 1.1 นายช่างโยธา จำนวน 2 อัตรา
 1.1.1 เงินเดือน 7,100 บาท/เดือน
 1.1.2 เบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักในการเดินทาง
 1.1.3 เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
 
 2. คุณสมบัติทั่วไป
 ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังต่อไปนี้
 (1) มีสัญชาติไทย
 (2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี และไม่เกินสามสิบปี
 (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
 ประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 (4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
 (5) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิต
 ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรค ดังต่อไปนี้
 - โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นรังเกียจแก่สังคม
 - วัณโรคในระยะอันตราย
 - โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
 - โรคติดยาเสพติดให้โทษ
 - โรคพิษสุราเรื้อรัง
 (6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
 กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น
 (7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
 (8) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 (9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 (10) ไม่เป็นผู้เคยรับต้องโทษจำคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะการกระทำ
 ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 (11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
 อื่นของรัฐ
 (12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมายว่า
 ด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น
 (13) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
 ข้าราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น
 (14) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
 
 3. คุณสมบัติสำหรับตำแหน่ง
 ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
 3.1 นายช่างโยธา
 - เป็นผู้ได้รับวุฒิขั้นต่ำประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างก่อสร้างสาขา
 ช่างสำรวจและสาขาโยธาหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้
 - สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office เช่น Word , Excel ,โปรแกรมงานสำรวจ
 ออกแบบและการประมาณการค่าก่อสร้างงานทาง ออโตแคค(Auto CAD) เป็นต้น
 - มีความรู้ และ/หรือประสบการณ์ ด้านการสำรวจออกแบบงานประมาณการงานทาง
 จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 4. การรับสมัครสอบคัดเลือก
 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ขอยื่นใบสมัครสอบคัดเลือกฯ ด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ถึง
 วันที่ 11 สิงหาคม 2552 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. และแจ้งความประสงค์ขอเข้าทดสอบความรู้
 ความสามารถพร้อมกันในคราวเดียวกันกับวันยื่นในสมัครหรือจะแจ้งความประสงค์ขอนัดวันทดสอบความรู้
 ความสามารถ กับทางสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดพัทลุงไว้ ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถเลือกกำหนดการสอบด้วย
 ตัวเองได้ตั้งแต่วันยื่นใบสมัคร จนถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2552 ณ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดพัทลุง ฝ่าย
 บริหารงานทั่วไป ชั้น 2 เลขที่ 173 หมู่ที่ 1 ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง โดยไม่ต้องเสีย
 ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก
 
 5. เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครสอบคัดเลือก
 (1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และแว่นตาดำ ขนาด 1.5" × 2" ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี
 จำนวน 3 รูป
 (2) สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript Record) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับ
 ตำแหน่งที่สมัครสอบคัดเลือก จำนวนอย่างน้อย 2 ฉบับ ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ
 สถานศึกษาใด จะถือตามกฎ/ระเบียบ เกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆเป็นเกณฑ์
 โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัครสอบคัดเลือกคือ วันที่ 11 สิงหาคม 2552
 (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 (4) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 (5) สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล ( ถ้ามี ) อย่างละ
 1 ฉบับ
 (6) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคดังต่อไปนี้
 - โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
 - วัณโรคในระยะอันตราย
 - โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
 - โรคติดยาเสพติดให้โทษ
 - โรคพิษสุราเรื้อรัง
 เอกสารสำเนาทุกฉบับจะต้องเขียนรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำกับด้วย
 
 6. เงื่อนไขในการรับสมัครสอบคัดเลือก
 ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มี
 คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบคัดเลือกตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้อง
 กรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครสอบคัดเลือก พร้อมทั้งยืนยันหลักฐานในการสมัครสอบคัดเลือกให้ถูกต้อง
 ครบถ้วน ตามข้อ 5 ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครฯ สำนักงานทางหลวงชนบทอาจจะไม่รับสมัคร
 สอบคัดเลือก
 
 7. วิธีการสอบคัดเลือก
 โดยกำหนดสอบคัดเลือกในวันสมัครหรือนัดหมายแต่ภายในวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2552 จะ
 ดำเนินการทดสอบความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ภาคความรู้ทั่วไป ( สอบภาคปฏิบัติ ) และภาคความ
 เหมาะสมกับตำแหน่ง ( สัมภาษณ์ ) หรือวิธีอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกจะกำหนด *
 (ภาคปฏิบัติ ทดสอบความรู้ความสามารถการใช้อุปกรณ์สำรวจเก็บข้อมูลสนามและในการใช้โปรแกรมด้านการ
 สำรวจออกแบบและการประมาณการค่าก่อสร้างงานทาง)
 
 8. เกณฑ์การตัดสิน
 ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนสอบคัดเลือกในแต่ละภาควิชา
 ไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ
 
 9. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกภายในวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2552 สำนักงานทาง
 หลวงชนบทจังหวัดพัทลุง จะประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกตามตำแหน่งที่สมัครโดยใช้คะแนนภาคความรู้
 ความสามารถทั่วไป (สอบปฏิบัติ ) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ( สัมภาษณ์ ) เรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนน
 สูงสุดลงมาตามลำดับ (กรณีมีการสอบทั้งสองภาค) ในกรณีที่มีผู้ได้รับคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากันจะให้ผู้ได้
 คะแนนสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ( สัมภาษณ์ ) สูงกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ในกรณีที่มีผู้ได้รับ
 สอบคัดเลือกมากกว่าจำนวนตำแหน่งว่าง และภายหลังมีตำแหน่งว่างเพิ่มอีก สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัด
 พัทลุงอาจคัดเลือกบุคคลที่เหลืออยู่ดังกล่าว หรือจะดำเนินการสอบคัดเลือกใหม่ก็ได้
 
 10. การบรรจุและแต่งตั้ง
 กำหนดการรายงานตัวเพื่อบรรจุในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2552 กำหนดการบรรจุแต่งตั้งและ
 เริ่มปฏิบัติงานภายในวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2552 ผู้ที่ได้รับจากการสอบคัดเลือกจะได้ปฏิบัติหน้าที่ตามลำดับที่ใน
 ประกาศขึ้นบัญชีผู้รับการสอบคัดเลือกและต้องปฏิบัติงานในตำแหน่งนั้น ของสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัด
 พัทลุง อนึ่ง สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดพัทลุง จะดำเนินการสอบคัดเลือกด้วยความโปร่งใส ยุติธรรมและ
 เสมอภาค ดังนั้น หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้รับการสอบคัดเลือกหรือมีพฤติการณ์ในทำนอง
 เดียวกัน โปรดอย่าได้หลงเชื่อ และแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการทราบด้วย
 
 ที่อยู่ :  เลขที่ 173 หมู่ที่ 1 ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง  
 Tel / Fax :  
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com