ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอังคารที่ 26 พ.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ต่าย


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับผู้จัดการ (บัดนี้ - 11 สิงหาคม 2552)

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับผู้จัดการ (บัดนี้ - 11 สิงหาคม 2552)
 ประกาศรับสมัคร :  06 สิงหาคม 2552
 รายละเอียด :   ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ในตำแหน่งผู้จัดการ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือนไม่ต่ำกว่า 10,000.-บาท จึงประกาศรายละเอียดการรับสมัคร ดังต่อไปนี้
 
 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
 1. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ การจัดการ การเงิน
 การบัญชี เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องและต้องมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 2. หากจบในสาขาอื่นนอกเหนือจากข้อ 1 ต้องมีประสบการณ์ในการทำงานที่
 เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า 3 ปี (หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานสหกรณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
 3. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ได้เป็นอย่างดี
 4. มีสัญชาติไทยและมีอุดมการณ์ของสหกรณ์
 5. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ ไม่
 เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือโรคอย่างอื่นตามที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด
 6. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
 7. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 8. ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษถึงต้องออกจากงานหรือออกจากราชการ ในองค์กรของรัฐ องค์
 กรรัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันอื่น
 9. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดลหุ
 โทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
 10. ไม่เป็นผู้เคยลาออกจากสหกรณ์โดยได้กระทำผิดวินัย ซึงได้รับโทษไล่ออก หรือ
 ให้ออกตามระเบียบว่าด้วยวินัยและการลงโทษ
 
 หลักฐานการสมัคร
 1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สมหมวกและใส่แว่นดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 เดือน)
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ใบ (พร้อมรับรองสำเนา)
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ใบ (พร้อมรับรองสำเนา)
 4. หลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ใบ (พร้อมรับรองสำเนา)
 5. หลักฐานประสบการณ์อื่น (ถ้ามี)
 6. หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 7. อายุไม่เกิน 65 ปี (นับถึงวันรับสมัคร)
 8. ใบรับรองแพทย์
 9. เงินค่าสมัคร 100 บาท
 10. ใบสำคัญเปลี่ยนชื่อ-สกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 หมายเหตุ ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจคุณสมบัติของตนให้ถูกต้องครบถ้วน ตามที่สหกรณ์กำหนดไว้ โดยสหกรณ์จะตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในวันรับสมัคร และจะทำการตรวจสอบอีกในภายหลัง หากพบว่าคุณสมบัติของผู้สมัครสอบรายใดไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้สหกรณ์จะตัดรายชื่อผู้สอบทุกขั้นตอนหรือในกรณีที่สหกรณ์ได้ทำสัญญาจ้างไว้แล้วก็ตามจะเลิกจ้างทันทีโดยไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้น
 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
 สหกรณ์จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ ในวันที่ 14 สิงหาคม 2552
 ณ สำนักงานสหกรณ์ อาคารบริหาร ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี (หลังเก่า) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หรือทางเวบไซด์ http://web.ubu.ac.th/~ubucoop
 
 วิชาที่สอบคัดเลือกและวันสอบ
 1. สอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ทางด้านคณิตศาสตร์ การคิดวิเคราะห์ สังคม
 เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย ฯลฯ ) จำนวน 100 คะแนน วันที่ 22 สิงหาคม 2552
 สอบความรู้เฉพาะตำแหน่ง (การบริหารงานสหกรณ์ ระบบบัญชี การเงิน ระเบียบ
 ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ ฯ ลฯ ) จำนวน 100 คะแนน วันที่ 22 สิงหาคม 2552
 การประกาศสอบข้อเขียน
 สหกรณ์จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียน ไม่เกิน 20 คน เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ และทดสอบความรู้ทางคอมพิวเตอร์ ในวันที่ 28 สิงหาคม 2552 ณ สำนักงานสหกรณ์ อาคารบริหาร ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี (หลังเก่า) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หรือทางเวบไซด์ http://web.ubu.ac.th/~ubucoop
 การสัมภาษณ์และทดสอบคอมพิวเตอร์
 ผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียน จะต้องทดสอบความรู้ทางคอมพิวเตอร์ ในวันที่ 4 กันยายน 2552 ณ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 100 คะแนน และเข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันที่ 4 กันยายน 2552
 
 การประกาศผล
 สหกรณ์จะประกาศผลโดยเรียงลำดับคะแนน ในวันที่ 9 กันยายน 2552 สำนักงานสหกรณ์ อาคารบริหาร ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หรือทางเวบไซด์สหกรณ์ http://web.ubu.ac.th/~ubucoop
 
 เงื่อนไขการจ้าง
 สหกรณ์จะเรียกผู้ได้รับการคัดเลือก มาทำสัญญาจ้างในวันที่ 14 กันยายน 2552 ณ สำนักงานสหกรณ์ อาคารบริหาร ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
 หลักประกัน
 ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องนำหลักประกันเป็นเงินสดหรืออสังหาริมทรัพย์ในราคาประเมินไม่ต่ำกว่า 200,000.-บาท และมีบุคคลค้ำประกันเป็นข้าราชการประจำไม่ต่ำกว่าระดับ 6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป อย่างน้อย 2 คน
 
 การประเมิน
 ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องประเมินการทำงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เมื่อผ่านการประเมินจึงทำสัญญาจ้างถาวร และมีการประเมินผลงานทุกปีตามที่คณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์กำหนด
 
 หน้าที่ผู้จัดการสหกรณ์
 มีหน้าที่จัดการทั่วไป รับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจำของสหกรณ์ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ ตลอดจนปฏิบัติตามนโยบายของคณะกรรมการดำเนินการ ตรวจตราควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เพื่อให้งานสหกรณ์ดำเนินตามเป้าหมาย บังเกิดผลดีและเป็นคุณประโยชน์แก่สมาชิก และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการ หรือคณะกรรมการอื่นๆ ของสหกรณ์ของมอบหมายหรือตามที่ควรกระทำ เพื่อให้กิจการในหน้าที่ลุล่วงไปด้วยดี
 ผู้สนใจยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำกัด อาคารบริหารชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2552 ในวันเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.045-253056-7 ในวันเวลาราชการ
 
 ที่อยู่ :  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190  
 Tel / Fax :  045-253056-7
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com