ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอังคารที่ 7 ก.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ต่าย


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับวิศวกร,วิทยากร (บัดนี้ - 13 สิงหาคม 2552)

 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับวิศวกร,วิทยากร (บัดนี้ - 13 สิ งหาคม 2552)
 ประกาศรับสมัคร :  07 สิงหาคม 2552
 รายละเอียด :   การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
 
 1. วิศวกร ระดับ 4 แผนกวิเคราะห์วิศวกรรม กองวางแผนและวิเคราะห์โครงการ ฝ่ายนโยบายและแผน
 
 - วุฒิการศึกษาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง (Transcript Engineering) และมีวุฒิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา บรรจุในอัตราเงินเดือน 12,090 บาท หากมีประสบ การณ์การทำงานจากระดับปริญญาโทจะบรรจุในอัตรา เงินเดือนไม่เกิน 13,490 บาท
 
 - มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ ได้เป็นอย่างดี มีความรู้ภาษาอังกฤษดี
 
 - มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) สาขาวิศวกรรมโยธาที่ไม่หมดอายุ และไม่ถูกเพิกถอน อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเริ่มเปิดรับสมัคร ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีหลักฐานที่แสดงว่าไม่ต้องเข้ารับราชการทหาร (สด.8 หรือ สด.43)
 
 - ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษ หรือพ้นระยะเวลาการรอการลงโทษ หรือรอการกำหนดโทษ แล้วแต่กรณีเกิน 5 ปี
 
 ความสามารถที่กำหนดในการรับสมัคร
 
 - มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ วิธีการ และขั้นตอนการทำงานด้านวิเคราะห์วิศวกรรม สามารถให้ข้อมูลแก่ผู้อื่นถึงขั้นตอนและวิธีการทำงานที่รับผิดชอบได้
 
 - มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการจัดทำแผนงาน สามารถเสนอแนะ คิดหาเทคนิค วิธีการ และเครื่องมือใหม่ ๆ ในการค้นหาและสรุปผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
 
 - มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูลได้ มีความรู้ ความเข้าใจหลักการปฏิบัติงานประเมินราคา
 
 สนใจเปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2552 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 
 2. วิทยากร ระดับ 4 แผนกวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม กองวางแผนและวิเคราะห์โครงการ ฝ่ายนโยบายและแผน
 
 - วุฒิปริญญาโท สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม หรืออนามัยสิ่งแวดล้อม หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาดังกล่าว อัตราเงินเดือน 12,090 บาท หากมีประสบการณ์การทำงานจากระดับปริญญาโท จะบรรจุในอัตราเงินเดือนไม่เกิน 19,080 บาท
 
 - อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเริ่มเปิดรับสมัคร มีความรู้ภาษาอังกฤษดี ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานที่แสดงว่าไม่ต้องเข้ารับราชการทหาร (สด.8 หรือ สด.43)
 
 - ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษหรือพ้นระยะเวลาการรอการลงโทษ หรือรอการกำหนดโทษ แล้วแต่กรณีเกิน 5 ปี
 
 สนใจรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2552 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 
 หลักฐานในการสมัคร
 
 - รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 1/2 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
 
 - สำเนาวุฒิการศึกษา และใบรายงานผลการศึกษา อย่างละ 2 ฉบับ
 
 - สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาที่ไม่หมด อายุ และไม่ถูกเพิกถอน
 
 - หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานฉบับจริง (หากมีมากกว่า 1 หน่วยงาน แต่ละหน่วยงานต้องไม่น้อยกว่า 1 ปี) สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์การทำงาน
 
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 
 - สำเนาทะเบียนบ้าน
 
 - สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 
 - สำเนาหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.8 หรือ สด.43)
 
 สำเนาหลักฐานดังกล่าวให้เขียนคำว่า "รับรองสำเนาถูกต้อง" และลงลายมือชื่อกำกับไว้ทุกหน้า
 
 วิธีการสมัคร (อ่านคู่มือการลงทะเบียนผู้สมัคร ก่อนสมัคร)
 
 1) เข้าไปที่เว็บไซต์ www.exat.co.th หัวข้อ "สมัครงาน/ผลสอบ" "สมัครงานทางระบบอินเตอร์เน็ต"
 
 2) ลงทะเบียนผู้สมัครงาน (ลงทะเบียนครั้งเดียว สามารถแก้ไข/ปรับปรุงข้อมูล และนำข้อมูลไปใช้สมัครตำแหน่งอื่น ๆ ที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครงานทางระบบอินเตอร์เน็ตได้)
 
 3) กรอกใบสมัคร โดยกรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด และเมื่อดำเนิน การกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้พิมพ์เอกสารอ้างอิง การสมัครงานและแบบฟอร์มการชำระเงิน นำไปชำระเงิน
 
 วิธีการชำระเงินในการสมัคร
 
 ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร จำนวน 100 บาท โดยชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) และธนาคารนครหลวงไทย โดยนำแบบฟอร์มการชำระเงินที่ระบบออกให้ไปชำระเงินที่ธนาคารดังกล่าวได้ทุกสาขาทั่วประเทศภายในเวลาทำการของธนาคาร ทั้งนี้ ธนาคาร จะคิดค่าธรรมเนียมธนาคารซึ่งขึ้นอยู่กับอัตราการเรียกเก็บ ของแต่ละธนาคาร รับหลักฐานการชำระเงินที่ธนาคารคืนให้ ตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อย
 
 วิธีการจัดส่งเอกสารอ้างอิงการสมัครงาน และหลักฐานในการสมัคร
 
 ผู้สมัครต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานในการสมัครเอกสารอ้างอิงการสมัครงาน และหลักฐานการชำระเงินที่ธนาคารออกให้ทางไปรษณีย์โดยวิธีการลงทะเบียนหรือ EMS ไปที่ แผนกสรรหาบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 2380 ถ.พหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ภายในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2552 ทั้งนี้ ให้เก็บหลักฐานการจัดส่งเอกสารดังกล่าวไว้ด้วย เพื่อตรวจสอบในกรณีที่มีความผิดพลาดในการจัดส่งเกิดขึ้น
 
 
 
 ที่อยู่ :  2380 ถ.พหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
 Tel / Fax :  
 เอกสารใบสมัคร :  
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com