ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอาทิตย์ที่ 31 พ.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ต่าย


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
สำนักงาน ป.ป.ช. รับเจ้าหน้าที่การต่างประเทศปฏิบัติการ (บัดนี้ - 14 สิงหาคม 2552)

สำนักงาน ป.ป.ช. รับเจ้าหน้าที่การต่างประเทศปฏิบัติการ (บัดนี ้ - 14 สิงหาคม 2552)
 ประกาศรับสมัคร :  10 สิงหาคม 2552
 รายละเอียด :   ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตัง้ เข้ารับราชการใน
 สำนักงาน ป.ป.ช. ฉะนัน้ อาศัยอำนาจตามความแห่งระเบียบคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการ
 ทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารงานทั่วไป การแบ่งส่วนราชการ การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ
 การเงินและทรัพย์สิน และการดำเนินการอื่น รวมทัง้ การกำหนดตำแหน่ง ระดับ เงินเดือน เงินประจำ
 ตำ แหน่งของข้าราชการและลูกจ้างของสำ นักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปราม
 การทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552 ประกอบกับมาตรา 55
 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว 16
 ลงวันที่ 28 กันยายน 2549 ที่ นร 1004.1/ว 7 ลงวันที่ 25 กันยายน 2551 และที่ นร 1004.1/ว 16 ลงวันที่
 11 ธันวาคม 2551 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในสังกัด
 สำนักงาน ป.ป.ช. ดังต่อไปนี ้
 
 1. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง เงินเดือนที่จะได้รับ
 - ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การต่างประเทศปฏิบัติการ
 วุฒิปริญญาเอก จำนวน 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 13,110 บาท
 
 2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 - พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ทำ ความเห็น สรุปรายงานเสนอแนะและ
 การดำเนินการติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการขอความร่วมมือและช่วยเหลือจากต่างประเทศในเรื่อง
 ทุนการศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงาน การให้ความร่วมมือช่วยเหลือทางเศรษฐกิจและวิชาการอื่นๆ
 แปลเอกสารและร่างโต้ตอบหนังสือภาษาต่างประเทศ อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เชี่ยวชาญ เจ้าหน้าที่
 ต่างประเทศ และอาสาสมัครที่เข้ามาช่วยเหลือ ติดต่อประสานงาน เป็นต้น ฝึกอบรมและให้คำปรึกษา
 แนะนำในการปฏิบัติงาน ตอบปัญหา และชีแ้ จงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่
 ได้รับมอบหมาย
 
 3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก
 
 3.1 คุณสมบัติทั่วไป
 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพล
 เรือน พ.ศ. 2551 ดังต่อไปนี ้
 ก. คุณสมบัติทั่วไป
 (1) มีสัญชาติไทย
 (2) มีอายุไม่ตํ่ากว่า 18 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
 (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
 เป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ􀃍ใจ
 ข. ลักษณะต้องห้าม
 (1) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
 (2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่น
 เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.
 (3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
 ตามพระราชบัญญัตินีห้ รือตามกฎหมายอื่น
 (4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
 (5) เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง
 หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 (6) เป็นบุคคลล้มละลาย
 (7) เป็ นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำ
 ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
 (8) เป็ นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ
 หน่วยงานอื่นของรัฐ
 (9) เป็ นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตาม
 พระราชบัญญัตินี ้หรือตามกฎหมายอื่น
 (10) เป็ นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี ้
 ตามกฎหมายอื่น
 (11) เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานใน
 หน่วยงานของรัฐ
 
 3.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 - ได้รับปริญญาเอกทางบริหาร กฎหมาย รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
 เศรษฐศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจ
 กรณีวุฒิการศึกษาต่างประเทศและวุฒิการศึกษาที่ไม่ได้ระบุว่าเป็นวุฒิสาขาวิชาใด
 สำนักงาน ป.ป.ช. จะตรวจสอบในภายหลัง และหากวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ
 สำนักงาน ป.ป.ช. จะถือว่าผู้นัน้ ขาดคุณสมบัติในการสมัครคัดเลือกครั้งนี้ตั้งแต่ต้น
 
 4. การรับสมัครสอบ
 
 4.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
 รับสมัครวันที่ 7 – 14 สิงหาคม 2552
 ผู้ที่ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
 ได้ที่สำนักบริหารงานบุคคล ชัน้ 1 อาคาร 2 สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนพิษณุโลก กรุงเทพฯ ในวันและเวลา
 ราชการ ทัง้ นี ้ผู้สมัครสามารถ Download ใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ http://www. nacc.go.th
 ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสำหรับตำแหน่งที่สมัครในอัตรา
 ตำแหน่งละ 200 บาท
 
 4.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
 (1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5 􀂯 1 นิ ้ว
 ถ่ายครัง้ เดียวกัน ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 (2) สำเนาปริญญาบัตรและระเบียนแสดงผลการศึกษา ที่แสดงว่าเป็ นผู้มีวุฒิ
 การศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ ทัง้ นี ้ผู้ที่จะถือว่าเป็ นผู้สำเร็จการศึกษาตาม
 หลักสูตรขัน้ ปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนัน้ จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จ
 การศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานัน้ ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้
 มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครคัดเลือก คือ วันที่ 14 สิงหาคม 2552
 (3) บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ
 (4) สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) อย่างละ 1 ฉบับ เช่น ใบสำคัญการสมรส
 ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล และคำนำหน้าชื่อ เป็นต้น
 (5) ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรค
 ที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. จำนวน 1 ฉบับ
 (6) วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกของตนเองพร้อมบทคัดย่อ จำนวน 1 ชุด
 ทัง้ นี ้ในสำเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเขียน “รับรอง
 สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำกับไว้ด้วย
 
 4.3 เงื่อนไขในการรับสมัครคัดเลือก
 (1) ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง
 ตนเองว่าเป็ นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครคัดเลือกตรงตามประกาศ
 รับสมัครคัดเลือก และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัคร
 คัดเลือกให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครคัดเลือก สำนักงาน ป.ป.ช. อาจ
 ไม่รับสมัครคัดเลือก
 (2) กรณีที่ตรวจพบภายหลังว่าหลักฐานการสมัครคัดเลือก หรือผู้สมัครมี
 คุณสมบัติการสมัครคัดเลือกไม่ถูกต้องครบถ้วน จะถือว่าเป็ นผู้ขาดคุณสมบัติการสมัครคัดเลือกตัง้ แต่ต้น
 และจะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตัง้ หรือเรียกร้องใดๆ ทัง้ สิน้
 (3) ในกรณีที่หลักฐานที่แสดงเข้าห้องสอบของผู้สมัครสอบไม่ตรงกับข้อมูลการ
 สมัครสอบผู้สมัครต้องมีหลักฐานอื่นมาแสดง มิฉะนัน้ จะไม่มีสิทธิเข้าห้องสอบ
 
 5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่คัดเลือกและ
 ระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก
 สำนักงาน ป.ป.ช. จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่
 คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2552 ทางเว็บไซต์สำนักงาน ป.ป.ช.
 ที่ http://www.nacc.go.th
 
 6. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
 สำนักงาน ป.ป.ช. จะดำเนินการคัดเลือกโดยให้นำเสนอรายงานการศึกษา
 จากวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกที่ได้ศึกษามา และสอบสัมภาษณ์เพื่อวัดความรู้เกี่ยวกับ
 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้าน
 การทุจริต โดยนำเสนอเป็นภาษาไทยประกอบภาษาอังกฤษ
 
 7. เกณฑ์การตัดสิน
 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก ต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
 
 8. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
 การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โดยจะประกาศเรียงลำดับจากผู้ได้คะแนนสูงสุด
 ตามลำดับ ในกรณีที่ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
 
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com