ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันพุธที่ 8 ก.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ต่าย


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รับพนักงานราชการ (บัดนี้ - 21 สิงหาคม 2552)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รับพนักงานราชการ (บัดนี้ - 21 สิงหาค ม 2552)
 ประกาศรับสมัคร :  10 สิงหาคม 2552
 รายละเอียด :   ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน
 9 อัตรา ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
 เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 และประกาศคณะกรรมการบริหาร
 พนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงาน คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการ
 จัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมี
 รายละเอียด ดังต่อไปนี้
 
 1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
 ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
 ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายใน กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
 ตำแหน่ง นักวิจัย กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ จำนวน 2 อัตรา
 ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ จำนวน 1 อัตรา
 ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ จำนวน 1 อัตรา
 ตำแหน่ง วิศวกรโยธา กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ จำนวน 1 อัตรา
 
 2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
 2.1 คุณสมบัติทั่วไป
 1. มีสัญชาติไทย
 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
 3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ 4.
 จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
 5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 6. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะการกระทำความผิดทาง
 อาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม
 7. ไม่เป็นผู้เคยถูกโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
 8. ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วน
 ราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วน
 ท้องถิ่น
 
 3. การรับสมัคร
 3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรสามารถขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่
 งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อาคาร 10 ชั้น 4
 ตั้งแต่วันที่ 10 - 21 สิงหาคม 2552 ในวันราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.30 น.
 3.2 เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมาประกอบการยื่นใบสมัคร (พร้อมฉบับจริง)
 1) ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์
 2) สำเนาปริญญาบัตรและใบระเบียนผลการเรียน (Transcript) ที่สถานศึกษาออกให้
 ต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้มีอำนาจอย่างช้าภายในวันสุดท้ายของวันรับสมัครจึงถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
 ตามประกาศรับสมัคร (นำสำเนาใบแสดงผลการเรียนระดับปริญญาตรีมาด้วย) ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐาน
 การศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้โดยระบุสาขาวิชาที่
 สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
 3) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาสีดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
 ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 แผ่น
 4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ชุด
 5) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง)
 ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 6) ถ้าเป็นชายให้นำหลักฐานการผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารมาแสดง
 **ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย
 3.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัคร
 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรต้องชำระค่าธรรมเนียมในการสมัคร ตำแหน่งละ 100 บาท
 (สำหรับปริญญาโท)โดยชำระเงินค่าสมัครที่งานคลัง อาคาร 10 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 
 4. เงื่อนไขการรับสมัคร
 4.1 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็น
 ผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
 รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครถูกต้อง ครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอัน
 เกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทำให้
 ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้
 เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น
 4.2 เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องติดตามประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการเลือกสรรในครั้งนี้ของ
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร
 
 5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการ
 ประเมินสมรรถนะ
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกำหนด
 วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 26 สิงหาคม 2552 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์งานบริหาร
 บุคคลและนิติการ อาคาร 10 ชั้น 4 และบอร์ดประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี อาคาร 10 ชั้น 1 หรือโทร
 สอบถามได้ที่ 042-744174 หรือ http://lps.snru.ac.th
 
 6. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
 ผู้สมัครจะได้รับการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้
 1) ประเมินสมรรถนะความรู้เฉพาะด้านเกี่ยวกับการปฏิบัติ
 - ความรู้เฉพาะตำแหน่ง ความรู้ทั่วไป ความรู้พื้นฐาน
 วิธีการประเมิน โดยการสอบข้อเขียน คะแนนเต็ม 100 คะแนน
 3) ประเมินสมรรถนะความรู้เฉพาะด้านเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
 - ความรู้ความสามารถการปฏิบัติงานเฉพาะตำแหน่ง
 วิธีการประเมิน โดยการทดสอบปฏิบัติ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
 2) ประเมินสมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลซึ่งเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
 - ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ ประวัติ ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ
 ความรู้ ท่วงที วาจา เชาว์ปัญญา และเจตคติ
 วิธีการประเมิน โดยการสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
 
 7. เกณฑ์การตัดสิน
 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้เข้ารับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
 เลือกสรรที่กำหนด โดยได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยการจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้
 
 8. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบ
 ในวันที่ 4 กันยายน 2552 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องงานบริหารบุคคลและนิติการ อาคาร 10 ชั้น 4
 และบอร์ดประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี อาคาร 10 ชั้น 1 หรือโทรสอบถามที่ 042-744174หรือ
 http://lps.snru.ac.th โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไป เมื่อเลือกสรรครบกำหนด 1 ปี
 นับตั้งแต่วันที่ขึ้นบัญชี หรือนับตั้งแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะผลงานเดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี
 
 9. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครกำหนด
 
 10. การได้รับสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ
 จะได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ
 พ.ศ.2547  
 ที่อยู่ :  680 ม. 11 ถ.นิตโย ต.ธาตุนาเวง อ.เมือง จ.สกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47000  
 Tel / Fax :  042-744174
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com