ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอังคารที่ 14 ก.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ต่าย


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
มสธ. รับอาจารย์ (ปิดรับสมัคร 14 สิงหาคม 2552)

มสธ. รับอาจารย์ (ปิดรับสมัคร 14 สิงหาคม 2552)
 ประกาศรับสมัคร :  12 สิงหาคม 2552
 รายละเอียด :   ด้วย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรง
 ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาต่างๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 
 1 คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 1.1 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 และข้อ 10 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 และมีอายุไม่เกิน 50 ปี
 ข้อ 9 ผู้ที่จะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
 (1) มีสัญชาติไทย
 (2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
 (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 ในกรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็นคณะกรรมการอาจพิจารณาอนุมัติให้บรรจุแต่งตั้งพนักงาน-มหาวิทยาลัยที่ขาดคุณสมบัติตาม (1) หรือ (2) ได้
 ข้อ 10 นอกจากมีคุณสมบัติตามข้อ 9 แล้วพนักงานมหาวิทยาลัยจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม
 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2547 และโรคที่มีลักษณะต้องห้ามตาม กฎ ก.พ.อ. พ.ศ. 2549 ดังนี้
 (1) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 (2) เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 (3) เป็น หรือ เคยเป็นบุคคลล้มละลาย
 (4) เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
 (5) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือสติฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือ มีกายหรือจิตไม่ปกติ
 (6) เป็นโรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม วัณโรคใน
 ระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ โรคทางจิตที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่
 (7) เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักงาน พักราชการ หรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราวในลักษณะเดียวกันกับพักงาน หรือพักราชการ
 (8) เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิด
 ที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 (9) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือ ให้ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือจากองค์การมหาชนเพราะกระทำผิดวินัย
 (10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือ ให้ออกจากหน่วยงานเอกชนเพราะเหตุทุจริต
 หรือประพฤติมิชอบ
 1.2 ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
 1.2.1 มีคุณสมบัติตรงตามรายละเอียดแนบ และ
 1.2.2 จะต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.2 จากระบบ 4 หรือไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70
 หรือเทียบเท่า หรือ
 1.2.3 มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการสอนในระดับอุดมศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
 และมีผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่แล้ว
 สำหรับผู้ที่เคยสมัครในตำแหน่งอาจารย์ ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมาแล้ว
 แต่ไม่ผ่านการคัดเลือกจะไม่ได้รับการพิจารณา เว้นแต่ผู้ที่มีคุณวุฒิหรือผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่เพิ่มขึ้นจากที่เคยสมัครครั้งก่อน
 
 2. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กองการเจ้าหน้าที่
 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หรือส่งจดหมายพร้อมเอกสารการสมัครงานตามข้อ 3 และลงทะเบียนถึงกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม – 14 สิงหาคม 2552 ในวันและเวลาราชการ โดยสามารถ
 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.stou.ac.th สำนัก/หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี กองการเจ้าหน้าที่
 
 3. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำไปยื่นในวันสมัคร
 3.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 3 x 4 ซ.ม. ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
 จำนวน 2 รูป
 3.2 สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ พร้อมสำเนา
 3.3 หนังสือรับรองคุณวุฒิ พร้อมใบแสดงผลการเรียน และหนังสือรับรองประสบการณ์ที่แสดงว่า
 เป็นผู้มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขของตำแหน่งที่สมัคร พร้อมสำเนาอย่างละ 1 ฉบับ และ
 3.4 ผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่แล้ว (ถ้ามี)
 3.5 หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบทะเบียนสมรส หรือใบเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล พร้อมสำเนา
 
 4. การแบ่งกลุ่มผู้สมัคร
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะแบ่งกลุ่มผู้สมัคร ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
 กลุ่มที่ 1 สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาเอก หรือผู้มีวุฒิปริญญาโทที่มีประสบการณ์และผลงานทางวิชาการ
 ที่ตีพิมพ์เผยแพร่แล้ว
 กลุ่มที่ 2 สำหรับผู้ที่มิได้จัดอยู่ในกลุ่มที่ 1
 
 5. การดำเนินการคัดเลือก
 5.1 สำหรับกลุ่มที่ 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะดำเนินการคัดเลือกเป็น 2 ขั้นตอน คือ
 5.1.1 ประเมินคุณสมบัติ ประสบการณ์ ผลงานจากเอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครยื่นไว้ โดยจะ
 คัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติ ประสบการณ์ และผลงานทางวิชาการที่ตรงกับตำแหน่งที่สมัครมากที่สุด เพื่อทำการสัมภาษณ์
 ในขั้นตอนต่อไป โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันที่ 21 สิงหาคม 2552
 5.1.2 มหาวิทยาลัยฯ จะทำการสัมภาษณ์ผู้ผ่านการประเมินตามข้อ 5.1.1 ในวันที่ 26 สิงหาคม
 2552
 5.2 สำหรับกลุ่มที่ 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะดำเนินการคัดเลือกเป็น 3 ขั้นตอน คือ
 5.2.1 ประเมินคุณสมบัติ ประสบการณ์ ผลงานจากเอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครยื่นไว้ โดยจะ
 คัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งที่สมัครมากที่สุด และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันที่
 21 สิงหาคม 2552
 5.2.2 มหาวิทยาลัยฯ จะทำการสัมภาษณ์ผู้ที่ผ่านการประเมินตามข้อ 5.2.1 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2552 และจะประกาศผลการสัมภาษณ์ในวันที่ 28 สิงหาคม 2552
 5.2.3 ผู้ผ่านการสัมภาษณ์ตามข้อ 5.2.2 จะต้องเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทดสอบ
 ความรู้ความสามารถในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ และ/หรือ สื่อการสอนอื่น ๆ เป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 7 – 9 กันยายน
 2552 ณ อาคารสัมมนา 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
 ที่อยู่ :  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120  
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com