ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอังคารที่ 14 ก.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ต่าย


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
กรมการข้าว รับนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ปิดรับสมัคร 24 สิงหาคม 2552)

กรมการข้าว รับนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ปิดรับสม ัคร 24 สิงหาคม 2552)
 ประกาศรับสมัคร :  12 สิงหาคม 2552
 รายละเอียด :   ด้วยกรมการข้าวจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมการข้าว
 ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และหนังสือ
 สำนักงาน ก.พ.ที่ นร 1004.1/ว 15 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสอบแข่งขัน
 เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัด
 กรมการข้าว ดังนี้
 
 1. ตำแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
 ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
 อัตราเงินเดือน 9,700 บาท หรือตามที่ ก.พ.กำหนด
 จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 5 อัตรา
 
 2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ การศึกษา วิจัย วิเคราะห์ วางแผนระบบการขยายเมล็ดพันธุ์ชั้น
 พันธุ์ขยายและเมล็ดพันธุ์ชั้นจำหน่าย ศึกษา วิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการขยายเมล็ดพันธุ์
 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
 มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนปฏิบัติงาน ศึกษา วิเคราะห์และพัฒนาวิทยาการ
 ด้านการควบคุมคุณภาพ การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านระบบการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์
 เก็บรวบรวมสถิติข้อมูล เพื่อติดตามรายงานผลงานด้านการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่
 ได้รับมอบหมาย หรือ
 มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล การจัดทำสารสนเทศด้าน
 การตลาดและธุรกิจเมล็ดพันธุ์ การบริหารจัดการด้านการตลาดและคลังเมล็ดพันธุ์ การสนับสนุนภาคเอกชน
 ในท้องถิ่นให้มีการผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ โดยประสานงานการตรวจสอบและออกใบรับรองแหล่ง
 จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี
 
 3. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
 3.1 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 แห่งพระราช
 บัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ดังต่อไปนี้
 ก. คุณสมบัติทั่วไป
 (1) มีสัญชาติไทย
 (2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
 (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
 ประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 ข. ลักษณะต้องห้าม
 (1) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
 (2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน
 ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.
 (3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
 พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
 (4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
 (5) เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือ
 เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 (6) เป็นบุคคลล้มละลาย
 (7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิด
 ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
 (8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น
 ของรัฐ
 (9) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้
 หรือตามกฎหมายอื่น
 (10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือตาม
 กฎหมายอื่น
 (11) เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน
 ของรัฐ
 ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ข. (4) (6) (7) (8) (9) (10)
 หรือ (11) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (8) หรือ (9) ผู้นั้น
 ต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้าม (10) ผู้นั้นต้องออกจากงาน
 หรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่กรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่
 3.2 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง คือ ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่น
 ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์การเกษตร ทางเกษตรศาสตร์ สาขาวิชา
 เศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร หรือสาขาบริหารธุรกิจ ทางการบริหารธุรกิจเกษตร และเป็นผู้สอบผ่าน
 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาโท ของ ก.พ.
 สำหรับพระภิกษุหรือสามเณรทางราชการไม่รับสมัครสอบ และไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขัน
 เพื่อบรรจุเข้ารับราชการได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่
 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
 
 4. การรับสมัครสอบ
 4.1 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล
 สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว (ชั้น 2) อาคารส่งเสริมการเกษตรเบญจสิริกิติ์ เกษตรกลางบางเขน ถนนพหลโยธิน
 จตุจักร กรุงเทพมหานคร ปิดรับสมัคร 24 สิงหาคม 2552 ในวันและเวลาราชการ โทร.0 2579 3864 หรือ
 4.2 ยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ สามารถ Download ใบสมัครได้ที่ เว็บไซด์ www.ricethailand.go.th
 กรอกข้อความในใบสมัครให้ครบถ้วน สมบูรณ์ ลงลายมือชื่อ พร้อมติดรูปถ่าย 1 รูป ส่งไปที่กลุ่มบริหารงานบุคคล
 สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว อาคารส่งเสริมการเกษตรเบญจสิริกิติ์ เกษตรกลางบางเขน ถนนพหลโยธิน จตุจักร
 กรุงเทพฯ 10900 ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2552 โดยจะถือวันที่ไปรษณีย์ประทับตราจดหมายต้นทางเป็นวันสมัคร
 4.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
 จำนวน 200 บาท เมื่อสมัครสอบและชำระค่าธรรมเนียมแล้ว จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ สามารถชำระ
 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ดังนี้
 4.3.1 ผู้สมัครที่ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง สามารถชำระค่าธรรมเนียมการสอบได้ที่กลุ่มการคลัง
 สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว
 4.3.2 ผู้ที่ยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ จะต้องส่งธนาณัติ จำนวนเงิน 200 บาท สั่งจ่ายในนาม
 ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง กรมการข้าว ปณ.จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โดยส่งธนาณัติพร้อมใบสมัคร
 และหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบตามข้อ 4.4 ไปที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว
 อาคารส่งเสริมการเกษตรเบญจสิริกิติ์ เกษตรกลางบางเขน ถนนพหลโยธิน เจตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 ทั้งนี้ ให้เก็บหลักฐานในการส่งธนาณัติไว้เป็นหลักฐานด้วย
 4.4 หลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ
 (1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน
 ไม่เกิน 1 ปี จำนวน 1 รูป
 (2) สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาฉบับ
 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ หรือสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่แสดงว่าเป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษา
 ตรงกับตำแหน่งที่สมัครสอบแข่งขัน จำนวน 1 ฉบับ
 ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือ
 ตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ โดย
 จะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติของสถานศึกษานั้น ภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 คือ วันที่ 24 สิงหาคม 2552
 ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครสอบได้
 ให้ใช้หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับ
 อนุมัติปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครสอบมายื่นแทนได้
 (3) สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ จำนวน 1 ฉบับ
 (4) สำเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
 ของ ก.พ. จำนวน 1 ฉบับ
 ( 5) สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ทะเบียนสมรส ฯลฯ
 จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
 ทั้งนี้ เอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” ลงลายมือชื่อ
 และวันที่ ในทุกหน้าของสำเนาเอกสาร
 อนึ่ง กรณีที่ตรวจสอบพบภายหลังว่า หลักฐานและเอกสารการสมัครสอบ หรือมี
 คุณสมบัติการสมัครสอบไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ กรมการข้าวจะถือว่าผู้สมัครสอบ
 เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ตั้งแต่ต้น และจะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง หรือ
 เรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น
 
 5. การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
 กรมการข้าวจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ
 เกี่ยวกับการสอบให้ทราบภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2552 ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง
 กรมการข้าว และที่เว็บไซด์ www.ricethailand.go.th
 
 6. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน แบ่งออกเป็น 2 ภาค ดังนี้
 6.1 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) คะแนนเต็ม 200 คะแนน
 กรมการข้าวจะทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งดังนี้
 (1) ความรู้ด้านการเกษตรทั่วไป
 (2) ความรู้ด้านเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์และการส่งเสริมการเกษตร
 6.2 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
 จะประเมินผู้เข้าสอบจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงานและพฤติกรรม
 ที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจ
 ใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ
 จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม
 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอื่น เป็นต้น
 ทั้งนี้ กรมการข้าวกำหนดให้ทดสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)
 ก่อน และเมื่อสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งแล้ว จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสม
 กับตำแหน่ง (ภาค ค.) ต่อไป โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)
 ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว และทางเว็บไซด์ www.ricethailand.go.th
 
 7. เกณฑ์การตัดสิน
 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในแต่ละภาคตามหลักสูตร
 ไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ
 
 8. การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
 การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ
 ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน จะให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) มากกว่า
 เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) เท่ากันอีก ให้ผู้ได้คะแนน
 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้ายังคงได้คะแนนเท่ากันอีก
 ก็ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
 การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันประกาศขึ้นบัญชี
 แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้วบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
 ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
 
 9. การบรรจุและแต่งตั้ง
 ผู้สอบแข่งขันได้ จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
 โดยได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามที่ระบุในข้อ 1
 
 10. การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งอื่น
 กรณีที่ส่วนราชการอื่นมีตำแหน่งว่างในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ซึ่ง
 ต้องการบุคคลที่มีวุฒิการศึกษาอย่างเดียวกัน และมีความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่เหมือนหรือ
 ใกล้เคียงกันกับตำแหน่งที่ได้มีการสอบแข่งขันและขึ้นบัญชีไว้ ส่วนราชการที่มีตำแหน่งว่างสามารถนำรายชื่อ
 ผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งในการสอบครั้งนี้ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งอื่นได้ ซึ่งการนำ
 รายชื่อไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งอื่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการสอบครั้งเดียวกันกับการสอบครั้งนี้
 โดยผู้สอบแข่งขันได้มีสิทธิที่จะรับการบรรจุได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
 กรมการข้าวดำเนินการสอบด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และเสมอภาค ดังนั้น หากมีผู้ใด
 แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้เข้ารับราชการ หรือมีพฤติการณ์ในทำนองเดียวกันนี้ โปรดอย่าได้
 หลงเชื่อและแจ้งให้กรมการข้าวทราบด้วย
 
 ที่อยู่ :  เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com