ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันเสาร์ที่ 4 ก.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ต่าย


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก รับวุฒิปริญญาโท (บัดนี้ - 18 สิงหาคม 2552)

สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก รับวุฒิปริญญาโท (บัดนี้ - 18 สิงหาคม 2552)
 ประกาศรับสมัคร :  13 สิงหาคม 2552
 รายละเอียด :   สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก กรมควบคุมโรค อาคาร 1 ชั้น 3 ประสงค์จะรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว
 
 1. ตำแหน่งที่จะจ้าง (4 ตำแหน่ง)
 1. ผู้ประสานงานโครงการ (Programmatic Coordinator) จำนวน 1 อัตรา
 เงินเดือน 15,000-20,000 บาท/เดือน (ตามประสบการณ์และความสามารถ)
 คุณสมบัติทั่วไป
 o วุฒิการศึกษาปริญญาโท ด้านสาธารณสุข ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านการพยาบาล หรือสาขาที่
 เกี่ยวข้องเหมาะสมกับตำแหน่ง
 o มีประสบการณ์หรือความสามารถด้านการประสานแผนงานโครงการ การบริหารโครงการ
 การวิเคราะห์โครงการ การทำวิจัยภาคสนาม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 o มีประสบการณ์การจัดกิจกรรมโครงการด้านสาธารณสุขอย่างน้อย 1 ปี
 o อายุไม่เกิน 40 ปี
 o มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกคล่องแคล่ว
 o ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 o สามารถใช้โปรแกรม Computer ต่างๆ เช่น Microsoft Office และ Internet Explorer ได้เป็น
 อย่างดี
 o สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
 o สามารถทำงานในภาวะกดดันได้
 ความรับผิดชอบเบื้องต้น
 o ประสานงานกับองค์กร หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 o ประสานงานและรวบรวมแผนงานโครงการ และกิจกรรมโครงการ Sub-Recipient นำแผนงาน
 และกิจกรรมโครงการ Sub-Recipient มาวิเคราะห์ เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด
 และงบประมาณของโครงการ และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ
 o ประสานงานกับด้านการติดตามกำกับ ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบจำนวนเป้าหมายที่กำหนด
 ในแผนงานกับผลการดำเนินงาน
 o ประสานงานกับด้านการเงินในการวิเคราะห์เปรียบเทียบงบประมาณที่กำหนดไว้ในแผนงาน
 กับงบประมาณที่ใช้ไป เพื่อจัดทำรายงาน
 o ประสานงานกับด้านพัสดุและเวชภัณฑ์เพื่อการจัดทำ Procurement plan
 o จัดทำ Workplan ตามแบบฟอร์มของกองทุนโลก เพื่อขออนุมัติและเพื่อขอรับการสนับสนุน
 งบประมาณจากกองทุนโลก
 o อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 2. ผู้ประสานงานด้านพัสดุและเวชภัณฑ์ (Program Procurement Coordinator) จำนวน 1 อัตรา
 เงินเดือน 15,000 - 20,000.-บาท/เดือน (ตามประสบการณ์และความสามารถ)
 คุณสมบัติทั่วไป
 o วุฒิการศึกษาปริญญาโท ด้านสาธารณสุข ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านการพยาบาล หรือสาขาที่
 เกี่ยวข้องเหมาะสมกับตำแหน่ง
 o มีประสบการณ์หรือความสามารถด้านพัสดุและเวชภัณฑ์ การประสานแผนงานโครงการ
 การบริหารโครงการ การจัดซื้อจัดจ้าง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 o มีประสบการณ์การจัดกิจกรรมโครงการด้านสาธารณสุขอย่างน้อย 1 ปี
 o อายุไม่เกิน 40 ปี
 o มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกคล่องแคล่ว
 o ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 o สามารถใช้โปรแกรม Computer ต่างๆ เช่น Microsoft Office และ Internet Explorer ได้เป็น
 อย่างดี
 o สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
 o สามารถทำงานในภาวะกดดันได้
 ความรับผิดชอบเบื้องต้น
 o ติดต่อประสานงานกับองค์กร หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมแผนงาน Procurement
 Health product, Non Health product, ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์จากโครงการที่ได้รับการ
 สนับสนุนงบประมาณจากโครงการกองทุนโลก
 o วิเคราะห์แผน Procurement Health product, Non Health product, ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์
 ของโครงการ Sub-Recipient ให้สอดคล้องและถูกต้องตรงตามข้อกำหนด/หลักเกณฑ์ของ
 กองทุนโลก และจัดเตรียมข้อมูล เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลประกอบการรายงานของโครงการ
 o จัดทำแผน Procurement Health product ติดตามรายงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และ
 ตรวจสอบความถูกต้องของการจัดซื้อเปรียบเทียบกับแผนที่ได้จัดทำไว้ในโครงการ
 o พัฒนาแบบฟอร์มบันทึกข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการจัดซื้อ จัดหา วัสดุอุปกรณ์ทั้งวัสดุ
 อุปกรณ์การแพทย์ และวัสดุอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ
 o อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 3. ตำแหน่งผู้ประสานงานด้านการติดตามและประเมินผล (M&E Coordinator) จำนวน 1 อัตรา
 เงินเดือน 15,000 - 20,000.-บาท/เดือน (ตามประสบการณ์และความสามารถ)
 คุณสมบัติทั่วไป
 o วุฒิการศึกษาปริญญาโท ด้านสาธารณสุข ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านการพยาบาล หรือสาขาที่
 เกี่ยวข้องเหมาะสมกับตำแหน่ง
 o มีประสบการณ์หรือความสามารถด้านการประสานแผนงานโครงการ การวิเคราะห์โครงการ
 การติดตามและประเมินผล การทำวิจัยภาคสนาม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 o มีประสบการณ์การจัดกิจกรรมโครงการด้านสาธารณสุขอย่างน้อย 1 ปี
 o อายุไม่เกิน 40 ปี
 o มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกคล่องแคล่ว
 o ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 o สามารถใช้โปรแกรม Computer ต่างๆ เช่น Microsoft Office และ Internet Explorer ได้เป็น
 อย่างดี
 o สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
 o สามารถทำงานในภาวะกดดันได้
 ความรับผิดชอบเบื้องต้น
 o ประสานงานกับองค์กร หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 o บริหารจัดการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ วางแผนพัฒนาระบบการ
 ติดตามและประเมินผล และแผนการพัฒนาบุคลากร
 o ประสานการดำเนินงานเพื่อเชื่อมโยงกับหน่วยงานติดตามและประเมินผลของโครงการอื่นๆ
 ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนโลก
 o ประสานและบูรณาการ การดำเนินงานเพื่อเชื่อมโยงกับระบบการติดตามและประเมินผลของ
 โครงการ ในภาพรวมของประเทศ
 o ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 o อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 4. ตำแหน่งผู้ประสานงานด้านข้อมูล (Data Management Coordinator) จำนวน 1 อัตรา
 เงินเดือน 15,000 - 20,000.-บาท/เดือน (ตามประสบการณ์และความสามารถ)
 คุณสมบัติทั่วไป
 o วุฒิการศึกษาปริญญาโท ด้านสถิติ ด้านคอมพิวเตอร์ ด้านวิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 เหมาะสมกับตำแหน่ง
 o มีประสบการณ์หรือความสามารถด้านการบริหารจัดการด้านข้อมูล การประสานแผนงาน
 โครงการ การวิเคราะห์โครงการ การทำวิจัยภาคสนาม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 o มีประสบการณ์การจัดกิจกรรมโครงการด้านสาธารณสุขอย่างน้อย 1 ปี
 o อายุไม่เกิน 40 ปี
 o มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกคล่องแคล่ว
 o ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 o สามารถใช้โปรแกรม Computer ต่างๆ เช่น Microsoft Office, SPSS, Internet Explorer ได้
 เป็นอย่างดี
 o สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
 o สามารถทำงานในภาวะกดดันได้
 ความรับผิดชอบเบื้องต้น
 o ประสานงานกับองค์กร หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้านข้อมูล แผนงาน โครงการ Sub-Recipient
 o พัฒนาระบบข้อมูล แผนงานโครงการฯ แผนติดตามประเมินผล ของสำนักงานบริหารโครงการ
 กองทุนโลก พร้อมนำเข้าข้อมูลในคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรม
 สถิติ และเสนอต่อผู้บริหารให้ทราบถึงสถานะของโครงการ
 o จัดตั้งระบบตรวจสอบข้อมูลที่จัดเก็บ พัฒนาแบบฟอร์มบันทึกข้อมูลในรูปเอกสาร ตลอดจน
 ข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลประกอบการรายงาน ของโครงการ
 o อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 2. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 ให้ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2552 ในวัน
 เวลาราชการ ได้ที่
 o สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก ชั้น 3 อาคาร 1 ตึกกรมควบคุมโรค ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี
 o หรือ ส่งข้อมูลทาง e-mail address: admin@thaiprddc.org, krittika@thaiprddc.org
 
 3. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำไปยื่นในการสมัคร
 ผู้สมัครต้องนำเอกสารและหลักฐานไปยื่นพร้อมใบสมัคร ดังนี้
 3.1 ใบสมัคร: สามารถ Download ได้ที่ 0www.thaiprddc.org หรือที่สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก
 3.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันรับ
 สมัคร) จำนวน 2 รูป
 3.3 สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน อย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวน 1 ฉบับ
 3.4 สำเนาใบแสดงวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
 3.5 ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไมเ่ ป็นโรคต้องหา้ มตามกฎ ก.พ.ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน
 3.6 สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะบียนสมรส 1 ฉบับ
 3.7 จดหมายสมัครงาน แนะนำตัวโดยระบุตำแหน่งที่สมัคร จำนวน 1 แผ่น พร้อม Resume หรือ
 Curriculum Vitae (CV) ฉบับภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน จำนวน 3 แผ่น (กระดาษ A 4)
 
 4. วิธีการคัดเลือก:
 สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์
 
 5. วัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก ตึกกรมควบคุมโรค ชั้น 3
 วันที่ 18 สิงหาคม 2552 วันสุดท้ายของการรับสมัคร
 วันที่ 20 สิงหาคม 2552 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ที่ www.thaiprddc.org
 วันที่ 21 สิงหาคม 2552 สอบข้อเขียน
 วันที่ 28 สิงหาคม 2552 สอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียน)
 วันที่ 31 สิงหาคม 2552 ประกาศผลสอบ
 วันที่ 1 กันยายน 2552 รายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงาน
 ***หากมีการเปลี่ยนแปลงวันเวลาดังกล่าวข้างต้น จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
 6. การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้
 1. ตำแหน่งที่ประกาศ สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก จะพิจารณาแจ้งให้ผู้มีคุณสมบัติ
 เหมาะสมกับตำแหน่งที่ประกาศเท่านั้น เพื่อเข้ารับการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
 2. ตรวจผลการสอบ ได้ที่ www.thaiprddc.org หรือ สอบถามได้ที่ 02-5903814-6
 
 ที่อยู่ :  กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี  
 Tel / Fax :  02-5903814-6
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com