ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันพฤหัสบดีที่ 16 ก.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ต่าย


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (บัดนี้ - 3 กันยายน 2552)

กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (บัดนี้ - 3 กันยายน 2552)
 ประกาศรับสมัคร :  13 สิงหาคม 2552
 รายละเอียด :   ด้วย กรมวิทยาศาสตร์บริการจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
 ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
 ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว 15 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 เรื่อง
 หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ฯ
 ดังต่อไปนี้
 
 1. ตำแหน่งว่างที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
 1.1 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 9,700 บาท หรือตามที่ ก.พ.กำหนด
 จำนวน 1 อัตรา
 1.2 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการ
 ดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล การวางแผนอัตรากำลัง การวางระบบ การจัดทำมาตรฐานหรือ
 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล การกำหนดความต้องการและความจำเป็นในการพัฒนาทรัพยากร
 บุคคล และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 2. คุณสมบัติทั่วไป ลักษณะต้องห้าม และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
 2.1 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และต้องไม่มีลักษณะ
 ต้องห้ามตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังต่อไปนี้
 ก. คุณสมบัติทั่วไป
 (1) มีสัญชาติไทย
 (2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
 (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
 ประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 ข. ลักษณะต้องห้าม
 (1) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
 (2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน
 ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ. อันได้แก่ โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏ
 อาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจ
 แก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษ และโรคพิษสุราเรื้อรัง
 (3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
 พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
 (4) เป็นผู้บกพร่องในศรีธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
 (5) เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
 ในพรรคการเมือง
 (6) เป็นบุคคลล้มละลาย
 (7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา
 เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 (8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น
 ของรัฐ
 (9) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ
 ตามกฎหมายอื่น
 (10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตาม
 กฎหมายอื่น
 (11) เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน
 ของรัฐ
 ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (4) (6) (7) (8) (9) (10)
 หรือ (11) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (8) หรือ (9) ผู้นั้น
 ต้องออกจากงาน หรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (10) ผู้นั้นต้องออก
 จากงาน หรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงาน หรือออกจากราชการเพราะ
 ทุจริตต่อหน้าที่ มติของ ก.พ. ในการยกเว้นดังกล่าวต้องได้ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสี่ในห้าของจำนวนกรรมการที่มา
 ประชุม การลงมติให้กระทำโดยลับ
 สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร กรมวิทยาศาสตร์บริการไม่รับสมัครและไม่อาจให้เข้ารับการ
 คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร
 ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม
 2538
 2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 ได้รับวุฒิปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชารัฐศาสตร์
 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
 (ภาค ก) ระดับปริญญาโทของ ก.พ.
 2.3 ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
 2.3.1 มีความรู้ความสามารถและทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
 2.3.2 มีจิตให้บริการและมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 
 3. การรับสมัคร
 3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 1 อาคารตั้ว
 ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ ถนนพระราม 6 พญาไท กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2552 ถึง
 วันที่ 3 กันยายน 2552 ในวันและเวลาราชการ
 3.2 ค่าธรรมเนียมสอบ
 ผู้สมัครจะต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบในอัตราตำแหน่งละ 200 บาท
 ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้เมื่อได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันแล้ว เว้นแต่การยกเลิก
 การสอบครั้งนั้นทั้งหมด เนื่องจากมีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต จึงให้จ่ายคืนค่าธรรมเนียมสอบแก่ผู้สมัคร
 สอบเฉพาะผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตนั้น
 3.3 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
 ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้
 (1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5 X 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
 (2) สำเนาปริญญาบัตรและสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records ) ที่แสดงว่า
 เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวนอย่างละ 2 ชุด ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตาม
 หลักสูตรชั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษา
 ตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ
 ภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 3 กันยายน 2552
 ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำหนังสือ
 รับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร
 ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
 (3) หนังสือแจ้งผลการสอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
 4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือสำเนาทะเบียน
 บ้าน อย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวน 1 ฉบับ
 (5) หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยน ชื่อ – นามสกุล (กรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการ
 สมัครไม่ตรงกัน ) ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย)
 อย่างละ 1 ฉบับ
 ทั้งนี้ สำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนรับรอง ว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อ ลงวันที่ กำกับ
 ไว้ทุกหน้าของสำเนาเอกสาร และหากผู้สมัครรายใดส่งเอกสารไม่ครบ หรือไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ถือว่าไม่มี
 สิทธิสมัครในครั้งนี้
 (6) ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ให้นำมายื่นเมื่อประกาศขึ้นบัญชีผู้
 สอบแข่งขันได้แล้ว
 3.4 เงื่อนไขในการรับสมัครสอบแข่งขัน
 ผู้สมัครสอบแข่งขันจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
 และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครตรงตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันจริง และจะต้องกรอก
 รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครเข้ารับการสอบแข่งขันให้ถูกต้องครบถ้วน
 ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร กรมวิทยาศาสตร์บริการจะถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและ
 ไ ม ่รับ ส มัค ร ส อ บครั้งนี้
 
 4. การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน วัน เวลา และสถานที่สอบ
 กรมวิทยาศาสตร์บริการจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน พร้อมวัน เวลา และสถานที่สอบ
 ให้ทราบใน วันที่ 10 กันยายน 2552 ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ถนนพระราม 6 พญาไท
 กรุงเทพมหานคร และทางเว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ คือ www.dss.go.th
 
 5. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน
 หลักสูตรการสอบแข่งขันแบ่งเป็น 2 ภาค ดังนี้
 5.1 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
 ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน ดังนี้
 - ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่
 - การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่
 - ขีดสมรรถนะ
 - การวิเคราะห์กำหนดบทบาทหน้าที่ในการบริหารงานภาครัฐ โยวิธีวิเคราะห์ภารกิจ
 (Business Analysis)
 5.2 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
 จะประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติ
 การศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้
 วิธีการอื่นใดเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
 ในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน
 คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ
 ไหวพริบและบุคลิกภาพอื่น เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง
 
 6. เกณฑ์การตัดสิน
 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ สอบแข่งขันได้ จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการสอบแต่ละภาคตามหลักสูตร
 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
 
 7. การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
 กรมวิทยาศาสตร์บริการจะประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้โดยเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวม
 สูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่ผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากันให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้
 ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้ายังคงได้คะแนนเท่ากันอีก ก็ให้ผู้ได้รับ
 เลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
 การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขัน
 อย่างเดียวกันอีกและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
 
 8. การบรรจุและแต่งตั้ง
 ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้โดยได้รับเงินเดือน
 ตามวุฒิที่กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น ตามที่ระบุไว้ใน ข้อ 1.1 หรือในอัตราที่ ก.พ. กำหนด
 ในกรณีที่มีตำแหน่งว่างในส่วนราชการอื่น บัญชีผู้สอบแข่งขันได้นี้จะสามารถนำไปใช้บรรจุใน
 ส่วนราชการอื่นได้ด้วย
 
 9. เงื่อนไขในการบรรจุและแต่งตั้ง
 กรมวิทยาศาสตร์บริการไม่ประสงค์ที่จะรับโอนผู้สอบแข่งขันได้ที่เป็นข้าราชการ หรือพนักงาน
 เทศบาลทุกประเภท ซึ่งมีความประสงค์จะโอนโดยผลการสอบแข่งขัน
 
 ที่อยู่ :  กรมวิทยาศาสตร์บริการ ถนนพระราม 6 พญาไท กรุงเทพมหานคร  
 Tel / Fax :  
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com