ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอังคารที่ 14 ก.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ต่าย


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับนักวิทยาศาสตร์ (บัดนี้ - 21 สิงหาคม 2552)

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับนักวิทยาศาสตร์ (บัดนี้ - 21 สิงหาคม 2552)
 ประกาศรับสมัคร :  13 สิงหาคม 2552
 รายละเอียด :   ด้วย ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งเลขที่ 1500 สังกัดศูนย์คอมพิวเตอร์ เพื่อปฏิบัติงานที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 
 1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
 1.1 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
 1.2 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 1.3 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 1.4 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 1.5 ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
 1.6 ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงจากหน่วยงาน หรืออยู่ระหว่างถูกพักงาน หรือพักราชการ หรือเคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
 
 2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร
 ผู้สมัครต้องมีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือโททาง วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สารสนเทศศึกษา
 การจัดการสารสนเทศ วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ หรือสถิติประยุกต์
 วิธีการคัดเลือก
 1. พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา และหนังสือแนะนำตัวของผู้สมัคร (ถ้ามี)
 2. ประเมินตามแบบประเมินที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กำหนด โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
 3. สอบข้อเขียนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง คะแนนเต็ม 100 คะแนน ดังนี้
 1. DATABASE/MIS
 2. WEB BASE APPLICATION
 3. COMPUTER PROGRAMMING
 4. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ OOP และ .NET
 เกณฑ์การตัดสิน
 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ได้รับคัดเลือกจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามแบบประเมินที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยกำหนด และสอบข้อเขียน แต่ละวิธีได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70
 ภาระงาน
 1. วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS) ส่วนกลางของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 2. ดูแล ปรับปรุง และบำรุงรักษาระบบ MIS ส่วนกลางของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 3. ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับระบบ MIS
 4. ศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่เกี่ยวกับระบบ MIS
 5. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 อัตราค่าจ้าง
 วุฒิปริญญาตรี 10,320 บาท
 วุฒิปริญญาโท 12,610 บาท
 ระยะเวลาการจ้าง
 ทำสัญญาจ้างปีต่อปี หรือถ้าผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ดี อาจได้รับการพิจารณาต่อสัญญาจ้าง เป็นระยะเวลา 3-5 ปี ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 สถานที่ปฏิบัติงาน
 ผู้ได้รับคัดเลือกจะต้องรายงานตัวและเข้ารับการปฏิบัติงานที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เลขที่ 181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000 โทรศัพท์/โทรสาร 0 7334 8521
 
 3. กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก
 3.1 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2552 รับสมัคร
 3.2 วันที่ 1 กันยายน 2552 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
 3.3 วันที่ 11 กันยายน 2552 สอบข้อเขียน
 3.4 วันที่ 23 กันยายน 2552 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์
 3.5 วันที่ 1 ตุลาคม 2552 สอบสัมภาษณ์
 3.6 วันที่ 8 ตุลาคม 2552 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก
 3.7 วันที่ 9 – 30 ตุลาคม 2552 รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน
 
 4. สถานที่รับสมัคร
 ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ www.pn.psu.ac.th หัวข้อ “ข่าวสมัครงาน” พร้อม Download ใบสมัครได้ที่ http://www.pn.psu.ac.th/document/job_hd.pdf หรือติดต่อขอรับ ใบสมัครได้ที่ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เลขที่ 181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000 โทรศัพท์/โทรสาร 0 7334 8521 แล้วยื่นใบสมัครได้ดังนี้
 4.1 ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ในวันและเวลาราชการ ที่ ศูนย์คอมพิวเตอร์ (อาคาร 9) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 4.2 ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานและค่าธรรมเนียมการสมัครให้ครบถ้วนทางไปรษณีย์ โดย EMS ถึง ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (สมัครงาน) เลขที่ 181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
 
 5. เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นในวันสมัคร
 5.1 ใบสมัครพร้อมรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป
 5.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
 5.3 สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 5.4 สำเนาใบแสดงคุณวุฒิ (ปริญญาบัตร) 1 ฉบับ
 5.5 สำเนาหลักฐานแสดงผลการศึกษา ฉบับสมบูรณ์ (Transcript) 1 ฉบับ
 5.6 ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยโรคที่มีลักษณะต้องห้ามเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน 1 ฉบับ
 5.7 สำเนาหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับยกเว้น (เฉพาะเพศชาย) 1 ฉบับ
 5.8 อื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ หนังสือแนะนำตัวของผู้สมัคร หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) เป็นต้น
 5.9 เอกสารฉบับสำเนา ให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
 
 6. ค่าธรรมเนียมการสมัคร
 6.1 ผู้สมัครวุฒิปริญญาตรี จะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร คนละ 40 บาท
 6.2 ผู้สมัครวุฒิปริญญาโท จะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร คนละ 50 บาท
 
 
 ที่อยู่ :  เลขที่ 181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
 Tel / Fax :  0 7334 8521
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com