ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันศุกร์ที่ 3 ก.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ต่าย


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
โรงพยาบาลหัวหิน รับลูกจ้างชั่วคราวหลายอัตรา (บัดนี้ - 11 กันยายน 2552)

โรงพยาบาลหัวหิน รับลูกจ้างชั่วคราวหลายอัตรา (บัดนี้ - 11 กั นยายน 2552)
 ประกาศรับสมัคร :  24 สิงหาคม 2552
 รายละเอียด :   ด้วยโรงพยาบาลหัวหิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีความประสงค ์
 จะบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ สำหรับปฏิบัติราชการ
 ที่โรงพยาบาลหัวหิน ในตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้ จำนวน ๔ อัตรา ตำแหน่งผู้ช่วยเภสัชกร จำนวน ๑ อัตรา
 ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด จำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง จำนวน ๑ อัตราและ
 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน ๒ อัตรา รวมทั้งสิ้น ๕ ตำแหน่ง ๙ อัตรา
 ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินบำรุงเพื่อเป็นค่าจ้าง
 ลูกจ้างชั่วคราวหรือลูกจ้างรายคาบของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๕ ลงวันที่
 ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ และคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๒๓๐๗/๒๕๔๖ เรื่อง มอบ
 อำนาจการดำเนินการเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวให้ข้าราชการปฏิบัติ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๖
 มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวหิน เป็นผู้สั่งบรรจุแต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัคร
 สอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ ดังนี้
 
 ๑. ตำแหน่งและอัตราค่าจ้าง
 ๑.๑ ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข  จำนวน ๔ อัตรา
 อัตราค่าจ้าง ได้รับอัตราค่าจ้างเดือนละ ๖,๙๑๐-บาท
 ๑.๒ ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยเภสัชกร จำนวน ๑ อัตรา
 อัตราค่าจ้าง ได้รับอัตราค่าจ้างเดือนละ ๖,๙๑๐.-บาท
 ๑.๓ ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด จำนวน ๑ อัตรา
 อัตราค่าจ้าง ได้รับอัตราค่าจ้างเดือนละ ๖,๙๑๐.-บาท
 ๑.๔ ชื่อตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง จำนวน ๑ อัตรา
 อัตราค่าจ้าง ได้รับอัตราค่าจ้างเดือนละ ๖,๙๑๐.-บาท
 ๑.๕ ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน ๒ อัตรา
 อัตราค่าจ้าง ได้รับอัตราค่าจ้างเดือนละ ๖,๙๑๐.-บาท
 
 ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร
 ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ ๖ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
 ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๓๗ ดังนี้
 (๑) มีสัญชาติไทย
 (๒) อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ สำหรับเพศชายต้องผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว
 (๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
 ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 (๔) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
 และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
 (๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือน
 (๖) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ
 หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
 (๗) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
 (๘) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
 (๙) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 (๑๐) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 (๑๑) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก
 เพราะกระทำผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 (๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจารัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
 (๑๓) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออกเพราะกระทำผิดวินัยตาม
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น ไม่เป็นผู้เคยถูก
 ลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
 หรือตามกฎหมายอื่นไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
 ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 ๒.๒.๑ ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้
 - เพศชายหรือหญิง
 - ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้และมีระดับ
 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
 ๒.๒.๒ ตำแหน่งผู้ช่วยเภสัชกร
 - เพศชายหรือหญิง
 - ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้และมีระดับ
 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
 - มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 ๒.๒.๓ ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
 - เพศชายหรือหญิง
 - ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้และมีระดับ
 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
 ๒.๒.๔ ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง
 - เพศชายหรือหญิง
 - ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้และมีระดับ
 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
 ๒.๒.๕ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 - เพศหญิงหรือชาย
 - ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได 
 ไม่ต่ำกว่านี้ทางพาณิชยการ
 - มีค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
 
 ๓. การรับสมัคร
 ๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
 กลุ่มอำนวยการ โรงพยาบาลหัวหิน ระหว่างวันที่ ๒๔ สิงหาคม - ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ในวันและเวลาราชการ
 ๓.๒ หลักฐานและเอกสารที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร ดังนี้
 ๓.๒.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาสีดำ ขนาด ๑.๕ X ๒ นิ้ว
 โดยถ่ายไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๒ รูป (ให้เขียนชื่อ – สกุล หลังรูปถ่าย)
 ๓.๒.๒ สำเนาวุฒิการศึกษาและระเบียบแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิ
 การศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร หรือหนังสือรับรองการจบการศึกษา จำนวนอย่างน้อย ๑ ฉบับ
 โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจภายในวันปิดรับสมัคร
 ๓.๒.๓ สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
 ๓.๒.๔ สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง)
 ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ
 ๓.๒.๕ หนังสือรับรองการผ่านงาน จำนวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี)
 ๓.๒.๖ เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือฝึกอบรมวิชาทหาร (รด.) ชั้นปีที่ ๓
 ๓.๒.๗ ใบรับรองแพทย์
 ๓.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร
 ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบ ในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้อง
 กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความ
 ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ
 อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและ
 การได้เข้ารับการสอบคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น
 
 ๔. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
 โรงพยาบาลหัวหิน จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ รวมทั้งวัน เวลา สถานที่สอบและ
 ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๒ ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการและ
 www.huahinhospital.go.th
 
 ๕. วิธีการสอบคัดเลือก
 ๕.๑ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
 ๕.๒ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
 ๕.๓ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
 
 ๖. การจ้างผู้สอบคัดเลือก ได้
 จะได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปีงบประมาณ ๒๕๕๒ ตามลำดับที่ได้ตาม
 ประกาศผลการสอบคัดเลือก ผู้ได้รับการจ้างจะต้องนำหลักประกันเป็นเงิน ๕,๐๐๐.-บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
 มามอบให้แก่โรงพยาบาลหัวหินเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาและหลักประกันความเสียหาย
 อันเกิดจากการกระทำของผู้รับจ้าง
 
 ๗. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก
 และจะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบคัดเลือก
 อย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่แล้วบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
 
 ที่อยู่ :  30/2 ถนนเพชรเกษม อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
 Tel / Fax :  
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com