ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอังคารที่ 2 มิ.ย. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ต่าย


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
โครงการฟื้นฟูผู้ประสบภัยสึนามิ (โดยเงินสนับสนุนโครงการจากกาชาดอเมริกัน) รับสมัครสอบ

โครงการฟื้นฟูผู้ประสบภัยสึนามิ (โดยเงินสนับสนุนโครงการจากกาช าดอเมริกัน) รับสมัครสอบ
 โครงการฟื้นฟูผู้ประสบภัยสึนามิ (โดยเงินสนับสนุนโครงการจากกาชาดอเมริกัน) รับสมัครสอบ
 คัดเลือกเจ้าหน้าที่ชั่วคราว จำนวน ๓ อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๒,๐๐๐ บาท และค่าประกันสุขภาพเดือนละ
 ๒,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๔,๐๐๐ บาท ดังนี้
 
 ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่โครงการชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ จำนวน ๑ อัตรา
 คุณสมบัติของผู้สมัคร
 ๑. วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 ๒. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน ๓๕ ปี
 ๓. ไม่เคยต้องโทษคดีอาญา
 ๔. หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 ๕. มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า ๑-๒ ปี ในด้านการจัดระบบเอกสารหรือประสานงานบริหาร
 โครงการ
 ๖. มีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นในงานด้านระบบบริหารงานของชุมชน
 ๗. สามารถบริหารจัดการงานในความรับผิดชอบได้ดี มีความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้น รักการ-
 ทำงานบริหารจัดการ และการประสานงาน พร้อมที่จะเรียนรู้ คิดเป็นระบบ มนุษยสัมพันธ์ดี
 มีจิตใจบริการ สามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างดี
 ๘. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel, PowerPoint และเทคนิคในการนำเสนอ
 ข้อมูลที่ดี
 ๙. มีทักษะในการสื่อสารทั้งภาษาไทย และใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
 ๑๐. หากเป็นผู้ที่เคยผ่านงาน ให้นำหลักฐานการรับเงินเดือนครั้งสุดท้ายและคำสั่งให้ออกจากหน้าที่
 มาแสดง
 ขอบเขตและหน้าที่ความรับผิดชอบ
 ๑. รับผิดชอบและบริหารจัดการงานธุรการ เบ็ดเสร็จในงานที่รับผิดชอบ
 ๒. จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลโครงการฯอย่างเป็นระเบียบและระบบให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
 ๓. จัดการประชุม เช่น เชิญประชุม เตรียมสถานที่ เอกสาร และอำนวยความสะดวกในการประชุม
 ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
 ๔. บันทึกรายงานการประชุม
 ๕. จัดพิมพ์และสรุปรายงานการประชุมประจำเดือน ประจำไตรมาส
 ๖. รวบรวมและวางแผนตลอดจนสามารถประมาณการใช้จ่ายรายเดือน รายไตรมาส ให้ทันตาม
 เวลาที่กำหนด
 ๗. ประสานงานและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงานในส่วนกลางและภูมิภาค
 ๘. สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน และมีความยืดหยุ่นต่อสถานการณ์ขององค์กร
 ๙. มีทักษะในการจัดกิจกรรม/จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ได้
 ๑๐. สามารถทำงานในพื้นที่ต่างจังหวัดได้
 
 หลักฐานที่ต้องนำมาสมัคร
 ๑. หลักฐานแสดงวุฒิตัวจริงพร้อมสำเนา
 ๒. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อมสำเนา
 ๓. บัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนา
 ๔. หลักฐานของทางราชการที่รับรองว่าได้ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว พร้อมสำเนา
 ๕. ประวัติส่วนตัว ที่อยู่ โทรศัพท์ติดต่อ E-mail
 ๖. ผลงานจากการทำงาน (ถ้ามี)
 ๗. เอกสารประกอบการผ่านการฝึกอบรม (ถ้ามี)
 ๘. รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป
 
 ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการภัยพิบัติสภากาชาดไทย จำนวน ๑ อัตรา
 คุณสมบัติของผู้สมัคร
 ๑. วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 ๒. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน ๓๕ ปี
 ๓. ไม่เคยต้องโทษคดีอาญา
 ๔. หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 ๕. มีประสบการณ์ในการจัดทำงบประมาณการเงิน เอกสารทางการเงิน และการประสานงานโครงการ
 อย่างน้อย ๒ ปี
 ๖. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel, Power Point ได้อย่างชำนาญ
 ๗. มีทักษะในการสื่อสารทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้ดี
 ๘. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย และสามารถทำงานเป็นทีมได้
 อย่างดี
 ๙. หากเป็นผู้ที่เคยผ่านงาน ให้นำหลักฐานการรับเงินเดือนครั้งสุดท้ายและคำสั่งให้ออกจากหน้าที่
 มาแสดง
 ขอบเขตและหน้าที่ความรับผิดชอบ
 ๑. รับผิดชอบงานด้านธุรการของโครงการฯ
 ๒. สรุปรายงานทางการเงินประจำเดือน ประจำไตรมาส การเคลียร์เอกสารทางการเงิน
 และประมาณการค่าใช้จ่ายล่วงหน้าของโครงการฯ ให้ทันตามเวลาที่กำหนด
 ๓. ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานโครงการฯ และบันทึกรายงานการประชุม
 ๔. ประสานงานและอำนวยความสะดวกแก่คณะทำงานโครงการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 ๕. บรรจุและปรับปรุงข้อมูลความคืบหน้าโครงการฯ และรายงานทางการเงินให้เป็นปัจจุบันเสมอ
 ๖. สามารถปฏิบัติงานนอกพื้นที่และนอกเวลาราชการได้ตามความสำคัญของงานที่รับผิดชอบ
 หลักฐานที่ต้องนำมาสมัคร
 ๑. หลักฐานแสดงวุฒิตัวจริงพร้อมสำเนา
 ๒. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อมสำเนา
 ๓. บัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนา
 ๔. หลักฐานของทางราชการที่รับรองว่าได้ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว พร้อมสำเนา
 ๕. ประวัติส่วนตัว ที่อยู่ โทรศัพท์ติดต่อ E-mail
 ๖. ประวัติการทำงาน / การฝึกอบรม
 ๗. รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป
 
 ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่โครงการชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติด้านการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา
 คุณสมบัติของผู้สมัคร
 ๑. วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาการเงินหรือบัญชี
 ๒. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน ๓๕ ปี
 ๓. ไม่เคยต้องโทษคดีอาญา
 ๔. ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 ๕. มีประสบการณ์ในการจัดทำงบประมาณการเงิน เอกสารทางการเงิน และการประสานงาน-
 โครงการ อย่างน้อย ๒ ปี
 ๖. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel, Power Point ได้อย่างชำนาญ
 ๗. มีทักษะในการสื่อสารทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้ดี
 ๘. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 ๙. หากเป็นผู้ที่เคยผ่านงาน ให้นำหลักฐานการรับเงินเดือนครั้งสุดท้ายและคำสั่งให้ออกจากหน้าที่
 มาแสดง
 
 ขอบเขตและหน้าที่ความรับผิดชอบ
 ๑. รวบรวมและจัดเตรียมเอกสารในการเบิกจ่าย
 ๒. บันทึกบัญชี ปิดบัญชีประจำเดือน/ปี
 ๓. จัดทำหน้างบใบสำคัญ
 ๔. จัดเก็บรวบรวมเอกสาร
 ๕. จัดทำรายงานการเงิน
 ๖. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 หลักฐานที่ต้องนำมาสมัคร
 ๑. หลักฐานแสดงวุฒิตัวจริงพร้อมสำเนา
 ๒. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อมสำเนา
 ๓. บัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนา
 ๔. หลักฐานของทางราชการที่รับรองว่าได้ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว พร้อมสำเนา
 ๕. ประวัติส่วนตัว ที่อยู่ โทรศัพท์ติดต่อ E-mail
 ๖. ประวัติการทำงาน / การฝึกอบรม
 ๗. รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป
 
 ติดต่อขอทราบรายละเอียดและสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานบรรเทาทุกข์
 และประชานามัยพิทักษ์ อาคารเทิดพระเกียรติฯ ชั้น ๓ ในวันและเวลาราชการ หรือที่ www.redcross.or.th
 ตั้งแต่วันที่ ๒๕ สิงหาคม - ๔ กันยายน ๒๕๕๒
 
 ประกาศมา ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๒
 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
 
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com